Program for 9. mai

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Bjørg Ragnhild Trydal Jansen og Berit Homme
Open sending: Rolf Erik Homme og Kjell Olav Uppstad

Inga Flateland var teknikar den første timen, for Gudrun måtte slå stortromme i korpsøvinga til 17. mai. Det er ikkje så mange vaksne med i korpset, men det er godt med aspirantar, så det blir korpsmusikk i år og.

Første tema var sesongen på skisenteret på Furestøyl. Bjørgulv hadde ein telefonprat med Jan Wojtaszek, som var godt nøgd etter ein noko vanskeleg sesong med mykje mildver. Den nye terrengparken øvst i anlegget fungerer godt og har vore ei kjelde til mykje aktivitet.

Andre tema var og ein prat på telefonen. Denne gongen var det Frode Buen som snakka om reiseliv, særleg om spørsmålet om å slå saman ressursar innan reiseliv i øvre og nedre del av Setesdal.

Klokka halv sju kom Leif Kvinlog i studio for å fortelje om konserten Valle Folkeakademi skal ha til sundag. Då kjem Knut Buen til Spelestoga klokka 19.30 for å spele og kåsere om temaet Fossegrimen og pilegrimen, eit tema som Leif meinte ville vere interessant for folk frå Bygland til Bjåen.

Etter det heldt heldt han fram i studio då Bjørgulf ringde til Knut Inge Hovet, som har vunne ein pris for ei oppfinning. Knut Inge fortalde kva det heile gjekk ut på og at han trudde det kunne verte ein stor marknad for produktet. Medan han gjekk på ungdomsskulen, var Knut Inge teknikar i Valle Radio. Eigentleg er han utdanna elektrikar, men Bjørgulv meinte at han neppe fekk tid til å vere elektrikar om det nok synte seg at oppfinninga slo an, for det er ikkje noko tilsvarande produkt nokon stad og marknaden kan verte verdsvid.

Til slutt snakka Bjørgulv og Leif om kulturveka til hausten. Det er tid for å starte planlegging av den, og Leif ville gjerne ha innspel frå lydarane.

Klokka 19 kom Sissel Åkre i studio til Kommunen informerer. Ho snakka mellom anna om 17. mai, som bare er ei god veke fram i tid, så den halvtimen gjekk fort.

Tankar frå Bibelen måtte i dag erstattast av to andaktar frå serien Over ein open Bibel, for Torleif B. Harstad, som stod på lista og i avisa, dukka ikkje opp.

Klokka 20 dukka Roar Tveit opp i studio saman med Harald Haugland til Bjørgulvs time med gjester. Dei snakka saman om årsmøtet i Valle radio, som var i går kveld. Timen gjekk fort med musikk mellom taletrengde menn.

Frå 21 til 22.30 var det Open sending med Rolf Erik Homme og Kjell Olav Uppstad i studio. Dei hadde god respons på sendinga med svar på rebusane og helsingar frå lyttarne. Premiane gjekk til:

Torleiv Jansen: Krus
Ingfrid Trydal: Radiosekk og fotbad
Ann-Christin Jacob: Skål, gåve frå Gyro K. Homme
Kjellaug Rysstad: Termos
Angerd Mosdøl: Radio
Anbjørg Trydal Jansen: Lommelykt

Årsmøtet 8. mai 2007

Share

22 personar møtte opp til årsmøtet på Valle Motell i går kveld, tysdag 8. mai. Når ein ser på referatet frå årsmøtet i fjor, der det var 14 til stades, så kan ein vel seie at frammøtet var godt.

**Årsmelding og rekneskap**
Theis Salvesen helsa velkommen og ba oss starte på rett måte og minnast Hallvard Kjelleberg. Alle reiste seg og mintest han i stille takk. Deretter vart møtet sett, Theis vart vald til møteleiar og Harald Haugland til referent. Berit Homme og Geir Uppstad vart valde til å skrive under protokollen. Så vart innkalling og sakliste godkjent før Theis las opp årsmeldinga (sjå bloggen for i går). Den vart godkjent utan merknader. Deretter las Halvor Rike rekneskapen for 2006 og Harald revisjonsmeldinga. Etter det vart rekneskapen godkjent.

**Val**
Så gjekk vi over til val, der skulle det veljast ny styreleiar og to styremedlemmer. Harald Haugland vart vald til ny styreleiar, Ørnulf Hasla og Inga Flateland vart valde inn i styret etter Theis Salvesen og Berit Homme. På varamennene var det attval, så der held Leif Kvinlog og Anna Rysstad fram. Til slutt vart Liv B. Løyland vald til revisor etter Harald Haugland.

**Matøkt og inspirasjonssamtale**
Etter ei god matøkt med pizza hadde vi ein inspirerande samtale om korleis ein kan gjere radioen og tilhøva rundt radioen betre.

1. Her var det tale om mange ting, mellom anna at sendaren på Hovden ikkje har vore oppe i periodar og at P4 fell ut ved straumbrot. Dette er noko som kviler på samarbeidet vårt med Bykle radio, så vi bør arbeide for å ha det best mogleg. Om det er ein sendar som fell ut, er det viktig at ein melder frå til Jørund, som er vår tekniske sjef.

2. Vidare snakka vi saman om kompetanseheving og meinte at vi kanskje skulle prøve å få til ei inspirasjonssamling på Gimlekollen Mediesenter med opplæring og trening.

3. Det vart teke opp at programmet Kommunen informerer er på ei ulagleg tid når det konkurrerer med Dagsrevyen, så kanskje ein skulle finne ei betre tid for det.

4. Vi snakka og om at vi må gjere noko for å få ei ny internettside. Det var Hallvard sitt prosjekt, og vi må finne ein måte å vidareføre denne sida.

5. Fleire andre område vart drøfta, og Helge Dahle fekk i oppdrag å sjå om han kunne få til ei fornying av reklame og jinglar. Rydding og reinhald i radioen var også oppe. Det er eit område som vi må finne ei løysing på.

I alt er det mange oppgåver å ta fatt på for det nye styret.

Til slutt takka Theis alle som møtte fram for eit inspirerande møte. Aller sist tok Harald Haugland ordet og takka Theis for 10 års innsats i radioen på mange område og ønska han til lukke når han nå flytter til Tveit for å ta til som sokneprest der frå sommaren.