Årsmelding for Valle Radio 2006

Share

No har det vore årsmøte. Her er årsmeldinga som Theis las opp (eg kjem tilbake til referat frå årsmøtet i morgon):

Ved inngongen til 2006 hadde Valle Radio fylgjande styre:
Leiar Hallvard Kjelleberg
Nestleiar Theis Salvesen
Helge Homme
Berit Homme
Jørund Georg Jore

Drifta har gjennom året gått i vante stier. Harald Haugland har hatt ansvar for tysdagssendingane, så det går på skinner. Innhaldet av kultur og religiøse program gjev Valle Radio stor breidde.

I byrjinga av året prøvde vi å legge hovudsendinga til fredagar. Målet med det var å få knytte til oss fleire hytteturistar. Det gjorde vi nok au, men andelen lokale lyttarar syntest å reduserast. Samstundes var det noko vanskeligeare å få med folk til sendingane. Over påske gjekk vi difor attende til onsdagar.

Hallvards bortgang tidleg i haust skaka oss alle på mange vis. Samstundes vart det då klårt at Theis skulle flytte. Dette skapte ikkje resignasjon hos dei friviljuge, men snarare tvert imot. Fleire sentrale medarbeidarar tok større ansvar for at sendeplanen skulle haldast. Som fungerande leiar var det godt å sjå.

Styret sitt arbeid har gått som normalt med to styremøter og eit fellesmøte med Bykle. Det ligg ei utfordring i at vi er ei “underavdeling” i Bykle radio, som ikkje har nokon aktivitet. Elles er det heilt naudsynt å få revidert snuttar, reklamar og jinglar. Både av di Hallvard er borte og tidene elles forandrar seg, så må dette gjerast snart.

Samarbeidet med Evje om fellessendingar fungerer stort sett bra.

Det er trong for meir nytt teknisk utstyr og for kompetanseheving hjå medarbeidarane. Det har kome mykje nytt som gjer radioarbeidet enklare.

Ein takk til alle for den stor innsatsen de legg ned i Valle Radio. Det er jo gøy å halde på, samstundes som det gjev mange gleder og nyttig informasjon. Difor er vi ein viktig institusjon i Setesdal.

Valle 8. mai 2007 Theis Salvesen