Program for 9. mai

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Bjørg Ragnhild Trydal Jansen og Berit Homme
Open sending: Rolf Erik Homme og Kjell Olav Uppstad

Inga Flateland var teknikar den første timen, for Gudrun måtte slå stortromme i korpsøvinga til 17. mai. Det er ikkje så mange vaksne med i korpset, men det er godt med aspirantar, så det blir korpsmusikk i år og.

Første tema var sesongen på skisenteret på Furestøyl. Bjørgulv hadde ein telefonprat med Jan Wojtaszek, som var godt nøgd etter ein noko vanskeleg sesong med mykje mildver. Den nye terrengparken øvst i anlegget fungerer godt og har vore ei kjelde til mykje aktivitet.

Andre tema var og ein prat på telefonen. Denne gongen var det Frode Buen som snakka om reiseliv, særleg om spørsmålet om å slå saman ressursar innan reiseliv i øvre og nedre del av Setesdal.

Klokka halv sju kom Leif Kvinlog i studio for å fortelje om konserten Valle Folkeakademi skal ha til sundag. Då kjem Knut Buen til Spelestoga klokka 19.30 for å spele og kåsere om temaet Fossegrimen og pilegrimen, eit tema som Leif meinte ville vere interessant for folk frå Bygland til Bjåen.

Etter det heldt heldt han fram i studio då Bjørgulf ringde til Knut Inge Hovet, som har vunne ein pris for ei oppfinning. Knut Inge fortalde kva det heile gjekk ut på og at han trudde det kunne verte ein stor marknad for produktet. Medan han gjekk på ungdomsskulen, var Knut Inge teknikar i Valle Radio. Eigentleg er han utdanna elektrikar, men Bjørgulv meinte at han neppe fekk tid til å vere elektrikar om det nok synte seg at oppfinninga slo an, for det er ikkje noko tilsvarande produkt nokon stad og marknaden kan verte verdsvid.

Til slutt snakka Bjørgulv og Leif om kulturveka til hausten. Det er tid for å starte planlegging av den, og Leif ville gjerne ha innspel frå lydarane.

Klokka 19 kom Sissel Åkre i studio til Kommunen informerer. Ho snakka mellom anna om 17. mai, som bare er ei god veke fram i tid, så den halvtimen gjekk fort.

Tankar frå Bibelen måtte i dag erstattast av to andaktar frå serien Over ein open Bibel, for Torleif B. Harstad, som stod på lista og i avisa, dukka ikkje opp.

Klokka 20 dukka Roar Tveit opp i studio saman med Harald Haugland til Bjørgulvs time med gjester. Dei snakka saman om årsmøtet i Valle radio, som var i går kveld. Timen gjekk fort med musikk mellom taletrengde menn.

Frå 21 til 22.30 var det Open sending med Rolf Erik Homme og Kjell Olav Uppstad i studio. Dei hadde god respons på sendinga med svar på rebusane og helsingar frå lyttarne. Premiane gjekk til:

Torleiv Jansen: Krus
Ingfrid Trydal: Radiosekk og fotbad
Ann-Christin Jacob: Skål, gåve frå Gyro K. Homme
Kjellaug Rysstad: Termos
Angerd Mosdøl: Radio
Anbjørg Trydal Jansen: Lommelykt

Årsmøtet 8. mai 2007

Share

22 personar møtte opp til årsmøtet på Valle Motell i går kveld, tysdag 8. mai. Når ein ser på referatet frå årsmøtet i fjor, der det var 14 til stades, så kan ein vel seie at frammøtet var godt.

**Årsmelding og rekneskap**
Theis Salvesen helsa velkommen og ba oss starte på rett måte og minnast Hallvard Kjelleberg. Alle reiste seg og mintest han i stille takk. Deretter vart møtet sett, Theis vart vald til møteleiar og Harald Haugland til referent. Berit Homme og Geir Uppstad vart valde til å skrive under protokollen. Så vart innkalling og sakliste godkjent før Theis las opp årsmeldinga (sjå bloggen for i går). Den vart godkjent utan merknader. Deretter las Halvor Rike rekneskapen for 2006 og Harald revisjonsmeldinga. Etter det vart rekneskapen godkjent.

