Negativ folketalsutvikling, men positive tendensar

Share

Kommunen informerer
http://www.valle.kommune.no/

Rådmann Vidar Homme fortalde om den negative trenden i folketalsutviklinga. Det er eit problem for offentlege tenester i bygda. Men det er også negativt for næringslivet i kommunen. I mange år har situasjonen vore at vi har hatt mellom 1400 og 1500 i 40 år. Men no er det nede på på 1370. Det offentlege har innskrenka, Agder Energi og Valle vidaregåande skule er stikkord, men også kommunen har innskrenka.

Likevel kunne rådmannen fortelje om positive tendensar, ikkje minst utbygginga på Furestøyl.
http://www2.brokke.com/
Her må kommunen ta vare på initiativet, det skaper optimisme i heile kommunen.

Han nemnde at han hadde vore i ungdomsskolen, og der var det ganske mange av elevane, særleg gutane, som hadde planar om å bu i Valle når dei vart vaksne. –Men vi har kanskje ein jobb å gjere for å halde på jentene, sa han.

Neste år vert det ført fram straum til hytter på Bjørnevatn. Det vil nok vere mange som nyttar seg av dette, og trenden går mot større hytter.

Men truleg vert det ikkje større hytter i Stavdalen og områda som lokale folk nyttar til hytteområde. Han fortalde også om restriksjonar på storleik og andre tilhøve i kommuneplanen.

Det vert no lagt fiber for å få breiband i heile kommunen frå Byklegrensa og sørover, med forgreining til Furestøyl og Bjørnevatn. Om fem år vil truleg breiband vere aktuelt for å sjå TV. Det kostar ein million pr. kilometer og er ein viktig del av infrastrukturen. Difor må det offentlege spele ein rolle innan dette.

I Telemark har det vore eit prosjekt for å få fristilt småbruk til sals, og i Valle har ein også tenkt på dette. Når eit bruk har vore for sal, har det vore stor interesse, slutta Vidar Homme, som vona at det kunne verte noko liknande i Valle.

Eg fann ein kronikk om det siste emnet i Bergens Tidende. Her er linken til den
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article18326.ece

Har du synspunkt på folketalsutviklinga og kva kommunen bør gjere? Skriv på bloggen til Valle radio.

Harald

Fråhaldssak og sjukekøyring

Share

Dette var personar som var med og saker som var omtalte i nyhetstimen i Valle radio onsdag 9. november 2005:

Sissa Ringstad, kyrkjesjefen i Valle, skal med Kirkens Nødhjelp på studietur til Sudan. Det er 14 tilsette i kyrkja som skal vere med på turen. Kirkens Nødhjelp er Den norske kyrkja sitt bistandsarbeid.

Gro Haatveit Hovet har ei hjartesak som ho brenn for: Fråhaldssaka. Theis hevda at det var mange fråhaldsfolk i kommunen, men Gro hadde nesten ikkje møtt nokon, så ho trudde ikkje det ville vere grunnlag for å etablere ein losje eller fråhaldsorganisasjon. Ho meinte at folk måtte vere medvitne og tydelege i dette spørsmålet, men ho var ikkje mot sal av øl i butikkar. Der såg ho næringsinteressene som viktige.

Gunnar E. Helle, drosjesjåfør på Rysstad, fortalde om konsekvensane av at det frå nyår ikkje er avtale mellom drosjane i Bykle og Valle på den eine sida og Helse Sør. Folk vil då måtte betale for drosjekøyring og så søkje Trygdekontoret om refusjon etterpå.

Tallak Hoslemo, rådmann i Bykle, vart ringt opp. Han stoppa bilen på Granheim og fortalde at Bykle kommune har omorganisering på planen frå nyår 2006. Theis spurde også om oppslaget i avisa der grunneigarar på Breive har gått ut og vil nekta løypekøyring på sine eigedomar på Hovden. Han fortalde at kommunen har mange tiltak dei kan setje inn likevel. Dersom dei vedtek løype i kommuneplanen , vil grunneigarane vanskeleg kunne nekte løypekøyring.

Harald

Onsdagssending veke 45

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Nyhetstimen. Gjest: Gro Haatveit Hovet
19:00 Kommunen informerer. Rådmann Vidar Homme
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Setesdalsforlagets Ånund K. Homme
http://home.online.no/%7es.forlag/
20:30 Min musikk. Marianne Honningdal
21:00 Open sending. Gjest: Hege Sandhaug

Denne sendinga varte frå klokka 18.10, dei hadde litt problem med å få forbindelse med sendaren i Bykle, til klokka 22.45. Eg hadde høve til å få med meg det meste av sendinga. Noko av det avspeglar seg i andre innlegg på bloggen. Skriv litt dersom du høyrde på sendinga, du og.

Harald