Heimesider 2

Share

Takk for kommentarar til det eg skreiv om heimesider. På eit kurs eg var ein gong, vart det sagt at ein måtte sende reaksjonar til NRK, for om dei fekk meir enn ein reaksjon, så var det ein storm. Ettersom det kom to kommentarar til temaet om heimesider, må det vel minst kallast ein storm frå Valle Radio sine lydarar, elles har det jo vore langt mellom kommentarane til det eg skriv på bloggen, det kan du jo sjølv kontrollere, dei står ved sida av teksten min.

Eg tek med reaksjonane til styret. Vi må finne ut om vi kan få til eit opplegg som ikkje krev for mykje arbeid eller som vi kan finne ei løysing på å gjennomføre utan at det kostar for mykje. Ånund K. lurer på kva det kostar, eg har sett tilbod som ligg mellom 30 og 40.000 kroner. Men her er det sikkert ulike storleikar og ulikt omfang. Bloggen eg skriv kostar til dømes ikkje noko for radioen. Det som gjer at det vil koste ein del, er sjølvsagt at podcasting krev lagringsplass på harddisk og bandbreidde for at folk skal kunne spele det når dei ynskjer.

Dersom andre har opplevd det same som Per Randa fortel om, at sendinga kjem som klumpar, bør vi få melding om det. Eg veit ikkje om det under noverande system kan endrast, men vil formidle det vidare til Jørund Georg Jore, som har ansvaret for det tekniske i Valle Radio.

Til dykk begge vil eg seie takk for reaksjonane. Eg vonar andre og vil gje tilbakemelding på dette.

Heimesider

Share

Valle Radio sine heimesider var eit entusiastisk initiativ frå Hallvard Kjelleberg. Dei vart oppdaterte med ujamne mellomrom, særleg i samband med storsendingar som han stod for. Då tok han gjerne nokre bilete og skreiv litt på heimesidene på http://www.valleradio.com Men då Hallvard fall frå, vart det ikkje så mykje meir av desse sidene, dei har bare vore oppdaterte eit par gonger i det året som har gått.

Samstundes ser vi at teknologien utviklar seg mykje. No heiter det podcast og alle radioar med respekt for seg sjølv har eit tilbod der folk kan laste ned sendingar som podcast. Vårt tilbod er live streaming, og det er alltid triveleg når ein lyttar frå Sandnes eller Kristiansand eller Sirdal eller Nederland ringjer inn svar til Open sending.

Sjølv om det har vore periodar då live streaming ikkje har fungert, har eg inntrykk av at det i haust har vore høve til å høyre sendingane våre dei fleste gongene.

Vi har likevel diskutert om vi skulle prøve å få til eit betre opplegg, og vi hadde eit vedtak i styret på å gå vidare med det. Men så kom det inn eit tilbod som vi meinte var greitt. Diverre er det ofte slik at i dugnadsbaserte organisasjonar kjem saker ikkje lenger enn engasjementet rekk, så det har ikkje vorte noko meir av det til no.

Britta Lise har undersøkt litt og sendt framlegg til styret om det ho har funne, så det er å vone at vi snart kan kome attende og melde frå kva som kan vere aktuelt for å få til eit betre opplegg. Det hadde vore fint å få høve til å høyre program når ein ville og ikkje vere avhengig av å sitje ved PC-en når sendinga går. Men det får vi kome tilbake til.

Noko heilt nytt

Share

Takk for helsingar eg har fått frå folk som har lese bloggen siste veka. Bjørgulv kommenterte i ein epost til meg at det måtte ein heil bataljon til for å erstatte meg. Eg er glad at han mobiliserte den bataljonen og hadde ein onsdagskveld til glede for lyttarane.

Sjølv har eg opplevd noko heilt nytt denne veka, då ein heil bataljon med flinke folk har stått på for å få meg til å prøve slike apparat som dei som står i det som på vallemål kallast Møykjeromet. Det har eg aldri tenkt var mi greie, og for så vidt tenkjer eg det same og etter denne veka. Men det torer eg ikkje seie til dei trivelege folka som prøver å få meg glad i slike apparat.

Men sjølv om eg ikkje til no har blitt ein entusiastisk brukar, ser eg at det kan ha noko for seg å prøve noko nytt. Det har eg gjort. Mange av dei som er saman med meg, har gjeve uttrykk for at dei hadde trudd at vi ikkje bare skulle på eit treningsopphald, men og setjast på diett. Salatbordet i Mandal kan måle seg med disken både i Valle Handel og Joker, og det øvrige er plent som heime. Det som er skilnaden er nok at vi har mellommåltid med frukt annankvar time. Dermed rekk vi ikkje å bli svoltne før vi får påfyll, og då er det ikkje så mykje vi orkar å ete. 🙂

Det er eit system som kan brukast av mange på mange stader.

