Sakkeus

Share

Sakkeus var ein liten mann, syng vi i songen. I dag skreiv eg om han på Wikipedia. Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Sakkeus
Grunnen til at eg skulle skrive om han, var at eg kom over ei opplysning om at den siste av hundedagane vart kalla Zakhæus, noko eg då skreiv inn på 23. august.

Det vart ikkje nokon stor artikkel, men eg leita meg fram til eit bilete av morbærtreet og la inn i artikkelen. Eg visste ikkje korleis det såg ut, men det er etter biletet klart at det var lett for han å stikke seg vekk mellom greinene der.

Medan eg skreiv, oppdaga eg at Jeriko endå ikkje har ein artikkel på Wikipedia, så nokon må nok ta seg på tak og skrive den artikkelen. Om det vert meg eller ein annan, veit eg ikkje no.

Det er interessant korleis ein kan bruke kunnskap ein har frå ulike samanhengar og fylle ut i Wikipedia, som i kveld eller i morgon tidleg rundar 110.000 artiklar.

Eit anna perspektiv som kom til meg, det er rart korleis det kjem koplingar i tankane, var mannen som sat under eit tre, eg trur det var ein gyvelbusk, du veit dei som står gule og fine no om våren. Det står om han i Det gamle testamentet, han var trøytt og mismodig etter å ha opplevd store ting. Truleg kunne ein seie han var utbrend om ein skulle bruke moderne språk. Sjå http://bibelen.no/chapter.aspx?book=1KI&chapter=19 og les og kapittel 17 og 18.

Slik kan nok nokon og ein kvar ha det. Her var det tale om ein langvarig periode utan regn. Det kunne gjere folk meir bekymra enn vi er som lever i eit land med nok av vatn og ei bygd med det meste av sin rikdom grunna på vatn. Rart at eg ikkje har kome på å lage program om Vatn i Valle før, truleg har det vore for sjølvsagt.

Mange songar tek opp dette. Ein av dei moderne heiter **Herren skal stride for dere** det er i grunnen eit bibelvers som er sangteksten. Vi har så lett for å bekymre oss. Eit par lenker frå Taize kan også gje litt liv til det eg skriv, her er dei http://www.taize.fr/en_article483.html som har notene til Nada te turbe og http://www.taize.fr/ext/sound/mp3/Nada_Te_Turbe.mp3 som har sangen.

Vi har sut for mange ting. Erfaring seier oss at dei aller fleste tinga vi tenkjer kan gå ille, aldri vil hende. Vår himmelske far ser oss, akkurat som Menneskesonen såg Sakkeus i treet. Om vi kunne kvile i det, ville mange ting verte omskapte i vårt daglege liv.

Språk og grammatikk

Share

I dag vil eg slå eit lite slag for grammatikken. Mange lukkar øyro når dei høyrer ordet grammatikk, men det burde vi ikkje gjere, for grammatikk er eigentleg eit språk om språket. Om vi skal kunne diskutere noko, må vi ha eit felles språk og ei felles forståing av kva det betyr. Om vi skal kunne seie noko om språket, må vi lære oss språket som beskriv språk. Ein del av det er grammatikken.

Når vi arbeider med å lære norsk språk i klasseromet, får eg mange spørsmål om kvifor vi brukar den og ikkje den formuleringa. Ikkje alt er like lett å forklare. Noko av det vanskelegaste å forklare er preposisjonsuttrykka på norsk. Dei må elevane stort sett lære, for vi brukar dei sjeldan logisk.

Lettare er det å lære rekkefølge på ledda i det norske språket. Her får elevane ganske fort inn i hovudet at verbalet skal vere nr. to i ein forteljande norsk setning og at norske spørsmål kan starte med verbal: Hugsar du det? Etter kvart lærer dei og at andre setningsledd kan stå framom verbalet. Noko anna er det å hugse det når ein skal prøve å snakke, då gløymer ein det ofte. Men etter kvart vert det ein del av språket til eleven.

Det hender ofte at ein som skal skrive norsk også syndar mot reglane. Når eg gjorde det, sette læraren min krøllstrek under teksten og skreiv dårleg språk i margen. Som regel var grunnen at eg hadde brote reglane for rekkefølge i norske setningar, læraren merka det, men hadde ikkje språk til å fortelje meg kva som var feil.

