Fiskedød i Otra

Share

I onsdagssendinga var Torjus Uppstad i studio for å fortelje om dette. Det er og lagt ut eit skriv frå Tom Arild Homme om saka på heimesidene til VAFA:
http://vafa.no/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=2

Den mest sannsynlege årsaka til fiskedøden i Otra ved Rysstad er gassovermetning, det vil seie at det er for mykje oksygen i vatnet. Dette kan skje på fleire måtar, mellom anna ved at ein tek inn vatn til kraftverket frå bekkeinntak, noko som er vanleg om våren.

Det var spekulert på om det kunne vere utslepp av gjødsel eller anna landbruksavfall (maursyre) som var årsaka til at fisken døydde. Etter kvart har ein gått over til å tru at det ikkje var tilfelle, men det var tale om å analysere ein fisk. Gassovermetning kan ein bare finne i fisk like før den døyr, det finn ein ikkje i død fisk. Om det har vore utslepp, vil fisken ha fått i seg stoff som kan finnast ved analyse.

Torjus opplyste vidare at det er kommunen som er kontrollinstans når det gjeld ureining, så politiet hadde synt VAFA til kommunen i denne saka. Kommunen må samarbeide med Mattilsynet når det gjeld analysar. http://no.wikipedia.org/wiki/Mattilsynet

Det er viktig å verne miljøet. Wikipedia har litt stoff om maursyre, sjå denne lenka:
http://no.wikipedia.org/wiki/Maursyre