Foredling av utmarksressursene og bruk av motorferdsel i Valle kommune

Share

Dette lesarinnlegget skreiv Rune Mikkelsen i både Setesdølen og Fædrelandsvennen i november. I samband med at vi skal ha eit program saman i morgon, ba eg han å få legge det ut på bloggen. Programmet kjem onsdag klokka 20:30.

Viser til Fedrelandsvennen den 16. november for nyheten ”Strid om motorferdsel”. Brokke Aktivitet AS ser seg nødt til å kommentere realiteten i saken, med bakgrunn i journalistens meget ufullstendige framstilling. Når journalisten sorterer kilder og kutter saksopplysninger for også denne gangen å vinkle ei sak såpass tendensiøst og i kjent ”Se & Hør stil” – burde han kanskje heller skrive seg inn under spaltene for ”leserinnlegg” slik som andre må gjøre med personlige meningsytringer?

**Prosjektplan**

Brokke Aktivitet AS arbeider for tiden med et utmarksbasert utviklingsprosjekt for perioden 2006-2007. Målsettingen er å utvikle og tilby jakt- og fiskeopplevelse i øvre del av Setesdal. Som grunnlag for utnyttelse av vilt- og fiskeressursene har prosjektplanen lagt opp til en aktiv kultivering og forvaltning av utmarka. Vi har et langsiktig mål om tettere og stabile bestander av vilt og fisk. Eksempler på planlagte kultiveringstiltak er regulering av rovvilt som en betydelig faktor for overlevelsen av annet jaktbart vilt, etablering av viltåkre, saltsteiner, viltvennlig hogst, fôring av vilt, lyngbrenning, kalking av vann og utsetting av fisk.

**Transportbehov**

I dag forvalter Brokke Aktivitet AS ca 70 000 mål i Valle kommune. Arealet er fordelt på 6 ulike mindre terreng med forskjellig vegetasjonstype, topografi og høydelag. De nevnte kultiveringstiltakene lar seg naturligvis ikke effektiviseres, uten nødvendig terrengtransport av materiell og utstyr. Vi har fått innvilget bruk av 1 stk 4 hjuling til nødvendig nyttetransport for å realisere det praktiske kultiveringsarbeidet for ca 1 år. Persontransport er verken praktisk eller ønskelig med 4 hjuling. Ei kartskisse viser trasèvalg etter veier, stier og egnende ferdselsårer samt planlagte kultiveringstiltak. Kjøring i landskapsvernområde er selvsagt ikke tillatt, og vi skal iversette forebyggende tiltak mot eventuelle vegetasjonsskader. Framkommelighet med 4 hjuling er sterkt begrenset utenfor veg/sti, slik at omfanget av kjøring ”ute i terrengene” blir faktisk minimal.

**Synspunkter**

Journalisten skriver at administrasjonen ikke fant lovhjemmel til formålet. Saka er faktisk politisk behandlet etter § 6 i motorferdsellova (særskilt tilfelle), og Planutvalget har derfor hjemmel for sin vurdering og sitt vedtak. Ordføreren utrykker en klar og entydig negativ holdning til vedtaket. Han uttaler at kommunen ønsker en ”restriktiv linje for barkmarkskjøring samt at saka kan skade arbeidet for mer bruk av snøscooter”. At kommunen har en restriktiv linje er selvsagt nødvendig og lovpålagt. Men det er svært uheldig at bygdas SP-ordfører ikke ser de opplagte verdiene prosjektet kan gi naturresursene og grunneierne i bygda. Han argumenterer med at saka er ”ulidelig”, og at vi i de ”fora han ferdes i” blir oppfattet som om vi ”ikke klarer å forvalte motorferdselen lokalt”. Jeg mener en slik argumentasjon blir å ”skyte seg selv i foten”, i lys av en lokal politikk som går ut på å akseptere 700-800 dispensasjoner for bruk av motorferdsel til primært personer som skal på hytta. Vårt formål er tettere og stabile bestander av vilt og fisk, økt terrengkvalitet, attraktive områder for brukerne og forhåpentligvis nye arbeidsplasser. Ordføreren burde vise et mer ballansert syn på formålet, og ha evne til å støtte lokal utmarksnæring i bygda.

Journalisten har kontaktet noen grunneiere i Brokke for uttalelse om deres syn på barmarkskjøring. Disse er ”irriterte over at de på forhånd ikke er spurt om ferdsel over deres eiendommer”. Selvsagt vil vi på forhånd innhente samtykke av våre grunneiere før ferdsel. Dette likestilles jo med bruk av snøscooter der løyvehaver selv plikter godkjenning av grunneier. Journalisten har med dette oppkonstruert en strid og irritasjon som for oss er helt ukjent. I flere av våre disponible terreng har grunneierne allerede før vedtaket gitt oss godkjenning til bruk av framkomstmiddel i forvaltningen. Når det gjelder bruk av motorferdsel for fiskekultivering i offentlig regi, er dette direkte hjemlet i lovverket. Vi regner derfor med at Valle Fiskeadministrasjon ved Torjus Uppstad er tilfredse med at vi arbeider for bedre ressursgrunnlag i vannene.

Jeg har kontaktet journalisten for å uttrykke min misnøye av å unnlate opplysninger og den uheldige framstillingen. Han beklaget dette og grunnen var plassmangel på avissiden på grunn av en mobilreklame! En slik unnskyldning for skjev ballansering av saka er både bemerkelsesverdig og uprofesjonell – men fører i beste fall til å synliggjøre hvorfor slik journalistikk blir tatt alvorlig fra vår side, til tross for manglende seriøsitet i saksframstillinga.

Rune J. Mikkelsen, Brokke Aktivitet AS

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.