Inntektene til Valle kommune

Share

Når Wenche Gundersen kjem i Valle Radio er det som regel for å fortelje om økonomien i Valle kommune. I kveld snakka ho om Statsbudsjettet. Etter det får ikkje Valle auka overføring komande år, men må klare seg med same rammetilskot som i dette året, 18 millionar. Her er dei ulike inntektspostane til kommunen:

26 mill – Skatt på inntekter og formue
56 mill – Frå kraftselskapa (inkludert 13 mill Naturressursskatt)
18 mill – Rammetilskot

Budsjettet for 2008 er sett opp med utgangspunkt i tala for 2007. Det er mange gode tiltak som slåst om dei frie pengane, det som ikkje alt er bunde opp til drift av kommunen. Mellom anna må ein finansiere breiband til alle. Den utbygginga som ein gjer i samarbeid med Bykle Breiband når det gjeld kabling i kommunen er delvis finansiert i år, men noko må takast til neste år. Det same gjeld gang- og sykkelvegen frå Øyne til Honnevje.

Eg reknar med at nye politikarar har mange tiltak dei vil ha inn på budsjettet, så Wenche har ein vanskeleg jobb med å finne pengar til alle gode tiltak. Budsjettframlegget for neste år er ikkje ferdig enno. Om du vil fylgje med, kan du gå til kommunen sine heimesider: http://www.valle.kommune.no/

**Musikken til Wenche**
Wenche likar å ha med seg musikk frå Tyskland når ho kjem i studio. I kveld hadde ho med seg musikk av Richard Clayderman og Stefan Mross, sjå http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Clayderman
http://no.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mross

Sistnemnde artist si plate var Immer wieder Deutshland, sjå
http://www.abella.de/detailanz/produktanzeige.rt?prid=491506
Den første var ein melodi med flygel og orkester. Melodisk og vakker musikk, Wenche set sitt eige merke på programmet med den musikken.