Kommunestyremøte for september 2008, meir

Share

I går skreiv eg om sakene i kommunestyremøtet, i alle fall om nokre av dei. Men før kommunestyret kom til saklista, hadde representantane heidra Tina Høgevoll for Bleieboden. Ho har fått pris for beste nykomar innan netthandel, og ordføraren vart lyrisk då han takka henne for innsatsen og overrekte henne ein stor blomebukett frå Valle kommune.

Førespurnader
Deretter var det førespurnader.

Fyrst kom det spørsmål om leikeplass og fartsdumpar i Øyne. På det siste vart Tarald Flateland utfordra til å svare, og han kunne fortelje at sjølv om det var vedteke i planutvalet at ein skulle få fartsdumparar i Øyne, var det ikkje budsjett til å bygge faste, asfalterte fartsdumpar. Dei hadde difor stressa ein del med å få lagt ut flyttbare fartsdumpar ein dag i sommar, men då kvelden kom, var dei borte. Sidan hadde ikkje noko blitt gjort.

Spørsmål nr. 2 var om det var kome rapport etter brannen på Åraksøyne, men det var det visst ikkje.

Tredje spørsmålet handla om ungdomsklubben, som no ikkje er i gang på grunn av at ungdomssleiar har permisjone. Det vart opplyst at Motellet hadde gjeve tilbod om å ha ope for desse unge brukarane, men kor langt saka var komen, visste ikkje ordføraren og administrasjonen denne kvelden.

Deretter var det spørsmål om PC-ordninga. Det synte seg at det bare var to representantar som ikkje hadde epost, så saka hadde blitt sett på vent medan ein vurderte henne.

Til slutt kom det spørsmål om kyrkjestoga. Til det sa ordføraren at kommunen vanskeleg kunne seie noko konkret før kyrkjelyden og Valle Motell hadde bestemt seg, men at han og gjerne skulle ha sett ei avklaring på denne saka.

Og der slutta førespurnadene.

Kommunestyremøte for september 2008

Share

Møtet var flytta til tysdag på grunn av at elgjakta startar torsdag, og då måtte folk bruke onsdagen til å gjere seg klar til den. Men eg lurer på om alle hadde fått flyttinga med seg, for eg tala med Torleif B. Harstad etter møtet og han hadde ikkje sett at det var tysdagsmøte denne gongen, men av di han var på soknerådsmøte på kommunehuset, var det lett nok for han å bare bytte møterom. Men vi merka at Senterpartiets Steinar Kyrvestad var borte.

Eg fekk altså høve til å høyre på sendinga i kveld, og kvaliteten der var ok, med unntak av då Pål Dale hadde spørsmål til Olav Hovet si utgreiing om Agder Energi. Dei var det ingen radiolyttarar som fekk med seg.

Samrøystes
Det vart eit samrøystes kommunestyremøte. Alle sakene var samrøystes vedtekne. Då det i saka om prinsipp for økonomistyring framover kom ei rad med framlegg, løyste ordføraren det med å be gruppeleiarane danne ein komite som kunne lage eit sams framlegg av desse. Då fylgde ein formannskapet sitt framlegg til vedtak og laga dette tillegget:

Etter administrasjonen sin gjennomgang over innsparingar tek kommunestyret ei prioritering over
1. Total innsparing
2. Tidsplan for gjennomføringa
3. Konsekvens av innsparinga
Den administrative innstillinga vert lagt fram i eige temamøte og behandla politisk.

Med dette var alle vel nøgde.

NAV
Fleire av sakene var relatert til NAV Valle. Det har vore meininga at dei skal samlokaliserast i det gamle postbygget, men no er det endring på gang. Posten flyttar ikkje til Øyne, men gjev avkall på ein del av bygget, og så flyttar dei som no arbeidar i Helsehuset og skal over i NAV inn der, medan Trygdekontoret sine folk truleg held fram der dei er. Alle kjem ikkje under same taket, men avstanden er kort.