Onsdag 7. november i Valle Radio

Share

Det var Bjørgulv T. som hadde ansvaret denne kvelden, og i den aktuelle timen snakka han fyrst med Anna Stella Karlsdottir på Setesdalsmuseet, deretter med Maria Kjær i Valle Rideklubb.

**Å flytte bygningar tilbake til Setesdal**
Samtalen med Anna Stella Karlsdottir handla om flytting av museumsbygningar attende til Setesdal. Mange bygningar vart flytte til Agder Museum for hundre år sidan. No har det vore ein diskusjon om dei skulle flyttast til dalen att. Bakgrunnen er at museet skal på flyttefot, tanken er å få det til Odderøya. Nokre meiner at når bygningane fyrst vert tekne ned og flytte på, kunne ein like godt flytte dei heim att.

Dette er jo ein diskusjon som kjem opp att med ujamne mellomrom. Etter det eg har skjøna, er Setesdalsmuseet og Agder Museum på linje i saka. Faginstansane meiner at det ikkje er naturlig å flytte bygningane til Rysstad.

**Valle Rideklubb**
Leiar for rideklubben er Maria Kjær, og ho var også på tråden for å snakke om aktivitetane til klubben.

**Kommunen informerer**
Her var temaet motorisert ferdsle i utmark, og her var det formannskapsmedlem Olav K. Hovet som møtte. Han er og engasjert i dette temaet gjennom Hylestad Snøscooterklubb. Her er lenke til Direktoratet for naturforvaltning sine sider om dette: http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500013209

**Tankar frå Bibelen**
Denne kvelden var det Ånund Lund som hadde Tankar frå Bibelen.

**Bjørgulvs time med gjester**
Fleire valldølar har vore på Amerikatur i haust, mellom andre Einar Brokke og Kåre Rike.

Til slutt hadde Bjørgulv funne musikk som han spelte fram til klokka vart 21. Då overtok Karin Bøe.

Mot vinter

Share

Hauststormane er over oss og det går mot vinter med glatte vegar i innlandet, seier dei i NRK Sørlandet. Det er vel tid å få på vinterdekka og førebu seg på at snøen nærmar seg, same kor mykje dei snakkar om varmare klima.

Sjølv har eg fått meg ein månad haustferie og kan ikkje fylgje Valle Radio så tett som eg hadde ønska. Som mange av oss har også eg kome i rullane til Sørlandet Sykehus, og dei kalla meg inn til eit opphald på Mandal Sykehus. Der driv dei rehabilitering av pasientar som strevar med hjarte, lunge og vekt og relaterte sjukdomar. Så no er eg med i ei gruppe som prøver å få til ei betring av helsa i november. Det er interessant og lærerikt, men eg saknar dei vanlege dagane i Valle. Her er ei lenke til Mandal sykehus på Sørlandet sykehus sine nettisder: http://www.sorlandetsykehus.no/showitem.php?selectedItem=124&item=200304221228433839050 og her er ei lenke til ein liten artikkel om sjukehuset på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Mandal_sykehus

Det er frustrerande å lese i avisa at ein vurdrer å leggje ned eit tilbod som fungerer godt og hjelper pasientar, sjukehuset i Mandal har hatt mange økser over seg dei siste åra. Difor vonar eg at det får leve, det er eit godt tilbod som etter det eg skjønar har eit års ventetid for pasientar som ynskjer plass. Så eg er heldig som har fått dette høvet.

Med vinterdekk på bilen vonar eg likevel at det dreg ut før snøen kjem. Det er rett nok lysare i november med litt snø på bakken, men erfaringa syner at det som regel er ein periode der snøen kjem og går att, og det er ikkje særleg lyst, etter mi meining. Men veret kan ein gjere lite med, så ein får bare tilpasse seg og sjå komande dagar i møte med friskt mot. Snart snur sola, og så går det mot lysare tider att.

Program veke 45 – 2007

Share

**Tysdag 6. november**
Sendinga går ut

**Onsdag 7. november**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg/ Karin Bøe
Teknisk ansvarleg: Knut Olav Tveiten

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Bjørgulvs time med gjester
21:00 Opi sending ved Karin Bøe og Gro Haatveit. Tema: Gamle hageplanter

Kunngjeringar og helsingar: 379 37 577
Faksen er ute av drift

Ikkje tysdagssending i november

Share

I november vert det ikkje tysdagssending i Valle Radio. Det er leitt, men det er ikkje noko å gjere med det. Tysdagssendingane har vore eit opplegg som eg har hatt ansvar for, og når eg ikkje kan gjennomføre sendingane, er det ikkje nokon andre som kan overta.

Eg var sett opp til å ha onsdagssendinga og denne veka, men der har Bjørgulv T. Berg steppa inn i staden for meg den fyrste delen av kvelden, og Karin Bøe vil ha Open sending. Så onsdag er det lokalradio på kanalen att.