Dårleg språk er eit problem for mange som produserer tekst. Ein språkkonsulent kunne gjort seg mang ein gong før noko skal sendast. Det er ei god oppleving å sjå ein tekst vekse fram på papiret.

I desse dagar førebur mange seg til eksamen att. Eg ynskjer alle som skal ha eksamen i vår at dei må lukkast i å formulere seg godt, gjerne som det heitte i gamle dagar: Tydeleg, nydeleg og prydeleg, eit uttrykk som rådmann Arne Tronsen minna meg på nyleg.

Nye flyktningar til Valle

Share

I dag vil eg helse nye flyktningar velkomne til Valle. Åtte personar frå Burma kom til Valle i dag etter ei lang og strevsam reise frå Thailand, der dei har budd i flyktningleir i mange år. Reisa til Noreg vart kanskje ekstra strevsam fordi det var streik på Kastrup og turen derifrå til Kjevik vart difor forlenga. Men no er dei komne. Då eg var på veg til Mandal i dag, møtte eg dei nord i Bygland.

Her er lenke til landet dei kom frå: http://no.wikipedia.org/wiki/Burma

Dette landet har over 100 etniske grupper. Ei av dei er karen-folket, som også er ei av dei største minoritetsgruppene. Familien som no kjem til Valle, høyrer til denne folkegruppa.

Dei siste åra har det kome mange frå Burma også til Agder. UD kallar forresten landet Myanmar, men i vanleg daglegtale er Burma mest brukt. Myanmar er namnet som noverande militærjunta nyttar om landet, dei har også døypt om mange byar i landet.

Familien som i dag kom til Valle, skal bu i Leitet i Valle. Det vil nok ikkje gå så mange dagane før dei er synlege i bygda. Eit par av dei kan litt engelsk, elles er språket vel helst karen og thai, tenkjer eg. Vi som driv med norskopplæring, vil dermed få nye oppgåver når vi skal gje innføring til nye sambygdingar om bygda og språket og samfunnet her.

Eg vonar at dei vil kjenne seg velkomne til Valle og at dei kan finne seg til rette i bygda vår.

UDI har meir informasjon om Myanmar her: http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=6070
Landinfo kan også gje litt informasjon: http://www.landinfo.no/index.gan?id=725&subid=0

Gjestfri for nye tankar

Share

I kveld var det årsmøte i Valle Fiskeadministrasjon. Eg var invitert til å kome og gjekk dit gjerne, samarbeidet mellom VAFA og meg i Valle radio har vore interessant og gjeve mange program og ein del innlegg på bloggen.

Kvelden gjekk etter vanleg låm med alle vanlege årsmøtesaker handsama og vedtekne. Til slutt denne kvelden var det framsyning av lysbilete med kommentarar frå Hugo Homme, Tom Arild Homme og Olav Holen. Bileta til Olav Holen fekk meg til å tenkje at det hadde vore flott å kunne hatt dei på Valle radio i dei programma eg hadde med han for nokre år sidan, det hadde gitt eit betre grunnlag for samtalane og truleg også betre program om lyttarane kunne sett bileta.

Dei faglege bileta til Tom Arild var interessante. Dei frammøtte fekk sjå fiskebiologen i arbeid med ulike problemstillingar, og naturgleda var så visst ikkje borte. Det var også interessant å høyre han fortelje, og Hugo sine bilete var grunnlag for refleksjon om rekreasjon og den type verdi av natur og landskap.

Det undrar ein observatør at Valle Fiskeadministrasjon så samrøystes gav uttrykk for at dei ikkje var nøgde med Valle kommune sitt engasjement på sektoren dei er opptekne av. Ein av deltakarane siterte mottoet for kommunen, slik det kom til uttrykk i ein omtale i Fædrelandsvennen for ei tid tilbake: **Eg skal vere gjestfri for nye tankar**, og meinte at om det var noko kommunen ikkje var, så var det gjestfri for nye tankar i høve til bruk av landskap og utmark i kommunen. Her har kommunen etter mi meining ein stor jobb framfor seg for å byggje bru til ein organisasjon som gjer eit stort arbeid for natur og friluftslivsressursane i kommunen.

