Hylestad skule

Share

Hylestad skule er barneskule for Rysstad. Omtale av skulen på kommunen sine heimesider finn du her:
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_hylestad_skule.htm

Astrid Opdahl Knutsen er rektor, og onsdag kveld var det hennar tur til å kome i Valle radio sitt program Kommunen informerer.

Astrid ringte meg på måndag for å førebu seg, ho sa at ho trudde ikkje ho hadde så mykje å snakke om, det meste ho visste, var kjent frå før. Men tysdag kom Setesdølen, og der var det ei heil side med stoff frå Hylestad skule. Den var laga av 6. klasse på skulen i samarbeid med læraren deira, Knut Brokke. Astrid fortalde at det er eit prosjekt Setesdølen inviterer skulane til å vere med på, og det går rett inn i det faglege arbeidet for dei å arbeide med dette. Sjå
http://www.setesdolen.no/ Du finn ikkje sida frå Hylestad skule her, Setesdølen legg bare ut framsida av avisa på nettet.

Desse elevane hadde laga sida: Svein Håvard Helle, Knut Helge Bratteland, Knut Haatveit Hovet, Kristin Elisabeth Helle og Grethe Bjørgum. Her hadde dei ein samleartikkel om skulen der dei skriv om uteområdet, dagleg trim, ombygging, nye datamaskinar, miljøprisen, fadderordninga og elevrådet. I samtalen mellom Astrid og meg var vi innom mange av dei same punkta.

Astrid fortalde at ho lurte på om det kom til å vere noko att å fortelje om i radioen etter at dei hadde skrive om skulen, men eg meinte at ho hadde gjeve det beste opplegget for programmet gjennom å gje lyttarane høve til å finne fram avisa og lese om det vi snakka om.

Uteområdet til skulen er blitt svært bra, og no når bilane er kome lenger bort frå sjølve skuleplassen, fungerer det godt å få til oppstilling før dei skal gå på bussen. Leikeområdet kan ein nesten seie er unikt med gode variasjonar både sommar og vinter. Skulen har eit kvarter trim kvar dag klokka kvart på ti. Då går både lærarar og elevar til Sylvartun eller til krysset der vegen går til Hovet og Bjørgum og tilbake til skulen. Anten veret er godt eller mindre godt, dei går i all slags ver.

Ombygginga ved skulen har vore vellukka på alle måtar. Siste delen er ferdig og arbeidsrom til personalet er no fullført med gode arbeidsplassar til alle lærarane så vel som til rektor. Kopiering og skulemateriell er no samla slik at det er lett å finne.

Kvar månad deler skulen ut miljøpris til den klassen som er best når det gjeld miljø, både fysisk og psykisk. Dei får vurdering av reinhaldar Randi Uppstad når det gjeld reinhald i klasseromet, og av lærar i samarbeid med klassen når det gjeld miljøet mellom elevane. Skulen har og etablert ei fadderordning der elevane i 6. klasse hjelper elevane i fyrste klasse.

Meir enn dette nådde vi nesten ikkje. På sidene i Setesdølen står det og at skulen var med i Regnsjekken som NRK organiserte i Ekstremvêrveka, veke 39. Det fekk vi ikkje tid til å ta opp, men Astrid hadde funne musikk der dei rappa tre-gangen, og saman undrast vi på kvifor ein ikkje hadde gjort noko liknande då vi gjekk på skulen. Ved å setje musikk til gangetabellen gjekk det mykje lettare å lære den.

Dette førde oss inn på Kunnskapsløftet, som er namnet på den nye læreplanen som vart innført i haust. Det er store utfordringar med nye planar, dei skal både lærast av lærarane og impelementerast på skulen. Astrid fortalde at den nye planen har vekt på læringsmål, ikkje lærestoff. I alle fag er det fem grunnleggjande dugleikar som går att: Munnleg, skriftleg, lesing, rekning og digitale verktøy. Alle kommunane i Setesdalsregionen har gått saman om å gå gjennom fagplanane og gje dei meir kjøt på beina, slik at ikkje alle må finne opp krutet på nytt.

Astrid minna meg og om at eg hadde laga eit intervju med henne for eit halvt år sidan og at vi då hadde snakka om at dei skulle på studietur til Telemark for å lære om Læringsstrategiar. Det hadde vore ein vellukka tur og dei var svært oppglødde for dette etter turen. Eksemplet med matematikk og musikk syner at ein kan lære på mange måtar, og ved å ta i bruk kunnskapen om dette, kan ein hjelpe elevane til betre læring.

Til slutt fortalde ho om Prosjekt Livredning, som er eit tilbod til alle i 7. klasse frå Norsk Luftambulanse. Alle elevane har fått ei mini Anne-dokke. Den skal dei bruke til å lære opp flest mogleg heime i livredning. Ho oppmoda alle til å ta vel imot elevane når dei kjem heim med dette og fortalde at resultatet skal registrerast og nyttast i forskning. Målet er at 60.000 skal lære livredning gjennom dette systemet.

