Tysdag 2. september 2008

Share

Så er tysdagssendingane i gang att. Programmet for 2. september finn du her:

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen. Norea-prat med tvillingane Kathrine og Kristine Lunde, handballspelarar og vinnarar av OL-gull.
19:00 Musikk
19:45 Aktuelt
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Musikk av Mendelssohn
21:00 Kyrkjebakken

Her er lenke til Kristine Lunde: http://no.wikipedia.org/wiki/Kristine_Lunde
og her er lenke til systera hennar: http://no.wikipedia.org/wiki/Katrine_Lunde_Haraldsen

Meir om Felix Mendelssohn finn du her: http://no.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelsohn

Milesteinar

Share

Milesteinar sette romerske soldatar opp for kvart 1000 pass. Eit pass var to skritt, så omrekna til meter vert det 1482 meter. Vårt ord mil kjem på ein måte frå dette ordet slik det var på latin: Mille pass = tusen pass. Den koplinga hadde eg ikkje gjort før, og eg har meir enn ein gong undra meg på det lengdemålet, kor det kjem frå og så vidare.

Men det er ei anna sak. Milesteinar kan vere så mangt. På vegane er det ei markering av 10 km, men elles i livet kan det vere større mål som vert ståande som milesteinar:

Eg følte litt av det då eg hadde laga lista for hausten 2008 for Valle Radio. 13 veker med program fordelte på svært mange medarbeidarar var på plass.

Den som vil gå ned i vekt, kan oppleve det som milestein å sjå vekta stoppe på minus fem kilo etter nokre veker med speking av kjøtet.

Å fullføre Norsk språktest kan vere ein slik milestein. Lærebøkene set opp små mål, kapittel for kapittel syner korleis kunnskapen aukar.

Når ein ser tilbake på livet, ser ein og slike milesteinar. Det kan vere når ein starta i ein jobb eller når ein slutta i han. Mange opplever det som milesteinar når ein gifter seg eller når born kjem til verda. Å flytte inn i nytt hus, kan og vere ein milestein i livet.

Eg trur det er lurt å setje ned slike steinar, å markere for seg sjølv og andre at eit mål er nådd. Det hjelper ein til å finne haldepunkt på vegen gjennom livet.

Eg veit ikkje kva du har sett som milestein etter sommaren 2008. Send meg ein epost om du vil dele det med meg. harhaugl at gmail dot com er epostadressa mi når eg seier henne. Du finn sikkert ut korleis det skal skrivast.

Wikipedia har artiklar på mange språk om milesteinar. Dei har bilete og. Gå hit og sjå om du finn noko interessant: http://no.wikipedia.org/wiki/Milestein

Hausten 2008

Share

I dag sende eg ut liste for hausten 2008:

Her fylgjer oppsettet for hausten 2008. Eg vonar at det høver for dykk. For å få det til å gå opp, slik at ingen teknikar har meir enn ei sending i månaden, har eg sett opp Torleif Soltun to gonger i haust. Eg vonar det vil passe. Eg har sett opp telefonvakt med to dei fleste stadene, og vonar at de finn ein å vere saman med der eg bare har sett opp ein.

Det har vore ein vanskeleg jobb å få det til å fungere denne gongen, men eg vonar vi kan halde aktiviteten oppe.

Eg får diverre ikkje lime inn tabellen på bloggen i kveld. Men etter lista skal vi altså starte onsdag 3. september. Desse er sette opp til å ta ansvar denne kvelden:

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Open sending: Jorunn Lund Harstad
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor

Denne kvelden er det rådmannen som kjem frå Valle kommune til programmet klokka 19:00.

Resten av programmet må vente til eg finn ein PC som kan lime tabellen inn på bloggen.

Planlegging

Share

Livet mitt er best når det ikkje involverer langtidsplanlegging. Å halde mønsteret frå veke til veke etter same lesten, det likar eg best. Difor var det godt å kome i gang att på skulen, det er eit opplegg som har sin jamne gang veke ut og veke inn.