**Val**
Så gjekk vi over til val, der skulle det veljast ny styreleiar og to styremedlemmer. Harald Haugland vart vald til ny styreleiar, Ørnulf Hasla og Inga Flateland vart valde inn i styret etter Theis Salvesen og Berit Homme. På varamennene var det attval, så der held Leif Kvinlog og Anna Rysstad fram. Til slutt vart Liv B. Løyland vald til revisor etter Harald Haugland.

**Matøkt og inspirasjonssamtale**
Etter ei god matøkt med pizza hadde vi ein inspirerande samtale om korleis ein kan gjere radioen og tilhøva rundt radioen betre.

1. Her var det tale om mange ting, mellom anna at sendaren på Hovden ikkje har vore oppe i periodar og at P4 fell ut ved straumbrot. Dette er noko som kviler på samarbeidet vårt med Bykle radio, så vi bør arbeide for å ha det best mogleg. Om det er ein sendar som fell ut, er det viktig at ein melder frå til Jørund, som er vår tekniske sjef.

2. Vidare snakka vi saman om kompetanseheving og meinte at vi kanskje skulle prøve å få til ei inspirasjonssamling på Gimlekollen Mediesenter med opplæring og trening.

3. Det vart teke opp at programmet Kommunen informerer er på ei ulagleg tid når det konkurrerer med Dagsrevyen, så kanskje ein skulle finne ei betre tid for det.

4. Vi snakka og om at vi må gjere noko for å få ei ny internettside. Det var Hallvard sitt prosjekt, og vi må finne ein måte å vidareføre denne sida.

5. Fleire andre område vart drøfta, og Helge Dahle fekk i oppdrag å sjå om han kunne få til ei fornying av reklame og jinglar. Rydding og reinhald i radioen var også oppe. Det er eit område som vi må finne ei løysing på.

I alt er det mange oppgåver å ta fatt på for det nye styret.

Til slutt takka Theis alle som møtte fram for eit inspirerande møte. Aller sist tok Harald Haugland ordet og takka Theis for 10 års innsats i radioen på mange område og ønska han til lukke når han nå flytter til Tveit for å ta til som sokneprest der frå sommaren.

Årsmelding for Valle Radio 2006

Share

No har det vore årsmøte. Her er årsmeldinga som Theis las opp (eg kjem tilbake til referat frå årsmøtet i morgon):

Ved inngongen til 2006 hadde Valle Radio fylgjande styre:
Leiar Hallvard Kjelleberg
Nestleiar Theis Salvesen
Helge Homme
Berit Homme
Jørund Georg Jore

Drifta har gjennom året gått i vante stier. Harald Haugland har hatt ansvar for tysdagssendingane, så det går på skinner. Innhaldet av kultur og religiøse program gjev Valle Radio stor breidde.

I byrjinga av året prøvde vi å legge hovudsendinga til fredagar. Målet med det var å få knytte til oss fleire hytteturistar. Det gjorde vi nok au, men andelen lokale lyttarar syntest å reduserast. Samstundes var det noko vanskeligeare å få med folk til sendingane. Over påske gjekk vi difor attende til onsdagar.

Hallvards bortgang tidleg i haust skaka oss alle på mange vis. Samstundes vart det då klårt at Theis skulle flytte. Dette skapte ikkje resignasjon hos dei friviljuge, men snarare tvert imot. Fleire sentrale medarbeidarar tok større ansvar for at sendeplanen skulle haldast. Som fungerande leiar var det godt å sjå.

Styret sitt arbeid har gått som normalt med to styremøter og eit fellesmøte med Bykle. Det ligg ei utfordring i at vi er ei “underavdeling” i Bykle radio, som ikkje har nokon aktivitet. Elles er det heilt naudsynt å få revidert snuttar, reklamar og jinglar. Både av di Hallvard er borte og tidene elles forandrar seg, så må dette gjerast snart.

Samarbeidet med Evje om fellessendingar fungerer stort sett bra.

Det er trong for meir nytt teknisk utstyr og for kompetanseheving hjå medarbeidarane. Det har kome mykje nytt som gjer radioarbeidet enklare.

Ein takk til alle for den stor innsatsen de legg ned i Valle Radio. Det er jo gøy å halde på, samstundes som det gjev mange gleder og nyttig informasjon. Difor er vi ein viktig institusjon i Setesdal.

