Frå gråberg til gull

Share

**Kommunestyremøte januar 2008**
Dette møtet starta med ei orientering av Tarjei Haugen om Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane. Det var i grunnen inspirerande å høyre, for han hadde sett at Staten er oppteken av at lokale verneområde skal vere ressursar for bygdene, ikkje leggje ei klam hand over dei. Han hadde ei rekke tiltak som ein arbeider med for å få det til å skje.

Mellom anna var det tale om ein rasteplass ved Roskrepp, det køyrer 2000 køyretøy forbi der i høgsesongen. Ved Håheller er det tale om å utvikle eit område for å syne korleis folk nytta heia før. Den store fisken i Nutevatn kunne og vere attraktiv for nokon, meinte han.

**Bok**
Det vert no arbeidd med ei bok som skal nyttast ved leirskulane som ligg i tilknytning til området, Gullingen og Knaben. Det er og eit visst arbeid i gang for å få til ein leiskule ved Bjåen fjellstove.

Frå gråberg til gull er tittelen på arbeidet ein gjer for å peike på måtar ein kan utnytte området på. Det er vanskeleg å få så mange aktørar til å gå i same retningen, mange kommunar og fylke er involvert i arbeidet, og det er vanskeleg å halde kontinuitet når politikarar vert bytte ut ved val. Difor arbeider dei med ordningar for å få til større kontinuitet.

**Nasjonale turistvegar/ rundturar**
Dette er eit tema som ein er oppteken av. No går ein slik veg i Ryfylke, men stoppar i Røldal. Det hadde vore greitt å knytte vegen til Suleskard inn i dette prosjektet, gjerne med tilknytting i Løysebotn, som er ein stor turistdestinasjon.

Å gje eit fullgodt referat av alle tema Tarjei Haugen var innom, er ikkje mogleg. Men det var interessant å høyre på, sjølv om ein kanskje ikkje er så oppteken av landskapsvernområdet i det daglege, skjer det mykje i denne samanhengen som vi godt kan få vite meir om. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/Setesdal_Vesthei_-_Ryfylkeheiane_Landskapsvernomr%C3%A5de