Men så var det Valle Radio, då. Det å ta på seg vervet som leiar av Valle Radio, det er å seie ja til å legge planen for sendingane eit semester. For ein som knappast likar å planlegge for seg sjølv er gleda over å planleggje for andre så visst ikkje noko å skrive heim om. Når eg no skriv om det til dykk som les bloggen, skjønar de kanskje at eg ikkje skriv av glede, men eg skriv no likevel.

Som eg har skrive på bloggen før, slit vi med å ha nok teknikarar. Men eg trur vi skal få det til å gå når både eg og Jørund Georg og Torleif Soltun tek slike oppgåver i tillegg til Inga og Torhild og Knut Olav.

Men så var det programleiarar, dei har og eit anna liv, og då eg no i veka begynte å setje opp ei liste, synte det seg at sjølv om vi er fleire der, var det omsyn å ta som eg ikkje hadde tenkt på utan vidare. Andre har lagt planar for mitt liv, eg må på møter og det må andre programleiarar og. Så eg vonar de har medkjensle med meg, her eg sit og prøver å få det til å gå opp med folk til å ha ansvar for dei elleve onsdagssendingane og to fredagssendingane vi skal frå 3. september.

Til slutt er det telefonvaktene. Planen er at det skal vere to personar til å ta telefonane i Open sending kvar gong.

Lista vonar eg å ha klar i morgon.

Valle Bygdeheim

Share

Det vart Valle Bygdeheim som vart det nye namnet på Valle Alders- og Sjukeheim. I debatten kom det opp framlegg om å kalle staden for Valle Omsorgsenter, og framlegget frå rådmannen om å bruke Valle Sjukeheim, vart også teke opp att. Ved avstemminga var det plutseleg tre forslag, og ordføraren var ikkje sikker på korleis han skulle organisere den. Då kom Pål Dale med løysinga:

-Først stemmer vi over framlegget frå formannskapet, sa han.
-Om det får fleirtal, treng vi ikkje stemme over dei andre, men om det fell, får vi stemme mellom dei andre framlegga.

Slik vart det, og framlegget frå formannskapet vart vedteke.

Eg var i Kristiansand i dag, og då eg kom oppover, var klokka nærare 18:00, så eg slo på radioen i bilen for å høyre på. Men det var heilt stilt på alle kanalane.

-Kanskje dei ikkje har fått kopla til Bykle, tenkte eg. Men då eg kom til Valle, tenkte eg at det var lite eg kunne gjere for å få den oppkoplinga til å fungere, så eg gjekk ikkje innom i kommunestyresalen for å sjå korleis det gjekk. I staden fann eg heimesida på Internett og prøvde å kople meg opp derifrå. Det gjekk heilt fint.

Medan eg var i bilen, fekk eg ein telefon frå ein lyttar som lurte på om det var noko galt med radioen hans. Men eg kunne roe han med at det ikkje var lyd frå Valle Radio i min heller. I kveld fekk eg ein epost med same tema.

Det syner seg altså at starten av haustsemesteret ikkje vart så god som vi hadde vona. Eg vonar at når vi kjem i gang med ordinære sendingar frå neste veke, skal det heile fungere og bed om orsaking for at det ikkje fungerte i kveld.

Sjukeheim eller Bygdeheim

Share

I kommunestyremøtet i dag er det forslag om å endre namnet på Valle Alders- og Sjukeheim. Bakgrunnen er at det ikkje lenger er aldersheim, det er mest sjukeheim. Difor vil administrasjonen kalle bygget for Valle sjukeheim.

Men i formannskapet 20. august fekk ordføraren formannskapet med seg på at namnet burde vere Valle Bygdeheim. Så i morgon er det to forslag i kommunestyret som folk må velje mellom.

Skru på Valle Radio klokka 18, då får du vite resultatet.

