Brain drain

Share

Dette omgrepet fortel om situasjonen som mange land i verda opplever: Høgt utdanna arbeidskraft flytter frå utviklingsland til industrialiserte land.

Utdanningsforbundet oppmodar nasjonalt og internasjonalt til å anerkjenne at lærarpersonell med høg kvalitet bare kan rekrutterast om utdanning, status, arbeidsvillkår og velferd vert betra og sikra.

På konferansen som Utdanningsforbundet Aust-Agder har hatt i eit par dagar, har dette temaet vore oppe. Ein har synt til
*Bologna-prosessen
*Lisboa-prosessen
*København-prosessen
som alle har stor innverknad på norsk utdanningspolitikk. Sjølv om alle land har rett til å forme sin eigen utdanningspolitikk, er det mange internasjonale avgjerder som påverker norsk utvikling. Vi ser det mellom anna i dei store endringane som norsk skule har gått gjennom dei siste åra. Karaktersystem og omlegging av studiar på høgskole og universitet er ein del av biletet.

Utdanningsforbundet meiner at kunnskap om internasjonale tilhøve trengst for å kunne bygge gode nasjonale offentlege utdanningssystem i ei globalisert verd. Det er difor ei plikt for alle som arbeider i utdanningssystemet å skaffe seg kunnskap om globale tilhøve som har innverknad på utdanning. Dermed kan ein setje kritisk søkelys på både innhald og form. Slik kunnskap er relevant for å forstå tilhøva i eige land og for å utvikle solidaritet med lærarar og utdanningspersonell i andre deler av verda.

Global rett til utdanning krev godt kvalifiserte lærarar, ikkje bare i Norge, men i alle land.

Som du skjøner, det gjev perspektiv å vere på kurs. Kanskje gjev det nye program i Valle radio også.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.