Årsmelding 2007

Share

Styret har i 2007 bestått av Harald Haugland, leiar, Ørnulf Hasla, nestleiar, Helge Homme, kasserar, Jørund Georg Jore, teknisk sjef og Inga Flateland, styremedlem. Varamedlemmer har vore Leif Kvinlog og Anna Rysstad.

**Aktivitet**
I 2007 heldt vi fram med det opplegget som vi etter kvart har falle ned på: Sendingar tysdagar og onsdagar i skuleåret og i samarbeid med Evje Radio fyrste fredag i annankvar månad + nokre ekstrasendingar

Dermed får vi denne lista med til saman 68 gonger på lufta:

28 onsdagssendingar:
3., 10., 17. og 24. januar
7., 14. og 21. februar
7., 14. og 21. mars
11. og 18. april
2., 9., 16. og 23. mai
6. og 13. juni
22. august
12. og 19. september
10., 17. og 24. oktober
7., 14. og 21. november
5. og 12. desember.

**4 Heile dalen-sendingar **
2. februar
5. oktober
Skjærtorsdag
1. påskedag

**4 spesielle sendingar**
6. september: Valsending
10. september:
Etter valet
22. desember:
Jolesending

**10 kommune-styremøter**

**23 tysdagssendingar**
2., 9., 16., 23. og 30. januar
6., 13. 20. februar
6., 13., 20. og 27. mars
10., 17. og 24. april
15., 22. og 29. mai
5. og 12. juni
21. og 28. august
4., 11., 18. og 25. september
9., 23. og 30. oktober
4., 11. og 18. desember

**Medarbeidarar:**
Programleiarar:
Bjørgulv T. Berg, Helge Dahle, Ørnulf Hasla, Harald Haugland, Britta Lise Homme, Øyvind Jacob og Theis Salvesen.
Open sending:
Jorunn Lund Harstad, Rolf Erik Homme,
Teknikarar:
Inga Flateland, Torleiv Soltun Haugen, Jørund Georg Jore, Gudrun Rysstad, Torhild Sandnes, Knut Olav Tveiten
Telefonvakter:
Torbjørg Hoftuft, Berit Homme, Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Gudrun Nomeland, Anna Rysstad, Ingebjørg Ellinor Rysstad, Ingun Uppstad
Andre medarbeidarar:
Niklos K. Besteland, Torleiv B. Harstad, Håvard Viki
I tillegg kjem folk som har vore med under spesielle sendingar og som eg ikkje har nemnd.

**Valle Radios blogg**
Harald Haugland skriv bloggen og har hatt 368 innlegg i 2007. Den har hatt 45.237 besøk og 153,273 sidevisningar .i 2007.

**Årsmøtet i fjor**
Eg tek med litt frå årsmøtereferatet i fjor og kommenterar kva som er gjort.
1. Her var det tale om mange ting, mellom anna at sendaren på Hovden ikkje har vore oppe i periodar og at P4 fell ut ved straumbrot. Dette er noko som kviler på samarbeidet vårt med Bykle radio, så vi bør arbeide for å ha det best mogleg. Om det er ein sendar som fell ut, er det viktig at ein melder frå til Jørund, som er vår tekniske sjef.

Dette er teke opp med Bykle og fiksa. Det har og vore ei synfaring på Løefjødd og Ljom før påskesendingane 2008.

2. Vidare snakka vi saman om kompetanseheving og meinte at vi kanskje skulle prøve å få til ei inspirasjonssamling på Gimlekollen Mediesenter med opplæring og trening.

Dette skjedde 31. mai 2008.

3. Det vart teke opp at programmet Kommunen informerer er på ei ulagleg tid når det konkurrerer med Dagsrevyen, så kanskje ein skulle finne ei betre tid for det.

Vi har vald å halde på denne tida, då det er høveleg for dei kommunetilsette som skal vere med.

4. Vi snakka og om at vi må gjere noko for å få ei ny internettside. Det var Hallvard sitt prosjekt, og vi må finne ein måte å vidareføre denne sida.

Her har styret drøfta saka, men ein har ikkje kome så langt at ein har fått ei ny side opp enno. Tanken er at ein skal ha lenker til program som kan leggjast ut, og vi har kontakt med eit byrå som vil drifte det for oss.

5. Fleire andre område vart drøfta, og Helge Dahle fekk i oppdrag å sjå om han kunne få til ei fornying av reklame og jinglar. Rydding og reinhald i radioen var også oppe. Det er eit område som vi må finne ei løysing på.

Reklame har Britta Lise teke seg av og det vert nye reklamar til hausten. Men rydding og reinhald har vi ikkje funne noko løysing på, så der er det dugnad som gjeld.

**Takk**
Eg vil takke alle for innsatsen i året som gjekk og be dykk engasjere dykk vidare arbeid til beste for bygda gjennom Valle Radio.

Valle 10. juni 2008

Harald Haugland