Morgonstund med andakt

Share

Det er ikkje så ofte eg køyrer til Valle om morgonen lenger, men i dag gjorde eg det. Kvart over fem var eg i bilen, då er det stille på vegen, men radioen er godt selskap. Halv seks er det Dagsnytt, men så kjem nokre stille minutt med andakt. Det var diakon Ola Smeplass som hadde den i dag, her kan du lese den: http://nrk.no/programmer/radio/andakten/1.6158342

Teksten var frå Salme 92, dei sju første versa:

Ein salme. Ein song til bruk
på sabbatsdagen.
2 Det er godt å lovsyngja Herren
og prisa ditt namn, du Høgste,
3 å forkynna di miskunn om morgonen,
din truskap om nettene,
4 til tistrengja sitar og harpe,
til tonar frå lyra.
5 Med ditt verk har du gledt meg, Herre;
eg jublar over det du har gjort.
6 Kor store dine gjerningar er,
kor djupe dine tankar, Herre!

Han snakka om evnen til å glede seg sjølv når ein ikkje har så mykje.

Men så kom salma. Det var Takk, gode Gud for alle ting. Det var salma Margunn og Stein hadde vald til bryllupet, første gong presten hadde opplevd den som bryllupssalme, heller ikkje organisten hadde hatt brurepar som hadde funne den salma til å bruke i kyrkja. Men Pieter Leebeek laga ein heil bryllupsmarsj som førespel, og eg fekk fylgje henne inn i Eidanger kyrkje til tonane av ein unik bryllupsmarsj basert på Takk gode Gud for alle ting.

Det er Eivind Skeie si gjendikting som vert nytta i Salmeboka. Men Solsangen i ei enklare form finn ein mange stader, og sanneleg var det ikkje ein artikkel i wikipedia om den. Her får du lenke, så kan du gå inn og sjå: http://no.wikipedia.org/wiki/Solsangen

Takk for i dag!

I gang att

Share

Onsdag 27. august
Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte

Med dette startar haustsesongen i Valle Radio. Her er saklista til møtet:

Nr Tittel
PS 67/08 Referatsaker
RS 61/08 Møteprotokoll frå planutvalet 19.08.08
RS 62/08 Møteprotokoll frå administrasjonsutvalet 20.08.08
RS 63/08 Møteprotokoll frå formannskapet 20.08.08
RS 64/08 Melding om oppstart av planarbeid – Fylkesdelplan for…
RS 65/08 Referat frå kontaktmøte med Statnett vedr. gjennomføring av…
RS 66/08 Årsmelding 2007 – SVR

PS 68/08 Førespurnader
PS 69/08 Drøftingssaker
DR 1/08 Økonomisk handlefridom 2010 – og økonomiplan 2009-2012
DR 2/08 Vidare framdrift og innhald i sentrumsplan Valle
DR 3/08 Etablering av rekreasjons- og beiteareal i Prestegardsskogen…

PS 70/08 Ordføraren orienterer
PS 71/08 Behov for endring av namn på Valle alders- og sjukeheim,…
PS 72/08 Rullering av personalpolitisk handlingsprogram 2008 – 2011
PS 73/08 Småbruksprosjektet som tiltak i arbeidet for å utvikle Valle…

Normalt

Share

I går var det mot normalt, i dag er det normalt. Turen til sjukehuset i dag tidleg var før trafikken hadde starta, og truleg var timen eg hadde fått før rushet sette inn på akutten og, for korridorar og venterom var tome då eg kom inn. Dermed vart eg ført vidare ganske så omgåande, og før eg visste ordet av det, sat eg utanfor eit rom og venta på undersøking, dei måtte bare ordne ein pasient som var innlagd først. Men då ho var ferdig, kunne eg leggje meg på ein benk og overlate den vidare prosessen til ein dansktalande lege som tydelegvis kunne sine ting. Han klemde og trykte på foten min med ultralydscanneren som best han kunne. I dataalderen går bileta digitalt frå den eine PC’en til den andre, så for meg var det bare å gå attende til akutten og vente på resultatet.

