Referat frå årsmøte

Share

Årsmøte i Valle radio tysdag 23.mai 2006-05-23 klokka 19:00

Hallvard ønskte velkommen.

Val av møteleiar og referent: Hallvard Kjelleberg og Harald Haugland
Til å skrive under protokollen: Torhild Sandnes og Ørnulf Hasla

Årsmelding vart referert. Det var ingen kommentarar til årsmeldinga. Den vart samrøystes vedteken.

Rekneskapen vart referert av Halvor Rike.
Revisjonsberetninga vart lesen av Harald Haugland.
Rekneskapen vart samrøystes godkjent.

Val: Hallvard Kjelleberg, Helge Homme og Theis Salvesen vart samrøystes attvalde.

Styrets framdrift og planar:
1. Bykle radio kjem ikkje til å starte opp i haust. Det var ein søkjar til stillinga, men han vart ikkje vurdert. Olav Mandt er vald til ny leiar i Bykle radio.
2. Det kom opp spørsmål om å reparere sendarar. Fleire av sendarane har hatt feil, og lyttarar har etterlyst sendingane. Det vil vere aktuelt å ha eit møte med Bykle om dette.
3. Det kom også spørsmål om konsesjonstilhøva. Ny konsesjonsrunde er ved utgangen av 2007.
4. Onsdag i høve til fredag. Ørnulf opplever at det er vanskeleg å få med folk til fredagane. Vi held fram med onsdagane til hausten.
5. Arbeidet med å legge platene inn på data må gå vidare.
6. Helge tok opp spørsmålet om reklame. Han vil ikkje lenger arbeide med det, men vonar ein kan finne andre til det.

Hallvard takka alle dei 14 deltakarane på årsmøtet for frammøtet før han serverte pizza.

Valle 23. mai 2006

Harald Haugland

Årsmelding 2005

Share

Radioåret 2005 har vore todelt: **Første halvdel** starta med innsamlingsaksjon i samband med tsunamien i Asia. I samarbeid med Strømmestiftelsen samla vi inn pengar til Sri Lanka. Mange gode underhaldningskrefter var med i kommunestyresalen under leiing av Kirsten Bråten Berg og Hallvard. Vi fekk inn rundt 180.000 kroner til dette. Påskesendingane vart kanskje ikkje den store suksessen i år, men rundt 120.000 er ikkje dårleg. **Andre halvdel** vedtok Bykle Radio å ikkje ha sendingar. Vi kunne dermed ha fredagssending om vi ønskte det. Vi valde å ha onsdagssendingar om hausten, men fredagar i vintersesongen med sikte på også å ha hyttefolk som målgruppe.

*Programarbeid**. I løpet av året har Rolf Erik Homme, Jorunn Lund Harstad og Anna Rysstad hatt opne sendingar og Ørnulf Hasla har gått inn som programleiar i tillegg til Theis, Harald og Hallvard. Håvard Viki, Torleif B. Harstad og Bjørgulv T. Berg har halde fram med Tankar frå Bibelen, og rådmann Vidar Homme har organisert Kommunen informerer.

**Teknisk** har vi halde fram med dei same medarbeidarane. I tillegg til dei har Geir Uppstad og Kent Vidar Helle blitt med. Sist årsmøte vart det bestemt å fornye det tekniske utstyret, og i løpet av året har vi fått det meste på plass. Framleis treng vi nok kursing før alle brukar utstyret like godt. Etter kvart skal og all musikk inn på data.

**Tysdagssendingane** har gått heile 2005 med Harald Haugland som ansvarleg. Faste medarbeidarar har vore Niklos K. Besteland og Lisbeth D. Homme, Harald samarbeider med Norea Radio. Kvar veke får han tilsendt programmet Over ein open Bibel, Noreamagasinet og Møteplassen. Alle desse programma tek opp kristne tema frå ulike vinklar. Av den grunn sender vi ikkje så mange møteopptak lenger.

Frå 1. november 2005 starta Harald å skrive **blogg** basert på programma i Valle radio. Til no – 22. mai 2006 – er det skrive over 180 innlegg, og det har vore over 17.000 sidevisningar og nesten 900 besøk sidan vi starta.

**Samarbeidet** med Bykle og Evje radio om sending fyrste fredag i kvar månad gjekk greitt i vårsemesteret, og slik har det halde fram også etter at Bykle radio ikkje lenger er på lufta.

**Til slutt** nemner vi Halvor Rike som fører rekneskapen og Helge Homme som skaffar gevinstane, sender ut giroar og organiserer reklamen. Utan deira innsats hadde vi hatt mange problem, om vi i det heile teke hadde vore på lufta.

Sjølv om 2005 ikkje var som andre år, baud det på mykje trivsel og moro i radioen. Takk til alle som på ulike måtar la grunnlaget for det.