Eg fekk høve til å halde eit innlegg på møtet, og der takka eg for samarbeidet eg har fått ha med leiar og dagleg leiar, som stiller opp når eg har ting eg undrar meg over. Samstundes minna eg om at etablering av Vannregion Sør-Vest, der Otra blir det første prosjektet som skal kartleggjast, nok vil få verknad for arbeidet også i VAFA etter kvart. Eg fortalde også om den planlagde programserien Vatn i Valle og vona å få hjelp av dei som var på møtet til å finne stoff som kunne brukast i serien.

Meir stoff om VAFA finn du her: http://www.vafa.no/

kommunestyremøte

Share

I dag var det kommunestyremøte. Eg skulle vere teknikar og syte for at gullkorna kom på lufta. Det vart ein enkel jobb. Møtet vart sett klokka 18.00, og alt ein halv time etter var det slutt.

Då hadde dei vore gjennom det vanlege ritualet, ingen spørsmål i offentleg spørjetime. Ein førespurnad frå representantane, Bjørgulv Sverdrup Lund ville vite om noko kunne gjerast for å unngå kollisjon med kino og idrottshall, noko som neppe er lett om ein tenkjer at idrotten skal vike for kinoen. Det var tre på filmframsyning tysdagskvelden i Valle.

Så kom vi til sakene. Dei var samrøystes, alle utan ein, der Saave Nomeland markerte at han var usamd i at det skulle opprettast eit kontaktforum for Sørlandet Sykehus HF og kommunane som sjukehuset skal dekke.

Halv sju var møtet over. Eg fekk meg nokre gode vaflar og ein kopp kaffe før eg gjekk tilbake til radioen. Deretter hadde eg lokal musikkradio til klokka 21 før eg kopla ned. Radioen var med vekt på å minne folk om at det skal vere ein presentasjon av Stev for dagen på Setesdalsmuseet i morgon kveld klokka 20, altså torsdag klokka 20. Der vil ein få høyre om korleis boka vart til og truleg vert det kveding og anna gama. Så skal dei servere flôtmølje, enkelt og greitt.

Eg spelte ymse av steva frå boka, og la til med anna musikk. Halv åtte hadde eg Over ein open Bibel, så vart det andakt i kveld og, sjølv om det ikkje var ein lokal andaktshaldar.

Eg fekk spørsmål på Internett om kvifor systemet ikkje verka, men det kunne eg ikkje svare på. Så det sender eg vidare til Jørund Georg Jore.

Her finn du Valle kommune på Internett:
http://www.valle.kommune.no/

Om du går til politiske saker, skal du finne det som gjeld kommunestyremøtet i kveld. Du finn det på menyen til venstre på kommunesida.

Vatn i Valle

Share

På lista til VAFA er det om lag 60 vatn som ein kan kjøpe fiskekort til eller som snart vert med i fiskekortsalet. Det opplyste Torjus Uppstad om i sendinga i kveld, der vatn var tema.

Bakgrunnen for at eg prøver å dra i gang ein slik programserie er at Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland er blitt vannregion Sør-Vest og miljøverndirektør Tom Egerhei hos fylkesmannen i Vest-Agder er leiar for arbeidet. Eg hadde eit intervju med han i radioen sist onsdag, og det gav meg inspirasjon til å prøve å lage program med denne tematikken.

Det er altså nok stoff å ta av. I dag stod det i avisa at Småkraft har fått konsesjon på å byggje ut Kveasåne, så no forsvinn eit vakkert syn på Riksveg 9, særleg når ein køyrer sørover.

Torjus meinte at det nok var investert 10 millionar i kalking av vatn i dei 20 åra VAFA hadde eksistert. Det har og bore frukt, kvaliteten i vatna er mykje betre no enn det var den gongen. Men han peika på eit problem som gjeld parasittar i Flåne. Ein meiner no at det skuldast at temperaturen er blitt høgare, og ettersom det er eit grunt basseng med liten gjennomstrøyming på grunn av regulering, vert vatnet varmare og gjev betre villkår for parasittar.