Den ventetida vart kort, for det var OL-finale i handball. Dei var alt komne til 2. omgang, og eg trudde mest ikkje mine eigne augo då det var leiing på fem mål etter første omgang, og leiinga auka. Dei smilte og fann kvarandre i dei mest umoglege situasjonar. Mest heile omgangen gjekk før legen kom med resultatet, som heldigvis var positivt for min del. For å vere sikker på at han vurderte rett, drøfta han foten min med ein overlege og, det gjorde ikkje noko, for fjernsynet var godt, og eg var framleis om lag åleine i venteromet.

Konklusjonen på det heile var at eg kunne dra heim utan at dei hadde funne noko spesielt å engste seg over, med andre ord, det var normalt løp i venene mine i høgre foten, sjølv om han ikkje hadde likt sommarvarmen noko særleg.

Men nye dekk vart det ikkje, då eg kom til Mandal, var det stengetid hjå Dekk1, så eg får vel klare meg ei ny veke med dei gamle.

Mot normalt

Share

I dag ville huseigar ha styremøte i radiostova, men eg hadde ein avtale om å få nye dekk til bilen, så eg kunne ikkje låse opp for dei klokka 12. Då eg ringde Tarald Myrum, som er styreleiar for å fortelje at han kunne hente nøkkel på Velkomstsenteret og fortalde at han måtte slå av alarmen, verka det som om han vart litt overraska over det med alarm. Men vi har alarm i Valle Radio, den hyler ganske kraftig, det veit eg, for eg kom til å løyse den ut ein gong.

Før eg skulle dra til Mandal, hadde eg ordna ein time hjå fastlegen min, Hallvard Mosdøl. Eg har slite noko med ein fot i sumar og tenkte han kunne finne ei løysing. Men det synte seg at hans løysing var annleis enn eg hadde tenkt, og før eg visste ordet av det, var eg utstyrt med rekvisisjon til akuttmottaket på Sørlandet Sykehus Kristiansand.

-Jaja, dei nye dekka står godt, tenkte eg, og drog til Kristiansand. Litt over klokka 14 kom eg inn og vart registrert. Korridoren var full av folk, og etter ei stund høyrde eg ein sjukepleiar som sa at folk som sat og venta, hadde sete sidan klokka 10. Det var bare å smørje seg med tålmod. -Fredagane er ofte kaos her, var det ei anna som sa.

Ein får høve til å reflektere litt når ein sit slik i ein sjukehuskorridor og ser folk kome og gå. I grunnen var eg glad for at eg ikkje hadde det som dei andre pasientane, det var mange som kom ut att med gipsa arm eller hand. Eg tenkte at eg for det meste har sluppe unna slike skavankar i livet. Ein gut kom med foreldrene, han hadde skadd handa då han spelte handball og faren meinte han heller burde gå over til å spele handball på data, det var ikkje så skadeleg. Sonen bles til det forslaget, tydeleg irritert over at nokon kunne vere så dum som pappa… Ettersom han kanskje skulle få narkose, kunne han verken ete eller drikke, men han fann seg i det med stoisk ro og ein ispose på den skadde fingeren.

Det førte tankane over til handballjentene. Dei skal spele finale i morgon, den har eg gledd meg til å sjå heile veka. Truleg vert det også mot normalt, for sjukehuset kunne ikkje få gjort det dei måtte då eg endeleg kom frå kø i korridoren til undersøkingsromet. Klokka var blitt nærare seks og aktiviteten var gått over på kveldsbluss, og der synte det seg at eg ikkje kunne bli prioritert. I staden fekk eg ny time i morgon klokka 09, og når handballjentene spelar klokka 09.45, spørs det om eg sit i køen eller vil få høve til å sjå kampen.

Det blei altså ein fredagskveld mot normalt. Og knappast ei einaste redigering på wikipedia heile dagen, det er og mot normalt.