Ørekyte i Valle

Share

I serien Vatn i Valle brukte eg i dag stoff frå Tom Arild Homme sin rapport til VAFA nr. 2-2005 Prosjekt ørekyte i Øvre Otra. Eg las opp det som han har skrive i innleiinga. Her tek eg med noko av det, tilpassa til bloggen av meg. (Ettersom det er Adobe Acrobat-format og eg ikkje har program til å klyppe og lime frå dette på ein god måte :-))

Ørekyte vart innført til øvre Otra på slutten av 70-talet. Truleg vart fisken sett ut fleire stader, i alle fall veit ein om Sæsvatn på Bjåen og Storetjønn i Bossvassåi. Frå desse stadene spreidde ørekyte seg vidare nedover Otravassdraget, og rundt 1990 var det påvist ørekyte i Valle. No har det blitt ein stabil bestand heilt sør til utløpet av Brokke kraftstasjon. Nedstrøms Brokke er det gjort nokre få observasjonar, men fram til 2004 var det ikkje funne ørekyte i Byglandsfjord.

Sidan tidleg på 90-talet har det vore fiska etter ørekyte med såkalla Geiloruser, og i 1998 vart det kjøpt inn 200 ruser, noko som intensiverte oppfiskinga. Men det er ikkje datamateriale som dokumenterer ein økologisk effekt av oppfiskinga i Øvre Setesdal. Det er gjort få andre undersøkingar av dette i Noreg, og det er vanskeleg å finnen nokon trend. Ein reknar likevel med at det har ein negativ effekt på aureproduksjon å introdusere ørekyte i artsfattige vatn. Sjølv om ørekyte er eit vanleg innslag i dietten til auren i Otra, så varierer det mykje frå plass til plass.

Ein har og funne ut at i små og grunne vatn, vil oppfisking vere eit effektivt verkemiddel for å kome ørekyte til livs. Det overordna målet med prosjektet er å betre villkåra for auren. Difor må ein finne ut meir om auren parallellt med at ein fiskar opp ørekyte.

Her finn du meir om ørekyte på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Ørekyte
Og her finn du meir om aure:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Aure
Sjå på lenkene til venstre for artikkelen og, der finn du stoff på andre språk enn det artikkelen har.

Sæsvatn: http://no.wikipedia.org/wiki/Sæsvatn
Brokke kraftverk: http://no.wikipedia.org/wiki/Brokke_kraftverk
VAFA: http://www.vafa.no/

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.