I gang att

Share

Onsdag 27. august
Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte

Med dette startar haustsesongen i Valle Radio. Her er saklista til møtet:

Nr Tittel
PS 67/08 Referatsaker
RS 61/08 Møteprotokoll frå planutvalet 19.08.08
RS 62/08 Møteprotokoll frå administrasjonsutvalet 20.08.08
RS 63/08 Møteprotokoll frå formannskapet 20.08.08
RS 64/08 Melding om oppstart av planarbeid – Fylkesdelplan for…
RS 65/08 Referat frå kontaktmøte med Statnett vedr. gjennomføring av…
RS 66/08 Årsmelding 2007 – SVR

PS 68/08 Førespurnader
PS 69/08 Drøftingssaker
DR 1/08 Økonomisk handlefridom 2010 – og økonomiplan 2009-2012
DR 2/08 Vidare framdrift og innhald i sentrumsplan Valle
DR 3/08 Etablering av rekreasjons- og beiteareal i Prestegardsskogen…

PS 70/08 Ordføraren orienterer
PS 71/08 Behov for endring av namn på Valle alders- og sjukeheim,…
PS 72/08 Rullering av personalpolitisk handlingsprogram 2008 – 2011
PS 73/08 Småbruksprosjektet som tiltak i arbeidet for å utvikle Valle…