Valle 8. mai 2007 Theis Salvesen

Tor Aukrust

Share

I dag sat eg og såg på nokre teologar på wikipedia. Då kom eg til å tenkje på Tor Aukrust og boka **Exodus : om forkynnelsens krise** som han skreiv i 1984. Dei tankane førte meg nordover til Stokmarknes, der prost Thorodd Bakken kom til meg med boka og sa eg måtte lese den. Den gamle prosten meinte det var den beste boka han hadde lese på mange år, og han las ganske mykje på sine eldre dagar.

Det var ingen artikkel om Aukrust på wikipedia, så eg skreiv ein. Du finn han her: http://no.wikipedia.org/wiki/Tor_Aukrust

Etter kvart som eg skreiv kom eg til å tenkje på kva han har betydd for norsk kyrkjeliv og kristenliv. Han er ikkje særlge kjent lenger, han døydde sist sundag og skal gravleggjast i morgon. Eg er glad eg fekk skrive den artikkelen.

Aukrust betydde mykje for at Arbeiderpartiet ikkje lenger var så kyrkjeskeptisk, han betydde mykje for Kjell Magne Bondevik sitt arbeid for å utvide Kristeleg Folkeparti sitt grunnlag til å vere noko meir enn dei faste hjartesakene. (Truleg betydde hans tankar mykje for Theis sitt engasjement også, i morgon klokka 19 samlar han oss til årsmøte i Valle radio og takkar for radioarbeidet han har vore med på i tida si som sokneprest i Valle. – Og vi skal takke han. du kjem vel? )

I 1991 fekk Tor Aukrust Brobyggerprisen for sitt arbeid med å inkludere og ikkje ekskludere. Det sitatet eg fann av han og skreiv inn i artikkelen, kan eg godt ta med her og:

”Evangeliet skal ikke oppbevares som relikvium i gullskrin i Jerusalems tempel. Evangeliet skal tvert om gjennom forkynnere slynges ut av det hellige tempel, det skal kastes ut på torget, ut over jorden helt til dens utkanter” (Tor Aukrust)

Dei lenkene nederst i wikipediaartikkelen bør du unne deg. Dei fører til verdifulle artiklar om ein særprega person som fekk mykje å seie for kyrkjeforståing og kristenliv dei siste 40 åra, frå den sosialetiske vekkinga kom og endra forståinga av kristen etikk: det er ikkje lenger berre eg no, heretter heiter det vi. Biskopar som Gunnar Stålsett og Tor B. Jørgensen står i denne tradisjonen, men truleg står dei fleste kyrkjeleiarane i dag i skuld til Tor Aukrust. Det gjer også vi vanlege fotfolk, som i større og større grad tenkjer sosialetikk og samfunnsetikk, og ikkje bare individualetikk.

I morgon vert han gravlagd. Om du går til Aftenposten, kan du sjå annonsen http://www.aftenposten.no/ Det er lenke til dødsannonsar til venstre på hovudsida, litt nede, og så kan du klikke deg vidare. Så kan du takke og be.

Sundagskveld

Share

Så sit eg i Valle ein sein sundagskveld og skal skrive litt på bloggen att. Det vart til at eg reiste opp i kveld, mellom anna fordi breibandet mitt fall ut heime i Mandal. Difor kunne eg ikkje skrive på bloggen derifrå i kveld, og då valde eg å reise opp seint sundagskvelden.

Det merkast at vintersesongen er over, for trafikken nedover var minimal. Veret var heller ikkje så aller verst, det meste av turen var det bare ein og annan regndrope. Så kunne eg halde mitt eige tempo oppover Mandalen, på turen frå Sveindal til Hornnes møtte eg nokre bilar, og på Evje er det alltid folk på Texaco, men når eg så sette kursen nordover frå Evje, vart det stillare og stillare.

Godt var det då å høyre på Salmer til alle tider med Helge Gudmundsen. Han hadde funne salmer om skaperverket i kveld, og då fekk eg ein halv times musikkandakt. Det er vel i grunnen hans program som har inspirert meg til dei Salmekveld-programma eg har hatt i Valle radio i vinter, der ein halv time med salmer skaper ro ei tidleg kveldsstund.

Helge Gudmundsen pleier å ha Salmenøtt, eg sat og lurte på om eg skulle innføre noko slikt i neste Salmekveld i Valle radio, men var litt usikker på om det ville høve. Synspunkt frå blogglesarer vert teke imot med takk.

