Motorferdsle i utmark – feil i vedtak

Share

Onsdagskvelden var driftssjef Ingvar Nes i Valle Radio i programposten **Kommunen informerer**. Her kunne han fortelje at formannskapet hadde vedteke ein høyringsuttale om motorferdsle i utmark. Den var samrøystes, men den var på to sider, så det ville føre for langt å lese opp alt som stod i den høyringssuttalen. I staden lova han å leggje den ut på kommunen sine heimesider, og no ligg den der, sjå http://www.valle.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=814&Category.ID=1145

**Nytt regelverk for motorferdsle i utmark – høyringsuttale**
Eg kopierer ikkje heile uttalen her, du kan klikke på lenka over. Men eit lite avsnitt tek eg med, for det kan etter mi meining ikkje vere rett. Det gjeld punkt 2.2. Lokale brukarinteresser, siste avsnitt. Der står det:
Valle kommune forfektar sjølvsagt **ikkje** at også slik køyring må underleggast omhyggeleg vurdering før løyve, men slik vurdering kan med fordel gjerast, som understreka tidlegare i uttala, i samanheng med løypeplanar og som del av ein heilskapeleg planmessig arealforvaltning.

Det må vere feil, etter mi meining og bør rettast opp i neste kommunestyremøte. Det er kome eit ikkje for mykje i første linja. Eg har utheva det og meiner det må bort. Ut frå innhaldet i resten av uttalen, kan det ikkje vere meininga at dette skal stå her. Valle kommune meiner (forfektar) at slik køyring (av grunneigarane) skal underleggjast omhyggeleg vurdering før løyve……

Om formannskapet sov etter valet, veit eg ikkje, men eg vonar at dei vaknar til neste kommunestyremøte. Etter det eg høyrer, skal nytt kommunestyre konstituerere seg i septembermøtet, som vel som vanleg er siste onsdag i månaden.