Førespurnader vil eg kome attende til.

Musikalen Peter

Share

Det er litt rart å ha tysdagssending på onsdag. Men slik vart det denne veka, kommunestyret flytta møtet sitt til tysdagskvelden.

Onsdag kveld vil eg spele Musikalen Peter frå klokka 19 i Valle Radio. Det er ein musikal med tekst av Vidar Kristensen http://no.wikipedia.org/wiki/Vidar_Kristensen
og musikk av Per Tveit, sjå http://www.nrk.no/programmer/radioarkiv/salmer_til_alle_tider/4595300.html

Musikalen har desse songane:

Se på ham
Båten min er liten
Menneskefiskersang
Når Jesus sier det
Livet med Jesus
Forstår dere hva jeg gjør

Nei, nei, ikke jeg
Snakk ikke store ord
Du tar meg for en annen
Peter, Peter
Jeg stoler på deg
Der det nye livet lever

Den siste sangen har blitt svært populær. Den kom med i Salmer 97, nr. 109. Her er teksten:

Der det nye livet lever

1.
Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt.
Alle hindringer og grenser har et nysatt fotspor brutt.
:/: Hvor det fører det vet ingen, men en vandring har tatt til.
Med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill. :/:

2.
Selv om landskapet kan skifte Mellom sletter, fjell og skog,
Så er såkornet det samme. Men det brukes ulik plog.
:/: Den som er et lys i verden, Den som kalles jordens salt.
Og den som fisker mennesker Har arbeid over alt. :/:

3.
Slik som Peter og Johannes Og Maria gjorde før
Da de delte ut sin glede, Skal vi gå fra dør til dør.
:/: Og når ordets nøkler åpner En lukket hjertegrind,
Går vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn. :/:

4.
Der det nye livet lever, der må planter sette frø
Slik som dette livet startet Ved at Jesus måtte dø.
:/: Det er han som eier livet. Det er han vi hører til.
Med Jesus som vår hyrde kan, Vi aldri gå oss vill. :/:

Det er Ganddal Pikekor som syng. Magne Fremmerli og Lars Sigurd Tjelle er dei mannlege solistane, Siri Kverneland er kvinneleg solist.

Bytting av dagar

Share

Kommunestyret har flytta møtet denne månaden til tysdagskvelden. Dermed bytter vi dagar og sender tysdagsprogram på onsdagskvelden:

Tirsdag 23. september

Teknikar: Jørund Georg Jore

18:00 Kommunestyremøte

Onsdag 24. september

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Biel
18:30 Møteplassen
19:00 Musikalen Peter av Per Tveit og Vidar Kristensen. Ganddal pikekor syng
20:00 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv landet rundt
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Seinromantisk musikk på orgel
21:00 Kyrkjebakken

Kommunestyremøte tysdag

I staden for vanleg tysdagsprogram, vert det overføring av kommunestyremøte tysdagskvelden i Valle Radio. Etter saklista å døme blir det eit kort møte, der kommunestyret mellom anna skal vedta opplegget for NAV i Valle.

Men Harald Haugland må flytte sitt program til onsdagskvelden. Han fortel til Setesdølen at det i haust har vorte ein del endringar i programtilbodet. Norea Mediemisjon, som han har samarbeidd med har lagt om sitt tilbod til radioar dei samarbeider med. Men det er framleis råd å høyre både Over ein open Bibel og Møteplassen i Valle Radio. Men Noreamagasinet er gått inn, og det er eit sakn for mange. I staden formidlar Norea eit program som avisa Dagen Magazinet står bak. Det kallast Nettnytt og er på bare tre-fire minutt, om lag som bulletinen Setesdølen lagar for Evje Radio. Programmet Aktuelt frå kyrkje og kristenliv må difor basere seg også på andre kjelder, og har framleis eit perspektiv ut over det lokale. Men Niklos K. Besteland held ut og vil presentere eit program han har kalla Seinromantisk kyrkjemusikk i programserien Postludium onsdag kveld.