Då Salmer til alle tider var slutt, sette eg på min eigen salmekveld. Eg er glad i korsang, og Adventsangerne er noko av det beste av norsk kortradisjon med Sverre Valen som dirigent. På wikipedia har vi hatt ein diskusjon om kva for kor som skal få vere med i encyklopedien vår. Nokre vil at det bare skal vere med elitekor eller kor som har gjeve ut ei plate som er seld i meir enn 1000 eksemplarar, eg meiner at mange fleire kor kan få artiklar i leksikonet. Etter kvart har eg landa på at dei som presenterer seg i det offentlege romet og har ei levetid på fem år, bør få sin plass der, uavhengig av om dei har gjeve ut plate. Etter kvart har det blitt artiklar om dei fleste idrottslag i Noreg, då kan det vere artiklar om dei fleste kora også.

Sjå her for 37 artiklar om norske kor på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Norske_kor

Adventsangerne er ikkje kome med enno, men SKRUK har fått ein artikkel. Det er eit kor som eg har stor sans for, og eg har brukt musikk dei har spelt inn mange gonger i Valle Radio.

Så kan eg runde av denne sundagskvelden, og eg fekk ein artikkel på bloggen i kveld og.

Rally Sørland

Share

Denne helga er det Rally Sørland i Mandal. Eg veit ikkje kor mange bilar som er med i sjølve rallyet, men at det er folksomt i Mandal, er det ikkje tvil om. Til og med her ute mot Tregde er det trafikk som ein sommardag, men lyden av bilane er ikkje så stille som den pleier å vere. Det brummar og putrar opp bakken utanfor huset vårt.

I byen nytta handelsstanden kvelden i går til å gå ut med nattope og mange tilbodsvarer. Dei vona å trekke tilskodarar inn i butikkane når dei først er i Mandal. Resultatet kjem i avisa mandag. Eg tok ikkje turen ned for å sjå på rallyet, men kunne sitje heime og nyte ein datamaskin som fungerer att.

Det minner meg om songen om Påskerally på Riksveg 9 som var så populær i Valle Radio. Eg, som køyrer denne vegen kvar veke, har sjeldan opplevd rallytendensar, stort sett går trafikken fint både oppover og nedover. Her er lenka til artikkelen om riksveg 9 på Wikipedia
http://no.wikipedia.org/wiki/Riksvei_9

Då helsar eg god helg til alle som les bloggen og vonar at de får ein fin sundag.

Gode hjelparar

Share

I dag opplevde eg noko underleg. Då eg kom til Mandal, fungerte datamaskina på det meste, men ikkje på wikipedia. Eg hadde jo gledd meg til å skrive på wikipedia i helga, så eg fortalde om situasjonen på irc-kanalen som wikipediaskribentar nyttar. I tillegg tok eg ein telefon til Helge. Og no sit to personar og prøver å finne ut kva som feiler maskina mi, ein i Oslo og ein i Sandnes.

Gode hjelparar fortener stor takk. Det gjeld i Valle radio og. Eg ser i avisa at Theis har ei rekke gode hjelparar med seg i det siste programmet han har i Valle radio. Dei fortener takk, og han fortener takk. Du kan takke ved å kome på årsmøtet tysdag kveld klokka 19 på Valle Motell.

Meir enn det vil eg ikkje seie i kveld.

Årsmøte

Share

Så har det endeleg blitt funne tid til årsmøte. I avisa i går stod det denne annonsen:

**ÅRS**
**-MØTE**
**i Valle Radio**
Tysdag 8. mai kl. 19.00
på Valle Motell
Vanlege årsmøtesaker
Enkel servering
Styret

Eg vonar at det kjem ein del folk, for det er eit viktig møte. Vi har eit godt grunnlag når det gjeld å drive radioen, men dei organisatoriske sidene må også takast vare på. Etter at Hallvard døydde i haust, rykka nestformann Theis opp som styreleiar. No reiser han til Tveit i sommar, og dermed må vi ha ny styreleiar og ny nestleiar.

Når det gjeld aktivitet og økonomi, står radioen godt. Eg trur difor at det skal vere råd å ha god drift også i åra som ligg framom.