Eit anna problem vi var innom er det vi har snakka om mange gonger i ulike program: Tilgroinga i elva. Torjus fortalde, ikke i programmet, men før vi gjekk på lufta om læraren han hadde hatt, Torgrim Dåsnes, som hadde gjort han interessert i vatn alt som ung gut. Læraren har stor verknad på engasjement i mange år etter at ein elev har slutta skulen.

I programet las eg litt frå ein kronikk som stod i Dagbladet 18. april om Norsk vannmiljø skal bli enda bedre
http://www.vannportalen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=31134&gid=31769&amid=1387107&g31138=x&g31134

På http://www.vannportalen.no finn du mykje stoff om dette.
Har du synspunkt du vil dele med meg, er det bare å sende ein mail eller ta kontakt når du ser meg i Valle sentrum.

Eg vonar å finne folk som kan tenke seg å vere med i denne programserien og fortelje om kva vatn betyr for dei, kva dei veit om vatn i Valle og andre emne som kan vere med på å gjere dette stoffet aktuelt.

Programma denne veka (veke 17)

Share

Tysdag 24. april
18:00 Kvarteret. Kåseri om Stille stunder på veien hjem.
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Gospelkonsert i Valle kyrkje laurdag. Sissa Ringstad fortel.
19:50 Vatn i Valle. Ein prat med Torjus Uppstad om vatn.
20:15 Dagens Buxtehude
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk av Johann Sebastian Bach i sitt program nr. 200
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 25. april
18:00 Kommunestyremøte

Tysdag kveld held Niklos sitt program nr. 200. Etter kvart tek det til å bli høge tal på program i Valle radio.

Programmet måtte endrast noko i høve til det opprinnelege. Dette er det som vart sendt.

EU sitt direktiv om vatn

Share

I sendinga onsdag hadde eg ein prat med Frode Egerhei hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Han er miljødirektør der, det må vere ei interessant stilling i vår tid. Grunnen til at eg bad han om eit intervju i Valle radio, var EU sitt direktiv om vatn, EUs vanndirektiv på bokmål.

Direktivet gjeld alle vassressursar i heile EU. Fordi Noreg har EØS-avtalen, gjeld det her og. Ein omtale av saka finn du på vannportalen.no, sjå denne lenka:
http://www.vannportalen.no

Han kunne fortelje at Noreg er delt inn i 9 regionar som følgjer vasskilja. Vi høyrer til Region Sør-Vest, som gjeld Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Vidare kunne han fortelje at det gjeld alle ressursane, også grunnvatnet og det gjeld nære kyststrok også. Det skal gjerast ei kartlegging, og Otra og Figgjo er dei to første nedbørsområda som skal kartleggjast. (Eg tykte jo det var litt interessant for meg personleg, sidan eg vaks opp ved Figgjo og no bur ved Otra).

Arbeidet som VAFA gjer vert etter dette endå meir aktuelt. Dei skal ha årsmøte til torsdag, Valle Motell klokka 19, ope møte klokka 21.

Intervjuet med Egerhei synte at vi er midt i eit svært aktuelt område, og Valle radio bør halde fram med å peike på saker knytt til vatnet i Otra sitt nedslagsfelt. Gode innspel frå lesarar av bloggen vert tekne imot med takk.

Tankar frå Bibelen

Share

Dei siste dagane har eg skrive om andakt og andaktsbøker på wikipedia. Det har slått meg at dette er mykje meir utbreidd enn eg hadde trudd. I går skreiv eg om ei av desse bøkene på bloggen: Stille stunder på veien hjem av H.E. Wisløff. I dag skreiv eg om andakt og andaktsbøker:
http://no.wikipedia.org/wiki/Andakt
http://no.wikipedia.org/wiki/Andaktsbok

Då oppdaga eg at 420.000 høyrer radioandakten kvar dag. Det er ingen liten kyrkjelyd. Andaktsboka Til lys og kraft på livsveien av Aurore Tisell hadde blitt seld i 285.000 eksemplarar frå 1911 til 1969 i Sverige, Noreg, Danmark og Finland. Klanen Wisløff har seld andaktsbøker i eit opplag på over ein halv million.

