Program tysdag 18. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel 0616-2
18:30 Noreamagasinet 0615
19:05 Møteplassen 0616
19:30 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv i Valle. Marit Salvesen og Sissa Ringstad
20:00 Bokaktuelt ved Lisbeth D. Homme. Tema: Premierte barne- og ungdomsbøker.
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Påskesending 2006

Share

**Onsdag 12. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Dreng Homme
Telefonvakter: Torbjørg Hoftuft, Jorunn Lund Harstad og Anne Birgit Larsen

19:00 Nyhende
19:30 Andakt ved Bjørgulv T. Berg
20:00 På vegen. Utereporter Ørnulf Hasla. Me fylgjer med på trafikken utetter kvelden.
21:00 Opi sending. Litt loddsal. Musikk og rebusar. Gitaren er med i studio. Rolf Erik Homme og Åsmund Åmli har mykje på lur. Programleiar: Hallvard Kjelleberg

**Torsdag 13. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Torleif Soltun
Telefonvakter: Gudrunn Rysstad,Ingebjørg H. Haugen, Gunnar A. Helle, Haldis Harstad, Tobbi og Jorunn, Helge Homme, Olaf Henrik Homme

19:00 Nyhende. Brokke er med kl. 19
19:45 Bygdekvinnelaget si bok. v/J. L. Harstad
20:00 Theistimen. v/Theis Salvesen
21:00 Radiobasar m/ Dalebukser som hovudgevinst,Tyrkiatur, dansesko, surroundanlegg, stereoanlegg, motorsag, høgtrykkspylar og mykje meir.Gevinstar for Nkr 60 000. Rolf Erik Homme og Helge Dahle

**Sundag 16. april**
Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Jørund Georg Jore
Telefonvakter: Ingunn Å Uppstad, Rolf Erik Homme, Haldis Harstad, Jorunn L. Harstad, Bitte, Gunnar A. Helle Torleiv Soltun, Helge Homme, Olaf Henrik Homme

19:00 Nyhende
19:30 Andakt v/Håvard Viki
20:00 Jorunn les frå Bygdekvinnelaget silagsbok.
21:30 Radiobasar
23:30 Trekking. Lensmann Knut Nomeland

**Telefonar:**
Lodd: 37937574, 37937575, 37937578, 37937580.
Rebusar: 37937577.
Helsingar: Bare SMS 99237578
Me sender og på Internett: http://www.valleradio.com

Rebusar om fuglar

Share

Her er fuglane og rebusane vi brukte i Opi sending fredag 7. april. Eg har og teke med namna på dei som kom inn i studio for ein prat med Anne Grete Haugå og Harald Haugland i programmet.

1. Raudstrupe = Sivbåt + ut (dansk) + hals **Vidar Sørensen, Abusdal/ Kristiansand**
2. Stare = Egen + tone **Tor Pedersen, Fjellestad/ Kristiansand**
3. Vipe = Pronomen + nr 16 + tone **Torleif Harstad, Valle**
4. Bokfink = Lesestoff + vakker + kilo **Bjørn Langgaard, Fjellestad/ Kristiansand**
5. Bjørkefink = Tre med kvit stamme + nr 5 og 6 + engelsk blekk **Johanna Solheim, Rysstad**
6. Linerle = Fiskeredskap + Radius + smile **Bodil Larsen, Reiersvann/ Mandal**
7. Grågås = Ukokt mellom nr. 7 + låg fjellrygg **Gyro Trydal, Trydal**
8. Kvinand = Skjerande eller pipande lyd + engelsk og **Helge Ruthgjersen, Moisund**
9. Taksvale = Grep + kjølig + tone **Laila Tveit, Evje**
10. Skogdue = Fottøy + nr. 7 + pronomen + nr. 5 **Halvor Kittelsen, Skafsåheia**
11. Tyrkerdue = Tonn + smått regn + kilo + lever + pronomen + nr. 5 **Doris Standal, Arendal**
12. Gauk = Leverte + United Kingdom **Oddvar Lund, Rysstad**
13. Flugesnappar = insekt + grip snøgt **Anne Nordli, Byglandsfjord**
14. Sisik = To gonger tale + kilo **John Olav Karlsen, Reiersvann/ Mandal**
15. Flaggspett = Fane + jernstong til å bryte laus stein med, **Alfhild Hodne, Moisund**