Sett av dagen og kom på motellet tysdag klokka 19.

Dette fører til at det neste veke ikkje vert tysdagssending. I og med at det var 1. mai sist tysdag, var det heller ikkje sending den tysdagen. Men i morgon fredag vert det sending. Då er det heile dalen og Theis har ansvaret. 9. mai har Bjørgulv T. ansvaret, og 16. mai er det Ørnulf som har onsdagssending.

Inga sending i kveld

Share

Eg vart nokså overraska då eg i kveld skrudde på radioen klokka 18 for å høyre kva Theis hadde funne av nyhende til den aktuelle timen i Valle radio i kveld. Men der var det bare P4. Eg tok då turen ned i radioen for å finne ut om dei hadde problem med oppkopling, men eg kom til stengd dør.

Etter kvart fekk eg tale med folk som hadde fått nyss om at det skulle vere sending for heile dalen til fredag og at Theis skulle stå for den. Difor hadde han droppa sendinga i kveld. Så langt eg kan sjå er det ikkje kome melding om det på Internett, framleis er einaste informasjonen i dag det som står på Sendingar om du søkjer i oversikta her på bloggen.

Jaja, eg er av dei som saknar det når ei sending fell ut.

Det er nokre som meiner at det er for fint å ha sending i Valle radio når kveldane er lyse og varme. I kveld skulle vel då vere ein slik kveld, det var 22 grader i dag og strålande sol frå morgon til kveld. Då eg kom oppover frå Mandal i dag til morgonen, møtte eg Helge Homme i snøfresen på veg til Suleskarvegen. Han starta på brøytinga i dag, og kunne berette om at vatnet rann bort i solsteiken. Då dei var inne på fjellet for tre veker sidan for å vurdere snøen, kunne dei ikkje sjå stikker. Men no var kanten på vegen godt synleg, kunne han fortelje. I morgon vil ha brøyte vegen inn til Everdalen.

Eg er sikker på at eit innslag med han hadde vore kjærkome i kveldens sending, og truleg var det anna ein og kunne ta fatt i. Det får kome til fredag då.

Statistikk

Share

April vart den nestbeste månaden nokonsinne når det gjeld besøk på bloggen min. Bare jolemånaden var betre. 1076 besøk på ein månad gjev eit snitt på om lag 35 kvar dag, og det er eg takksam for. Bloggen min er jo ikkje akkurat laga for å vere populær, då hadde eg truleg valt eit andre tema og anna språk. Men i høve til Valle radio var ikkje det aktuelt, eg skriv om tema som ligg opp til det vi steller med i radioen, i alle fall i dei fleste innlegga eg skriv her.

Vi har hatt langhelg i høve 1. mai, difor var det ikkje radio i kveld, sjølv om det var tysdag. Eg kom meg ikkje av garde frå Mandal så tidleg, som regel reiser eg om morgonen den første virkedagen, og det valde eg denne gongen og etter ei triveleg helg heime.

Men i morgon onsdag 2. mai er det etter lista Theis som er ansvarleg for radioen. Eg veit ikkje om det kjem avis onsdag, i så fall finn ein programmet han har sett opp der.

Då april starta, hadde eg hatt 60.000 sidevisningar på bloggen. Det vil seie at dei som var innom og las, hadde lese på mange sider. I løpet av denne månaden har de som les her, ført til at den statistikken er auka med mellom to og tre tusen sidevisningar.

I samband med at eg planlegg fleire program om vatn i Valle vil eg nemne to ulike elvar i andre land som eg nyleg har skrive om på Wikipedia. Sjå på lenkene nedanfor:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongo_(elv)
http://no.wikipedia.org/wiki/Ångermanälven

Eg vart noko overraska då eg såg kor stor del av Afrika Kongoelva sitt nedslagsfelt er. Artikkeln er ikkje detaljert på same vis som Ångermanälven, men der er det utruleg mange elvar som renn saman før elva når havet. Brua på biletet har eg køyrt over for mange år sidan, ikkje visste eg då at eg skulle kome til å skrive noko om elva under.

Slik er det med mange ting. Ein veit ikkje kva dei kan føre til. Espen Askeladd samla på mangt og mykje, og det kom til nytte ein eller annan gong og var hjelp for han til å vinne prinsessa og kongeriket.

Ha ein fin mai-månad!