Eitt Agder

Share

Etter store oppslag i Fædrelandsvennen om at Lillesand bystyre ville gå inn for å slutte seg til Vest-Agder om ikkje fylka no fekk fart i prosessen med samanslåing att, var det ikkje unaturleg å ta saka opp i Valle Radio. Bjørgulv prøvde å få fatt i både ordførar og varaordførar, men ingen av dei var å få tak i før sendinga, så det vart Pål Dale som kom på lufta. Han har jo vore med i politikken lenger enn nokon annan i kommunestyret, så han kjenner saka frå langt tilbake.

I samtalen kom dei inn på fleire sider ved dette å knytte seg til Vest-Agder. Mellom anna samarbeider Setesdal alt no mykje med fylket, ikkje minst fordi Riksveg 9 startar i Kristiansand, som jo er i Vest-Agder. Å få turistar til å bruke stamvegen er viktig, difor må ein samarbeide over fylkesgrensene. Riksveg 9 er ikkje på langt nær så viktig for politikarar sentralt i Aust-Agder. Pål minna om at den tidlegare fylkesordføraren, Oddvar Skaiaa frå Kristeleg Folkeparti, var sterkt for å slå saman fylka. Men då Laila Øygarden tok over etter valet i 2007, vart det mindre trykk i dette arbeidet.

Pål meinte at det var viktig at Setesdalskommunane fylgde opp saka som Lillesand no frontar, og han ville stille spørsmål om dette i kommunestyret neste møte.

I saksutgreiinga frå Lillesand heiter det:

St meld 12 – regionale fortrinn – regional framtid – ble fremlagt 8.12.06. Endelig forslag til valg av modell og regional inndeling ble da varslet skulle skje våren 2008.
Etter forsinkelser er oppfølgningen hittil kokt ned til et høringsnotat av 26.2.08 med forslag til fremtidige oppgaver til det regionale nivå med høringsfrist 30.4.08. Etter høringsrunden tas det ”sikte på fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget høsten 2008. Proposisjonen vil inneholde både konkrete lovforslag om oppgaver og eventuelle forslag til endringer i fylkesinndelingen”.

Høringsprosessen i 2007 basert på Stortingsmeldingen viser ifl notatet at ”Vest-Agder fylkesting ønsker en region bestående av Agder-fylkene med mulige grensejusteringer både vestover og østover. Fylkestinget .. vil uansett gå inn for at Agder-fylkene blir en region”. ”Aust-Agder fylkesting ønsker en region bestående av Agder-fylkene og Telemark eller en enda større region med Agder-fylkene, Telemark og Vestfold”. Rogaland mener seg stor nok alene, mens Telemark foretrekker kobling med Buskerud og Vestfold. ”Alle kommunene i Agder som har uttalt seg .. vil ha en regionmodell bestående av minimum ett Agder”.

Fylkesrådmannen i Aust-Agder opplyser i brev av 27.11.07 at fylkestingene i vest og øst har
vedtatt at det skal lages en felles regionplan for Agder. Vår fylkesordfører er i Agderposten 6.3.08 gjengitt slik: ”I forrige uke hadde de to fylkestingene felles møte og vedtok å jobbe med en felles regionplan. La oss starte arbeidet og se om vi får til noe sammen. Dette kan bli et politisk verksted og skape nettverk som på sikt fører til en sammenslåing. Hun understreker at det hun er motstander av, er å foreta en
fylkessammenslåing nå når motstanden er så stor i Aust-Agder .. Jeg har nettopp deltatt på en kontaktkonferanse med regjeringen hvor forvaltningsreformen ble diskutert. Her ble det stilt spørsmål til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa om hun ville åpne for forsøk med fylkessammenslåinger. Hun var klar på at det nå skal fokuseres på oppgaver, ikke kommune- og fylkesgrenser”.

Lenke til kommunestyresakspapira i Lillesand finn du her: http://www.lillesand.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=857&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=61&Mid2=1249&

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.