Kveldens hovudpremie, **Valle Radio-ryggsekk og -krus, gjekk til Halvor Kittelsen frå Dalen,** som høyrde på oss frå hytta på Skafsåheia og hadde gode tilhøve. Den premien vart lagd inn på Esso i Valle saman med premiane til Torleif Harstad og Gyro Trydal.

Det var og premiar til Vidar Sørensen og Bodil Larsen. Desse vart leverte på Texaco, Evje laurdag om lag klokka 13. Premien til Anne Nordli tok Anne Grete Haugå med seg, for dei skulle bake i lag laurdag morgon.

NM til Indre Agder Futsal

Share

For å markere at Indre Agder Futsal vann NM i 2005 hadde eg invitert Lars Tarald Myrum i studio for ein prat. Kristian Stubseid og Kjetil H. Homme var også med på laget, medan dei andre sju spelarane kom frå Evje og andre kommunar på indre Agder. Her er heimesida til Indre Agder Futsal, som Lars Tarald redigerer: http://iafutsal.com/ Du bør sjekke den, det er artig å lese humoren der.

Lars Tarald gjekk gjennom kva futsal er (innandørsfotball), laget held til i Kristiansand fordi deltakarane arbeider eller studerer. Dei var med i grunnspelet lokalt, der dei fem beste går vidare til sluttspel. Dei er ti deltakarar, men bare fire spelarar og målmann er på banen samstundes, kampen varer to omganger og omgangane er bare 10 minutt. Men dei kan byte heile tida, og det trengst, for sporten er hurtig og tek på kreftene.

Frå anna hald har eg fått vite at Valle IL har sponsa Indre Agder Futsal med 5000 kroner. http://www.valle-il.no/
Valle radio markerte at Indre Agder Futsal har vunne NM i futsal med å gje laget Valle Radio-ryggsekker til slutt i den halvtimen han var med i studio. Lars Tarald vart både overraska over og glad for gåva og lova at dei i neste sluttspel skulle stille med ryggsekkene frå Valle radio. Då tek dei nok heim NM-tittel nr. 2. 🙂

Tankar frå Bibelen

Share

Fredag 7. april var det Bjørgulv T. Berg som skulle ha andakt i Valle radio. Han var i Kristiansand og såg at han ikkje rakk heim innan 19:30, så han fekk Sissa Ringstad til å kome i staden. Ettersom eit av kveldens tema var Fuglar, hadde eg bede Bjørgulv om å lese Selma Lagerlöfs legende om Rødstrupen i andakten denne kvelden. No vart det Sissa som fekk oppgåva. Her finn du legenden
http://www.sveinunghobberstad.net/rodhist.htm

Halvor Rike i Kommunen informerer

Share

Fredag 7. april var det leiar for Bygg, Eigedom og Anlegg (BEA) i Valle kommune som skulle informere i Valle radio klokka 19:00. Det var første gong Halvor hadde denne oppgåva, og her er noko av det vi var innom:

BEA har 11 mann i teknisk vedlikehald og 10 reinhaldarar. Ikkje alle reinhaldarane i kommunen er i denne avdelinga, nokre er organisert under den driftseininga dei arbeider i. Reinhaldarane i Valle kommune skal i mai til Brüssel på ei reinhaldsmesse, og Halvor har fått tilbod om å vere med på turen. Her er glimt frå reinhaldsmessa dei var på i oktober på Lillestrøm. http://www.valle.kommune.no/innhald/h_reinhaldstur.htm

Når det gjeld renovasjon er det i påsken kjørt ut containerar til å ta vare på avfall frå dagsturistar på dei mest populære utfartsstadene. Det kan kome vel med, men Halvor presiserte at desse containerane ikkje er for normal hytterenovasjon. Då eg fortalde at glascontaineren ved Bergtun var full tidlegare fredag, lova han å setje opp ein ny før påske.