Hästens

Share

Seint på kveld like før leggetid kom eg til å tenkje på kåseriet eg hadde tysdagskvelden i Valle Radio. Det var basert på ein artikkel eg hadde sett i Aftenposten som handla om at ein no kunne få kjøpe verdas dyraste seng i Oslo. Det var sengeprodusenten Hästens med over 150 års erfaring som hadde etablert eit nytt utsal i byen. Firmaet, som held til i Köping i Sverige, starta med å lage utstyr til hestetransport, men då markede turka inn, gjekk dei over til madrassar, senger og puter.

Dei brukar hestetagl i produksjonen, sengene vert tilpassa kunden og om dei knirkar, får kunden ny seng, i alle fall om ein kjøper den dyraste modellen, som kostar 400.000 kroner. Filmstjerner i Hollywood kjøper slike senger, no kan Ola Nordmann få nyte same opplevinga.

Seljaren argumenterer med at vi kjøper bilar til den prisen, og ein bil brukar vi bare ein time dagleg. Senga brukar vi åtte timar dagleg, så ei seng burde vere dyrare enn ein bil, som og vert bytt ut etter få år, medan ei seng, i alle fall om ein kjøper ei slik seng som han vil selje, er ei livstidsinvestering. Det er nesten så ein kjøper argumenta, sjølv om pengar til ei slik seng neppe let seg reise utan vidare. Å kome i Valle Sparebank og be om å få låne ein slik sum til ny seng, då må ein nok ha lite skuld der frå før.

Her er lenka til både leksikonartikkel og heimesidene til sengeprodusenten:
http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stens

God natt!

Flyktningleir i Thailand

Share

I vel eit år har ein karen-familie budd i Valle. Dei er frå Burma, men budde i ein flyktningleir i Thailand i 12 år før Høgkommissæren for flyktningar fann ny bustad for dei mellom fjella i Noreg. Landskapet her er likt landskapet dei kom frå, med unntak av snøen om vinteren, då. Dei hadde ikkje sett snø før dei kom hit.

Eg har hatt gleda av å undervise i norsk for utlendingar nokre år og har dermed blitt kjent med mange av flyktningane som har budd i Valle. Etter kvart som dei har blitt flinke i norsk, har eg dei siste åra prøvd å syne dei til wikipedia, der kan dei finne svar på mykje om Noreg og andre land.

I dag ville eg gjerne syne ein elev noko her. Dei skal ikkje bare lære norsk, men og samfunnsfag, og då kan wikipedia vere eit godt hjelpemiddel. På mange av geografiartiklane i wikipedia er det oppgitt lengdegrad og breddegrad. Om ein klikkar på den, kan ein kome til Google Map og andre kartprogram som syner kor staden ligg. Etter å ha vore innom nokre stader i Noreg var det naturleg at han ville finne Burma, og snart var han oppslukt av å sjå heimlandet frå satelitt. Han hadde aldri vore i Rangoon, hovudstaden i heimlandet, men synte meg kartet over området der generalane byggjer nye hus for seg og sine familiar.

Desse karta har ein funksjon, ein kan trykkje på ein knapp for å få fram artiklar om stader som er på wikipedia. Dermed nytta vi denne funksjonen, og plutseleg var vi i kommunen i Thailand der flyktningleiren låg. I artikkelen var det eit bilete frå leiren med 40.000 innbyggjarar, og både eg og han gjorde store augo då han sa at det var der han budde. Vi hadde jo ikkje venta å få sjå bilete frå leiren han kom frå om vi slo opp på den engelske artikkelen om dette området i Thailand.

Eg tenkte eg skulle dele det med dykk i dag, de kan gå inn og sjå biletet her på denne lenka, eg la det inn i norsk wikipedia på artikkelen om Karen (folkeslag) ettersom dei aller fleste som bur i denne leiren er karenarar. http://no.wikipedia.org/wiki/Karen_(folkeslag)

Klikk på biletet, så får du sjå det i større format. Å kome frå slike bambushytter med blad på taket til Valle er nok litt av ein overgang.