Kvinnedominert onsdagskveld

Share

Denne onsdagskvelden, 8. november, vart svært kvinnedominert i Aktuell time. Første person ut var **Gro Haatveit Hovet**. Ho er leiar i soknerådet og fortalde om arbeidet dei har gjort i samband med høyringsuttale om stat og kyrkje. Det hadde vore ein stor NOU med mange problemstillingar, og møtet hadde hatt ein frisk debatt før dei landa på at dei ville ha det slik som det er no. Avrøystinga synte 5 mot 2.

Så kom **Astrid Nomeland** og snakka om trygg trafikk. Deretter tok vi ein telefon til **Valborg Nomeland**, som har trekt i trådane for å få til ei så godt framsyning som råd når Kardemommeby går av stabelen fredag, laurdag og sundag, alle dagar klokka 18. Prisen er 75 kroner for både store og små. Medan vi tala i telefonen, gjekk generalprøven for full musikk, og Valborg gledde seg over at det såg ut til å gå godt i den siste gjennomkjøringa før premieren.

Til slutt kom **Marit Salvesen** og fortalde om Aksjon Håp. Ho er med i komiteen for denne innsamlinga som skal gå føre seg sundag 10. desember. Marit fortalde litt om prosjekta og at komiteen trong bøssebærarar. Dei treng 28 personer til å gå rundt, og då dekker dei heile kommunen. Marit fortalde og at ho var med i dette gjennom Prestegårdens Misjonsforening, som er over 100 år og arbeider for NMS, men at prosjekta som desse misjonsorganisasjonane står for i samband med Aksjon Håp, ikkje er misjonsprosjekt, men diakonale utviklingsprosjekt for å skape eit betre liv for folk som ikkje har det så godt som oss.

Fire kvinner var ressurspersonar i den aktuelle timen. Den femte kom i Kommunen informerer. Då var **Astrid Opdahl Knutsen**, rektor på Hylestad skule, gjest. Det skal eg kome tilbake til i eit eige innlegg her på bloggen.

Endeleg stod **Jorunn Lund Harstad** for den opne sendinga. Summen her vart altså seks kvinner i Valle radio denne kvelden. Mennene glimra ikkje heilt med fravær. Eg var jo der, Torleif B. Harstad hadde Tankar frå Bibelen klokka 19:30, og timen frå 20 til 21 stod Ånund K. Homme for. Siste mann på lufta var Hallvard Tveit, som var saman med Jorunn i Open sending. Men kvinnene dominerte denne kvelden.

Trafikktryggleik og litt til

Share

I timen med Aktuelt nytt onsdag fortalde Astrid Nomeland om reaksjonen ho hadde hatt då ho las i Setesdølen om fartsdumpane som det no er vedteke skal kome på gamlevegen frå krysset ved Georg Viki sitt hus, der gamlevegen går bort til Valle skule. Det er i samband med at det er vedteke å setje ned farten til 30 km/t at Planutvalet har vedteke eit framlegg frå Knut Haugland i staden for innstillinga frå rådmannen.

Astrid fortalde at ho hadde teke til orde for å få fartsdumpar i vegen på byggefeltet på Rysstadmo alt då borna hennar var små, det er jo nærare 30 år sidan. Då hadde ho fått til svar frå kommunen at ein ikkje ville ha fartsdumpar i Valle kommune.

Vedtaket i oktobermøtet var difor ei oppmuntring for henne, og notisen i Setesdølen skapte engasjement att for dette.

I programmet var me samde om at det som tende henne, var den minste notisen i avisa denne dagen. Fire små linjer på ei spalte, det var alt som skulle til.

Då eg snakka med redaktør Sigurd Haugsgjerd om dette torsdag, sa han at erfaringa hans var at slike små notisar vart lesne av svært mange og at det kunne liggje mykje god nyheitsjournalistikk i dei. Han kunne og fortelje at dei nok var flinkare før til å lage notisar av referata frå slike utvalsmøte i alle kommunane enn dei er no. -Før fekk vi store haugar med dokument tilsendt til redaksjonen, no må vi gå på nettet og leite fram stoffet, sa han. Det er ikkje sikkert at vi gjer det like systematisk som då vi fekk papirbunkene.

Astrid var ikkje sikker på om ho ville klare å få folk med seg på å få fartsdumpar i byggefeltet på Rysstadmo. Men ho meinte at sjølv om det ikkje lenger er mange ungar der, så er det desto fleire barnebarn på besøk. Før var det også meir ope, no er det grodd opp hekkar alle stader, så det er meir uoversiktleg. Fartsdumpar og 30 km/t skilt aukar tryggleiken.