Dersom du saknar stoffet frå Norea Radio så mykje at du vil få det sendt heim til deg som CD, kan du skrive til Norea Mediemisjon, Serviceboks 410, 4604 Kristiansand og be om å få det tilsendt. Det er gratis. Du kan og gå på heimesidene deira og finne meir informasjon, det er her: http://www.norea.no/

Diakoniens søndag

Share

Det har vore diakonivisitas i Valle siste veka. Det var prostidiakon Per Emanuelsen som laga eit opplegg for å inspirere til diakoni i prestegjeldet. Onsdagskvelden var det stor kulturkveld i Bykle kyrkje, mellom anna med ei utfordring til å tenkje på innflyttarar i Valle, ikkje minst flyktningane som bur i kommunane. Det vart ei fin markering, etter det eg har skjøna på nokre av elevane på Valle Vaksenopplæring, som var til stades.

Sundag var det gudsteneste i Valle kyrkje. Her var det og diakoni som var temaet, diakonisundag kalla dei det. Sjølv var eg i Mandal og måtte bare få det referert, men med 100 personar til messe tyder det på at det var mange som hadde late seg inspirere av temaet og drege på kyrkjeveg i dag, frå alle tre sokna i prestegjeldet.

Det har vore sett søkelyset på å syne omsorg for kvarandre. Når vi no går inn i ei ny veke, kan det vere ei utfordring til oss å ta vare på det perspektivet i det daglege.

I Mandal hadde eg høve til å få med meg den tradisjonsrike konserten som Mandal kantori held på Helgemessesundagen. Her hadde dei fleire verk av Bjarne Sløgedal på programmet, både En fest det skal blive, O du min Immanuel og Bud ifra Herren. Dei hadde og tre av Griegs fire salmer. Så hadde dei funne plass til tre songar av Henning Sommero og to Petter Dass-songar arrangert av Bjørn Andor Drage med melodi av Ola Bremnes. Det var noko for ein kvar smak her, og på kyrkjegarden lyste det frå faklar og lykter denne kvelden. Så kunne vi minnast dei som var gått bort og tenkje på det dei inspirerte til av kjærleik og gode gjerningar.

Hans Ross sin lærar

Share

I minneordet over Hans Ross som Torleiv Hannaas skreiv, refererer han noko om læraren som Ross hadde då han gjekk på Kristiansand Katedralskule. Det var lektor Ole Christian Thistedal. Om han skriv Hannaas:

Daa Hans fekk alderen til det, vart han sett paa latinskulen i Kristiansand. Ein av lærarane der var adjunkt Thistedahl, som vel er eit av dei største maal-næme Noreg hev havt. Han var av bondeætt fraa Teistedalen i Kvin, hadde teke artium, andre-eksamen og teologisk embættseksamen og aldri fenge andre karakterar enn blank ein. Han vart boden professorembætte daa han var 22 aar gamall, og mange gonger sidan. Men alltid sa han nei. Han vilde, heller vera adjunkt i fødebyen sin.

Det var han som sette dei tyske professorane i slik undring. Paa ei ferd i Tyskland høvde han ein gong til aa sitja i same vogn som nokre lærde professorar. Dei kom i røde med utlendingen, men visste inkje kven han var. Sidan tok dei til aa dryfta eit vitskaplegt spursmaal seg imillom, og daa tala dei latin. Men Thistedahl la sitt ord med i laget – paa rein ciceroniansk latin. Daa slo dei yver i græsk. Aa ja, han fylgde med der òg. Endeleg tok dei til aa tala hebraisk. Og daa kom Thistedahl fyrst i sitt rette element. Men daa vart professorane forstøkte. Den eine av dei spratt upp, bøygde seg for framandkaren og sa: ”Mitt namn er Franz Delitzch. Torer eg spyrja kven me hev den æra aa tala med?” Og endaa meir forstøkte vart dei, daa dei fekk vita at denne høglærde mannen var ein skulemeister fraa Noreg.

Hans Ross hadde Thistedahl til lærar paa skulen. Og han gjekk heim til honom og lærde meir, helst hebraisk. Ein dag hadde Thistedahl fenge ei ny bok, som han sat og las i daa Ross kom inn. ”Du Hans,” sa han, ”her er ei merkeleg bok av ein som heiter Ivar Aasen. Han syner oss at det gamle norske maalet liver i landet den dag i dag.” – Det var ”Det norske Folkesprogs Grammatik.”
Sjå http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=1158&id=2966 for heile minneordet.

Leksikonstoff om Thistedal fann eg i Nordisk Familiebok, sjå http://runeberg.org/nfch/0589.html Eg tek med artikkelen i originalt språk.