Framleis kjem det ut slike bøker, dette er ikkje noko som bare høyrer til i historia. Knut Grønvik, som i mange år har arbeidd i Vårt Land med stoff rundt søndagsteksten, gav i 2004 ut ei ny andaktsbok, og Egil Sjaastad har gjeve ut andaktsbøker for unge heilt nyleg.

Også i Valle radio har vi andaktar. Håvard Viki, Torleif B. Harstad og Bjørgulv T. Berg stiller opp kvar sin onsdag og har Tankar frå Bibelen. Tysdagskveldane har vi Over ein open Bibel fra Norea Mediemisjon. Sjølv om vi ikkje har så mange lydarar som NRK, vonar eg at det er til trøyst og oppmuntring at vi har desse stundene til ettertanke og meditasjon i Valle radio.

Stille stunder på veien hjem

Share

Dette er ei andaktsbok av H.E. Wisløff. Me fekk den i bryllaupsgåve i 1970, i dag skreiv eg om den på Wikipedia. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/Stille_stunder_på_veien_hjem

Då eg hadde utvida artikkelen om H.E.Wisløff, fekk eg ei melding frå ein som hadde lese artikkelen. Han var glad for at eg hadde utvida det som han hadde starta på. Eg svara at eg lurte på å skrive om Stille stunder på veien hjem også, for boka har blitt seld i 130.000 eksemplarar. Då kom det ganske raskt ei melding tilbake. Han ba meg sjekke oppslagsordet for 20. april, og då eg hadde lese det, sa eg til han at eg trur eg må opprette artikkelen med det same. Så gjorde eg det.

Eg siterte litt frå andakten denne dagen, for bibelordet for i dag passar på wikipedia: **Den ene hjelper den andre og til sin bror sier han: Vær frimodig!**

Slik er det i radioen og. Den eine hjelper den andre. Det opplevde eg på ein spesiell måte onsdag. Då eg i totida gjekk innom kommunehuset, hadde eg ikkje særleg mykje stoff på blokka mi. Eg tenkte difor at eg ville sjå i postjournalen til kommunen om det var noko aktuelt der.

Jorunn Tveiten og dei andre på Velkomstsenteret er så hjelpsame, den eine hjelper den andre, og plutseleg så har eg idear å byggje vidare på.

Sist onsdag var rektor Astrid Knudsen i radioen og fortalde frå Hylestad skule. Ho skulle vore denne onsdagen, men det passa ikkje for henne då. Men då eg var på kommunehuset, møtte eg rådmann Arne Tronsen og spurde om han kunne kome. Eg fekk ja med ein gong, og i samtalen vår denne kvelden snakka han ein del om at kommunen har eit prinsipp om å vere open og gje rett til innsyn, også i brev som kommunen får, og at folk som skriv brev til kommunen må vere merksame på det.

Så gjekk eg i radioen og tok til å ringe til aktuelle folk som eg ville ha ein prat med i den aktuelle timen. Rektor Leif Kvinlog stiller alltid opp når han vert beden, og han kom og fortalde om Kjetil og Kjartan-showet som skulle vere onsdagskvelden og at dei to skulle ha eit program på Valle skule dagen etter. Før eg kom lenger, ringte Helge Homme og sa han gjerne ville snakke litt om basaren i påska, for no var breva med rekningar sendt ut til alle som hadde kjøpt lodd. Då hadde eg to innslag til den aktuelle timen.

Så tok eg ein telefon til Tom Egerhei, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Han svara ja med det same til å snakke om Vannregion Sør-Vest. Endeleg fekk eg tak i fylkesskogmeisteren i Aust-Agder. Han var positiv til å fortelje om skogbruksplan for Setesdal.

Siste brikke i kabalen var spørsmål til Ørnulf Hasla om reportasjen frå brenninga av Valhall. Han svara at dei rakk ikkje å verte ferdige med den, men han kunne godt kome i studio og vere saman med meg i den timen frå 20 til 21 der vi prata om mange ting og bladde i avisa.

Når det eine hjelper den andre på wikipedia, kan vi lage ein god encyklopedi. Når den eine hjelper den andre i Valle Radio, kan vi lage ein god radio.

Takk til alle gode hjelparar.