Vi snakka og noko om arbeidet kommunen gjer for å legge til rette for nye bustader. Ein har no rydda trea i vegtraséen til bustadfeltet Åsan 2 på Rysstad. Det er og planar om å få til fleire bustader i nedre del av Leite, men om det lukkast, er uvisst, mellom anna fordi planen inkluderer bruk av dyrka jord.

Vidare skal ein fullføre arbeidet med vegljos frå Jore til Homme. Her vil det og kome breiband i luftstrekket, det er greitt å nytte stolpane også til breibandskabel. Arbeidet med vassleidning til Hovet held fram, men her må ein krysse Otra nedstrøms Brokke, og det er ikkje gjort utan mykje planlegging, men det er tanken å nytte høvet ein gong i haust når det skal vere stans i kraftverket nokre dagar. Breibandskabelen vil nok bli lagt over elva ved Skagebrua og følgje ljosstolpane over til Hovet og Bjørgum.

Aktuell time fredag 7. april 2006

Share

18:00 Nyhetstime
Første tema var Ny rådmann i Valle. Noverande rådmann Vidar Homme fortalde at han hadde halde seg utanfor arbeidet med å finne sin etterfølgjar, men at kommunestyret i går, torsdag 6. april, tilsette Arne Tronsen, dagleg leiar i Setesdal regionråd i stillinga. Sjølv skal han begynne i ny stilling i Bykle frå 1. september. http://www.valle.kommune.no/innhald/h_nyheter_detalj1.asp?Id_Nyheter=370

Neste tema var Valle kommune i skibakken. Rådmann Vidar Homme fortalde at Valle kommune har hatt fleire slike tiltak for å skape samhald mellom folk som jobbar i kommunen. I haust var det ei flott samling med Per Anders Nordengen som kåsør og med mykje bra underhaldning, mellom anna ein film der rådmannen og driftssjef Ingvar Nes prøvde seg på oppgåver rundt om i etatane i kommunen. Astrid Nomeland, tilsett i ein liten stilling, kom også i studio og fortalde om gleda ved å ta på seg alpinski, skidagen i Brokke onsdag 5. april var puffet som ho trong for å få på seg alpinski i år. Etter tre rundar i bakken kjende ho det framleis i beina.
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_nyheter_detalj1.asp?Id_Nyheter=367

Til slutt snakka vi litt om evalueringsrapporten frå omorganiseringa i Valle. Oppslaget i Fædrelandsvennen var sett på spissen, det stod meir i rapporten enn det ein kunne lese der.
http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article353895.ece
Rapporten skal brukast til å utvikle sider der kommunen ikkje er god, slik at dei kan bli betre, men det er for tidleg i denne prosessen til å trekke konklusjonar enno. Truleg vil dette vere tema i program seinare i Valle radio.

Neste tema var det Karin Bøe i Valle Vev som stod for. Ho skal vere med på to utstillingar på Hovden i påska, både «Kreative Kvinner» si utstilling på Hovden Grendehus frå onsdag 12. april kl. 12 til og med langfredag 14. april. Der finn ein også Sørlandsutstillinga frå palmesøndag til 1. påskedag, (open mellom 12 og 18). http://www.sorlandsutstillingen.no/ På denne linken kan ein sjå alle bileta på Internett. Karin Bøe skal også vere med på påskeutstillinga på Hovden gård. http://tinyurl.com/z685r

Vi tok og ein telefon til Mona Ida Frøysnes om påskeutstilling og konsert på Bykle Hotell. http://www.byklehotell.no/

Neste tema var Gilde og Prior fusjonerar. Torleif B. Harstad var på Bolkesjø Der snakka dei også om e-coli-problema som Gilde har hatt, og Torleif fortalde litt om systemet ein har hatt for å gje eigarane – bøndene – representasjon i organisasjonen sine organ.
Her er hovudsida til Gilde http://gilde.no/

Torleif Homme kom så i studio for å minne om ein viktig sak:
Hugs å sjekke brannvarslaren i hytta. Hyttebrannen på Hovden minna oss om at det er viktig å ha utstyret på plass og i orden, ein kontroll seinare viste at ei av fire hytter hadde manglar og feil på utstyret. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1210609.ece fortel om hyttebrannen, http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sorlandet/5525280.html fortel om kontrollen.

