Reklame

Share

Stor honnør til Britta Lise som jobbar med reklame for neste år. Det skal mykje planlegging til for å få dette i boks. Ambisjonane har vore at alle reklameinnslaga skal fornyast før komande sesong. Det betyr mykje arbeid for å finne og lage dei små høyrespela som skal nyttast. Når lengda bare skal vere 30 sekund, må lydbiletet teiknast svært raskt for å presentere tema og annonsør. Ho legg vekt på å få til dette med ulike verkemidlar både i stemme og form. Ho legg og vekt på å få det på dialekt.

I dag fekk eg eit brev frå henne. Ti reklamar var i boks, ti står att. I tillegg kjem ti som stør Valle Radio, dei skal vere med i den korte opplistinga. Av dei ti som er ferdige, er åtte frå Valle. Eg tenkjer at eg vil bruke litt tid i sommar på å presentere dei annonsørane vi skal ha komande sesong. Ettersom vi ikkje har sendingar no, vil jo tema som kjem på bloggen turke litt opp. Då kan reklamane vere noko å ty til når andre kjelder tryt.

Av dei 30 annonsørane vi har til no, er bare fem utanbygds. Av desse fem er ein frå Kristiansand, ein frå Bykle og tre frå Evje. Dei 25 er frå Valle. Det synest eg er ganske godt, det tyder at bygda stør opp om Valle Radio og ser at det er lurt å bruke litt av annonsebudsjettet gjennom radioen. Samstundes stør ein tiltaket.

Vi vil prøve å stø annonsørane våre ved å presentere dei på bloggen. Dersom nokon av dykk les bloggen, kan de sende mail til harhaugl @ gmail.com om det er noko de vil ha med i omtalen her.