Studietur til Finland 1

Share

Sundag 24. august klokka 04 på morgonen gjekk 22 egder ombord på bussen i Arendal for å dra på studietur til Finland. Arrangør var foreninga Norden, og dei fleste deltakarane hadde vore med på lesesirklar om finsk litteratur. Det hadde også Lisbeth og Knut K. Homme, som hadde reist frå Valle i eitt-tida om natta.

-Det var bare å setje seg til å sove i bussen, fortalde ho i Valle Radio i går kveld.

Første stopp var Frokost i Töckfors, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6cksfors Om du går til lenka til svensk språk, finn du meir om denne staden like over grensa. Etter frokost var det ny økt i bussen til lunsj i Arboga før ein kom til Siljas ferjeterminal i Stockholm. Der var det middagsbuffet og tidleg til sengs ombord i den store båten i ferjeruta mellom Stockholm og Helsinki. http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjelinjen_Stockholm-Helsingfors

Frå Helsinki gjekk turen til Borgå. http://no.wikipedia.org/wiki/Borg%C3%A5 som er administrasjonsby i regionen Østra Nyland, http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_Nyland i
Sødra Finlands län, http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dra_Finlands_l%C3%A4n

Borgå, som heiter Porvoo på finsk, er kjent for kyrkjefellesskapet Porvoo-fellesskapet, http://no.wikipedia.org/wiki/Porvoo-fellesskapet som er eit fellesskap av kyrkjer i Europa som godkjenner dåp og nattverd hos kvarandre, noko som gjer at prester frå eitt kyrkjesamfunn kan ha teneste i eit av dei andre. Men Lisbeth var ikkje komen til Borgå for å studere teologi, det var litteratur som var temaet for denne turen.

I Borgå ligg heimen til Finlands nasjonalskald, Johan Ludvig Runeberg, http://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Ludvig_Runeberg og etter lunsj gjekk turen dit. Det var og høve til å sjå skulpturar av son hans Walter Runeberg, http://no.wikipedia.org/wiki/Walter_Runeberg og når det var over, var det guida tur i byen.

-Guiden hadde mykje å fortelje og syne, så det vart helst ein travel tur, sa Lisbeth i radioen. Etter middag om kvelden var det bare å slappe av og samle krefter til ein ny dag, då skulle gruppa til Helsinki. Men bloggen vert for lang om eg skal skrive om heile turen i ein post, så det får vi ha til gode.

Finland, kultur og humor

Share

Den aktuelle timen denne onsdagen hadde tre saker:

1. Lisbeth D. Homme fortalde frå studietur til Finland.
Denne turen varte ei veke og var lagt opp av Foreningen Norden som organiserer lesesirklar i Aust-Agder. I Valle har det vore lesesirkel i mange år, og Lisbeth nytta høvet til å få med seg ein tur til landet skribentane våre kom frå. Travelt, men interessant.

2. Sissel Åkre om kulturveka.
På vegner av Folkeakademiet kom Sissel Åkre, som er kasserar, i studio for å fortelje om Kulturveka, som startar fredagskvelden før Sauesjået 2008 og varer ei veke. Det er blitt eit spennande program med kultur og underhaldning for store og små. Vi kjem attende til programmet.

3. Humorpris til Thor Åmli
Dette var overskrift i Setesdølen, og vi tok ein telefon til Kristiansand for å gratulerer vinnaren. Han har nett flytta frå Møvig til Lund og hadde ikkje tenkt å stille opp, men etter oppmoding frå vener melde han seg på kvelden før showet.

Thor fortalde at det var både ein fagjury og ei publikumsmåling; den som fekk høgast scoring på decibelmålaren, vann publikumsprisen. Over 90 decibel fekk Thor for showet sitt, der han konkurrerte med folk frå heile Agder.

