Scooterkveld

Share

Tysdag 26. februar var kommunestyresalen i Valle stappfull av folk som var interesserte i å høyre om snøscootertematikken og det nye framlegget til reglar for motorferdsle i utmark.

Trond Støle helsa velkommen og fortalde at han hadde vore på tur med NRK i heia for å syne kor viktig snøscooteren er for folk i bygdene. Ordføraren og Torleiv Løyland hadde og vore med, og Torleiv starta den kulturelle delen av arrangementet med kveding. Deretter helsa ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund velkommen før Sigurd Brokke og Daniel Sandén Varg spela Fanten (Sigurd på munnharpe) og Reisaren (Daniel på hardingfele).

Deretter kom Steinar Kyrvestad som representant for USS, som har 80 medlemskommunar i 15 fylke. Nettadressa er utmark.no, og kommunane er frå Troms i nord, til Hægebodstad i sør. USS er heilt usamde i at ein skal forby rekreasjonskøyring, at mynde skal gjevast til fylkesmannen, og SNO må ikkje få politimynde.

**Rekreasjonskøyring**
DN: Rekreasjonskøyring får store konsekvensar for naturen.
USS meiner at det bør vere areal for rekreasjonskøyring. Men mange land vi kan samanlikne oss med har sagt ja til slik køyring.

Steinar gjekk gjennom andre argument som USS har mot DN sine synspunkt. Men USS er samde med at ein kan bruke Plan- og bygningsloven, og gje mynde til kommunane, ikkje til fylkesmannen, som DN vil. Kommunane kan lage motorferdsleplan og styre via desse.

**Jon Olav Alstad**
er leiar av SNØFOR. Oslopressa har ikkje hatt oppslag om dette, men i distriktsavisene har det vore mange og store oppslag. Interessa er større enn i EU-kampen. Men det er mange utfordringar i å få sentrale instansar med på laget.

SNØFOR meiner at motorferdsle i utmarka skal ha restriksjonar. Sidan 1987 har dei arbeidd for å få på plass planar. Vi bør unngå dispensasjonar, slik at vi kan får vite kva rammene er. Stortinget har sagt at kommunane har best kompetanse på på arealbruk. Fylkesmannen har rett til å til å overprøve vedtak. Det gjeld til og med om ein vil bygge atomkraftverk. Då er det rart at snøscooteren skal vere farlegare.

Er det slik at kommunane sine dispensasjonar har auka svært mykje? Men SNØFOR meiner at DN har brukt dei talla som bygger opp under sin argumentasjon og har brukt mykje tid for å gå imot dei tala. Det bør ikkje vere slik at Oslo, Lierne og Valle skal ha same praksis i denne saka.

Eit anna tilhøve er det at snøscooter skal verte handsama som andre motorkøyretøy, men det er jo stor skilnad på skoter og firehjuling eller helikopter.

Snøscooter og dyreliv er eit anna kontroversielt tema. Dette har SNØFOR også andre synspunkt på enn DN. Det er av dei ikkje registrert negative endringar i dyrelivet som følge av snøscooteraktivitet.

Canada står for 90% av salg av snøscooter. 10% går til Norden, mest i Sverige og Finland. Men Noreg er interessant fordi våre scootere har moderne teknologi, og vi var første land til å ta inn 4-takts-motorar. Men støy er eit problem som stadig vert nemnt. Nye scooterar bråkar mykje mindre. Løysinga vil neppe vere å forby, det må vere betre å kontrollere.

Snøscooter set ikkje merke i naturen. Den har mindre marktrykk enn ein skiløpar.

Men folk flest er mot snøscooter, seier media. Difor spurde SNØFOR folk i kommunar der det snøscooterbruk. Der er forståinga for å skjøne bruken av snøscooter høg.

4% brukar snøscooter i fritida. Det har det vore dei siste åra. Bruk av andre køyrtøy har auka mykje meir.

Nyttekøyring bør vere leiekøyring. Men det er ikkje lett for folk å ha leiekøyrar ein heil dag, jfr. artikkelen i Aftenposten der Olav K. Hovet var intervjua.

Sikkerehet er og viktig, det har ein ikkje tenkt mykje på. Fjellsikring er og eit tema her, ingen har tenkt på det. Korleis kan ein løyse det om snøscooterparken forsvinn. Men korleis kan ein leite etter folk om folk ikkje har lokalkunnskap og erfaring med å køyre i fjellet? Helikopter kan ikkje løyse dette i dårleg ver.

SNØFOR vil ha eit løypenett der det er lovleg å køyre og der ein ikkje treng dispensasjon. Sjølvjustis utviklar seg ganske fort, fordi klubbmedlemmene er opptekne av å ta vare på retten til å ha ei slik løype. Medan dei før hadde uregistrerte snøscooterar i Hattfjelldal og kjørte ulovleg, har trenden no snudd etter at ein fekk lovlege løyper. Då blir større område fri for motorferdsle. Støyen blir kanalisert inn i desse områda.

SNØFOR vil heller stille krav til scooteren, det gjer dei i andre land. Dei vil og arbeide for at sikkerheten skal verte betre. Klubbane kan hjelpe med ei rekke av dei kontrolloppgåvene som er aktuelle.

Gjennomsnittsalder på snøscooterkjørarar er 42 år. Det blir ikkje mykje tullekjøring av så vaksne folk.

Det kom inn 1000 svar på høyringa, det er rekord i ei slik høyring. Over 70% av alle kommunar har vore samde med USS og SNØFOR.

Etter første timen var det pause, der folk kunne ta ein tur ut og strekkje på føtene og prate saman.