Thistedahl, Ole Kristian, norsk bibelöfver-sättare, f. 15 aug. 1813 i Kristiansand, d. 2 juli 1876, teol. kandidat 1834, var sedan 1842 adjunkt vid katedralskolan i sin födelsestad, uppehöll sig dock 1849-55 i Kristiania, upptagen af studier för en bibelöfversättning och som handledare för teologer. Hans öfv. af gamla testamentets kanoniska böcker (1869) och apokryfiska böcker (1873) upp-togos i bibelsällskapets bibel 1888. T:s öfv. af nya testamentet är deponerad i universitetsbiblioteket. Se 0. Kolerud, “Bibeloverssetteren C. T.” (1913).

Ein finn så mangt, sa Askeladden.

Hans Ross

Share

I dag vil eg skrive om ein spesiell mann. Sjå http://nn.wikipedia.org/wiki/Hans_Ross

Hans Ross var frå Holum, men far hans hadde vore prest i Valle. Sjå http://www.eskeland.net/node/4 Han var her frå 1821 til 1827, sonen vart fødd i Holum i 1833, der faren var prest frå 1827 til 1847.

I går kveld sat eg saman med Knut K. Homme og skreiv artikkelen om han på nynorsk wikipedia. Knut fortalde levande og interessant om boka som han nyttar i arbeidet med Vallemål-prosjektet. Då vart mannen ikkje lenger bare ein person i leksikon, men kom nær og opplevdest kjend. Når han i tillegg var oppvaksen i Holum, vart det mest litt nært, som oftast køyrer eg forbi Holum kvar veke. Sjølv om eg er glad i nynorsk, hadde eg ikkje hatt noko tilhøve til denne nynorskforkjemparen, som han vert kalla i kategorien nederst på nynorsk wikipedia sin artikkel. Det fekk eg altså torsdag 1. november.

Då eg klikka på lenka til minneordet Torleiv Hannås skreiv då Hans Ross gjekk bort, vart han endå meir levande. http://www.aasentunet.no/default.asp?menu=1158&id=2966 Frå den artikkelen vil eg sitere litt her på bloggen:

Det var i 1873 ”Norsk Ordbok” kom ut. Etter den dag samla inkje Aasen noko større. Inkje so at han meinte bygdemaali var utgranska. Nei. Endaa han hadde skrive upp ikring 50 000 ord, so segjer han sjølv at ”der er vel ogsaa meget, som endnu ikke er samlet, og som altsaa først kan komme for lyset ved en senere leilighed.” Men Aasen var no ein aldrande mann, og han var trøytt av aa rakla fraa bygd til bygd.

Daa var det at Hans Ross tok paa for aalvor. I 1877 fekk han ei aarviss løn av stortinget, so han kunde slutta med skulen og berre ofra seg for maalgransking. Han tok no ut paa lange ferder, og hev etter hand reist heile landet yver. Det er vel snaudt um det finst den mann som hev ferdast so mykje ikring i landet vaart som Ross. Yngvar Nielsen kjem vel inkje langt undan. Og avlidne vegdirektør Krag, han var no yver alle til aa vera kjend i kvar kroken.
Ross hadde eit framifraa lag til aa koma seg inn med folk. Han var ein stor og staut kar, og av dei venaste ein kunde sjaa, kvik og maalug, og sprakande full av vit og løgje. Det fylgde honom ein godhjelm, so alle fekk tiltru til honom og røda fall som av sjølve-seg. Og høvde det so at folk inkje hadde stunder til aa setja seg til røda, so gjekk han med dei til skogs eller paa anna arbeid. Paa Sveindal i Grindum hugsar dei enno at Ross var med kvinnfolki paa aakren og tok jordeple ein gong for mange aar sidan.

Han var so gløgg og gaaig at noko fann han kvar han so ferdast, paa veg eller stræte, paa eimbaat eller jarnveg, i bondestovor eller by-salar. Ofte søkte han til skular der han kunde finna folk fraa mange bygdelag, som lærarskular og underoffiserskular. Og daa dei tok til med maalskeid um sumrarne, daa var Hans Ross ein viss og vælsedd gjest. Paa slike stader grov han inkje berre i sin eigen pose, men han gav òg lika for det han fekk, i innhaldsrike fyrelesingar og i morosame sogor og hermor.

I hovudstaden hadde Ross alle dagar ei stor arbeidsmark. Der er det samla folk fraa alle landsluter, og han hadde ei mengd med kjeldor som han visste aa gaa til naar det galdt um aa faa greide paa eit eller anna fraa den eller den staden. Inkje minst nytta han stortingsmennerne. Han gjekk ofte i stortinget, og dei sa han dreiv ”korridorpolitikk”.

Ta deg tid til å lese artikkelen om han, du finn mykje interessant der. Eg skal kome tilbake til noko av dette seinare.