Program i veke 51 – 2005

Share

Tysdag 20. desember

Program

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk i advent 4
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:30 Postludium med Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 21. desember

18:00 Kommunestyremøte

Type Utv.nr Sakstittel
PS 91/05 Referatsaker
RS 104/05 Melding om vedtak: Kommunevise bidrag ti…
RS 105/05 Møteprotokoll frå Planutvalet 13.12.05
RS 106/05 Møteprotokoll frå Formannskapet 14.12.05
RS 107/05 Tilbakemelding til kommunar som vende se…
RS 108/05 Sluttrapport frå prostdiakonprosjektet i…
RS 109/05 Brokke Nord og Sør: Orientering om sake…
RS 110/05 Vedk. gennomføring av NAV-reformen. Brev…
PS 92/05 Førespurnader
PS 93/05 Ordføraren orienterer
PS 94/05 Møteplan 2005
PS 95/05 Skatterekneskapen 1. halvår 2004
PS 96/05 Eigarskifte i Valle Infrastruktur AS

Dette er alt eg finn om sakene til kommunestyret på nettet,
men du kan gå til http://www.valle.kommune.no
På politiske saker finn du kommunestyret, og der ligg dato for møtet. Klikk på det, så finn du sakene, og der ligg innkallinga som eit word-dokument du kan laste ned.

Lisle jolaftan 23. desember
17;00 Sending frå sentrum