Til slutt kom Malmfrid Nyborg Homme i studio for å fortelje om eit arrangement som folkeakademiet i Valle skal ha 3. påskedag om hageglede. Tysdag 3. påskedag klokka 20.00. Litt nede på denne sida finn du informasjon om programmet: http://www.folkeakademiet.no/distrikt/09.htm

Dermed var første timen av kveldens sending slutt.

Fuglar og fisk i Valle radio

Share

-Programmet i Valle radio i kveld handlar om både fuglar og fisk, fortel kveldens programleiar, Harald Haugland, til Setesdølen. -I den opne sendinga frå klokka 21 skal Anne Grete Haugå og Harald Haugland teste kunnskapane til folk når det gjeld fuglar. Anne Grete er eit oppkome av soger knytta til fuglelivet, så eg vonar at ho skal få dei som ringer inn til å fortelje eigne opplevingar knytt til fuglelivet. I samband med rebusane skal vi også spele fuglelydar, så det blir ei interessant sending, seier Harald Haugland.

-Når det gjeld fisk, er det bleka som er tema. Det er mange som har høyrt om bleka i Byglandsfjord, men ikkje alle veit at ein nesten er garantert å få fisk om ein kastar ut snøret. Det er dei to tilsette på Syrtveit fiskeanlegg som stiller opp i Valle radio for å fortelje om denne spesielle fisken. Nils Børge Kile og Bernt Olav Matisen skulle ha godt grunnlag for å fortelje om bleka, Matisen har arbeidd med dette sidan tidleg på 80-talet.

-Elles vert det eit møte med Indre Agder Futsal, klubben som vann NM i innandørsfotball i fjor. Lars Tarald Myrum var med på laget og kjem i studio. I tillegg vert det mykje godt stoff, nytt og litt mindre nytt heile kvelden. Sendinga startar klokka 18:00 og held på til midnatt. Programmet finn du på annnan plass i Setesdølen, sluttar Harald Haugland.

** Dette sende eg som pressemelding til Setesdølen. Eg veit ikkje om dei tok det inn, ho kom litt seint til Bygland torsdag, og ettersom Setesdølen denne fredagen har eit opplag på 12.000, var deadline nokså tidleg, noko eg ikkje var klar over. **

Sendinga fredag 7. april 2006

Share

**Palmefredagssending – heile dalen**

18:00 Nyhetstime
19:00 Valle kommune informerer. Leiar for Bygg, eigedom og anlegg, Halvor Rike
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Indre Agder Futsal vann NM i innandørsfotball 2005. Lars Tarald Myrum fortel
20:30 Bleka i Byglandsfjord. Ein samtale med Bernt Olav Martinsen og Nils Børge Kile på Syrtveit fiskeanlegg.
21:05 Open sending. Harald Haugland og Anne Grete Haugå har fuglar som tema for rebusar og samtaler med folk som ringer inn.

Program tysdag 4. april 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Geir Johannessen
18:30 Noreamagasinet. Om Prosjekt Hannah
19:05 Møteplassen. Mathias Mjølhus
19:30 Påskesang med noko attåt. Mest Skruk
20:20 Dagens Mozart. Rondo alla turca
20:30 Postludium. Felix Hell spelar orgel
21:00 Kyrkjebakken

Litt for sein, strevde med å få kople opp og måtte prøve fleire gonger før eg fekk det til klokka 18:10.