Resultatet har ført til at han alt no har fått eit par spørsmål om oppdrag, han er rundt og har show på bursdagar og andre festlege samkomer. Idear til show får han frå mange stader, men ikkje frå jobben i barnehagen han jobbar i til vanleg.

Med det runda vi av den aktuelle timen og var klar for Kommunen informerer. Men ingen frå Pleie og omsorg kom denne kvelden. Heldigvis fann eg ei plate som Sylvartun folkemusikk gav ut for nokre år sidan. Der fortalde Olav Bø om prestar i Setesdal. Det fylte det meste av halvtimen som Pleie og omsorg skulle hatt.

Og så kom Bjørgulv T. Berg og hadde tankar frå Bibelen.

Sauer og sykling

Share

I Haralds time med gjester i studio i morgon kjem først Torunn Charlotte Lund for å fortelje om førebuingane til sauesjået. Ho kunne ikkje kome til den aktuelle timen, for det er sykkelarrangement på Valle skule til inntekt for Syklar til Cuba. Men når det er slutt, kjem ho i radioen for å fortelje om kva planar det er for å vitalisere sauesjået i år.

Når ho er ferdig, kjem Jan Olsen frå Bygland. Det er han som har stått for prosjektet med Syklar til Cuba. I fjor fekk prosjektet problem med styresmaktene på Cuba, så han samlar ikkje inn syklar no, ettersom dei ventar på lov til å dele ut syklar der no. I staden vil sykkelløpet i Valle i morgon samle inn pengar til eit hus som er sikkert i orkanar som slår inn på Cuba, anten dei heiter Ike eller har andre namn. Eit orkansikkert hus kostar frå 10.000 kroner til 14.000 kroner, og målet er å få pengar til eit slikt hus gjennom prosjektet i Valle. Jan Olsen vil fortelje meir om dette i Valle Radio frå klokka 20:20 i morgon.

Bruer i Valle

Share

I programmet onsdag 10. september om Riksveg 9 nemnde Leonhard B. Jansen bruer over Otra. Han synte og til Valle kommune Kultursoge, som er band 8 i serien. Han og Alfred Ryningen har skrive den, men han hugsa ikkje heilt kven som har skrive kva. Boka finn du på Valle folkebibliotek eller i di eiga bokhylle. Om du ikkje har den, kan du kjøpe den på Velkomstsenteret i Kommunehuset.

På side 298 har boka eit avsnitt Bruer. Her fortel dei korleis det fyrst vart bygd bruer over sideelver til Otra i samband med postvegen. Bygging av brua over Farå vart sett bort på tilbod i 1838, og Gunnar Torleivsson Helle og Tarald Knutsson Uppstad på vegner av sonen Knut Taraldsson fekk tilslaget. Prisen var på 110 spd.

Leonhard fortalde også om Fjellskarbrune sør for Rysstad. Noverande bru er nummer tre, truleg var den fyrste bygd samstundes med brua over Faråne. I Kultursoga er lysinga om bru nummer to kome med, den var bygd i 1890 med steinfylling og treverk.

Flårendsbrune kom i 1866-68.

Hallandsbrune kom i 1870 mellom Harstad og Åmli. Den vart skifta ut i 1895. Sidan måtte ho reparerast under andre verdskrigen, men noverande bruk kom i 1961.

Kallefossbrune i Oveinang kom i 1933.

Skagebrune mellom Hovet og Nomeland var ei stålbru som kom i 1951. Seint på 1990-talet var den bytt ut med ei betongbru.

Seks år seinare, i 1957 kom Straumsbrune mellom Straume og Helle.

Hengjebrua Røyslandsbrune mellom Røysland og Lunden i Oveinang kom i 1912, Leonhard fortalde at den var kosta av ein norskamerikanar.

Hengjebrua over Prestfossen i Valle er frå 1931/32, men den er no stengd for ferdsle.

I 1990 og 1991 kom så bruene på den nye vegen, fyrst frå Nordibø til Nomeland, og så frå Dale til Einang, og i 2005 (trur eg) kom den nye brua over Flårenden.