Soger og segner, viser og vers. Folkeminne frå Agder.

Share

I går var Leonhard B. Jansen i studio i Valle for å fortelje om boka han har laga med tittelen som er overskrift på bloggen i dag. På førehand sende han meg ei lita pressemelding om dette. Dermed brukar han Valle Radio slik vi ønskjer at det skal vere: At folk som har noko på hjarta, tek kontakt for å fortelje om det til sambygdingar øvst i Setesdal. Her er brevet eg fekk:

Har laga ei lita bok på oppdrag for Agder Historielag med tradisjonsstoff frå Agder av Jon Løyland.

Jon Løyland (1887-1975) var setesdøl, men like mykje egd. Gjennom eit langt liv som skulelærar, hadde han virket sitt mange stader på Agder. Kvar han kom hadde han med seg ei notisbok der han noterte flittig det folk hadde å fortelje. Dette samla han til eit manus som det var meininga at han ein gong skulle gjeve ut. Han såg vel eigentleg føre seg eit slags framhald av Johannes Skar, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Johannes_Skar sitt storverk ”Gamalt or Sætesdal”. Dette vart det aldri noko av. I staden brukte han materialet i mange ulike samanhengar, i aviser og tidsskrift, og ikkje minst i Agder historielag sitt årsskrift der han var ein nær sagt årviss bidragsytar.

Stoffet er av mange slag og har opphavet sitt ei rekkje stader på Agder. Hovuddtyngda er Setesdal og bygdene lengst vest i Aust- Agder, men ikkje så reint lite Vest-Agder stoff er også samla inn. For nokre år sidan tok Agder Historielag fatt i manus, og bad historikaren Leonhard Jansen bearbeide materialet til ei bok.

Det er dette stoffet som no vert presentert som ei rikt illustrert bok, mellom annan med mange foto som Jon Løyland sjølv tok. Han dreiv i mange år som fotograf på fritida, og produserte postkort for sal. Boka har fått tittelen, ”Soger og segner, viser og vers. Folkeminne frå Agder.”

Jon Løyland skal også hugsast for sitt mangeårige virke for det lokalhistoriske arbeidet på Agder. Han sat som styremedlem i Agder Historielag frå oppstarten i 1914 samanhangande fram til 1964. 13 av desse 50 åra som styreleiar. Samstundes var han og styreleiar i Setesdalsmuseet, og var med og lag grunnlaget for og bygde opp dette i åra frå oppstarten i 1938. Også det vervet sa han frå seg i 1964, 77 år gamal. I samband med dette vart han tildelt HM Kongen si fortenestemedalje i sylv.

Boka vert presentert på Revsnes Turisthotell på Byglandsfjord onsdag 15. oktober 15.00.

Ein spennande kveld

Share

For meg var onsdagskvelden ein spennande kveld. Eg var sett opp som teknikar, men så synte det seg at Ørnulf Hasla, som var sett opp til å vere programleiar, var i USA og ikkje kom heim før fredag. Det førte til at eg ba Ronny Stavsholt å ta ansvar for heile kvelden, noko han kunne. Men likevel vart det til at eg fann dei innslaga vi skulle ha tidleg på kvelden.

Første innslaget i den aktuelle timen var Leonhard B. Jansen som kom og fortalde om Jon Løyland, han har redigert ei bok med stoff Løyland samla og skreiv ned saman med bilete han tok. Den skal lanserast på Revsnes Hotell neste onsdag, men vi fekk smakebitar av boka i radioen i kveld. Alle som vil kan kome på lanseringa, som skjer klokka 15.

Deretter kom Malmfrid Nyborg Homme for å fortelje om Kulturveka 2008, ho er leiar i komiteen som står for den. Rett frå fullsett spitekafe på Husfliden til aktiv informasjon om resten av veka.

Til sist kom Kim André Rysstad og fortalde om plata som vart kåra til Årets nykomar på FolkeLarm nyleg: Tak hardt uti hand. Han fortalde og om Kingelvev, konserten han og to andre musikarar hadde i Valle kyrkje sist laurdag. Då kom det 70 publikum, dei har gjeve svært positive tilbakemeldingar. Vi fekk smakebitar både frå Årets nykomar-plata og frå konserten i kyrkja.

Det var litt usikkert kven som skulle kome frå Valle komune, på papiret stod det Velkomstsenteret, men det synte seg å vere Utviklingsavdelinga ved kulturrådgjevar Torunn Charlotte Lund. Ho hadde ei rekke ting å fortelje om med utgangspunkt i kulturarbeidet ho driv.

Når så Torleif B. Harstad dukka opp for å ha Tankar frå Bibelen, var vi ganske godt i veg med kveldens program. Ronny fekk ein liten pause frå studio, men snart var han i gang att med eit blues-program. Deretter leidde han Open sending med triveleg småprat med dei som ringde inn. Rebusane handla om Kulturveka 2008 og vi fekk nok telefonar til at det vart ein triveleg kveld, sjølv om det neppe kan kallast nokon telefonstorm. Difor hadde Bitte og Ingunn ein roleg kveld, dei og.

Kvilestein

Share

Tysdagssendingane kan fungere som kvilesteinar, og det treng ein i ein travel kvardag. No er hausten så sur at ein godt kan setje seg inne og høyre på Valle radio og få noko til ettertanke i høve til det daglege jaget. Når vi har andakt, informasjon om misjon og kristeleg arbeid rundt om i landet og i Valle, så vil vi inspirere til å tenkje på noko som ikkje er så materialistisk som dagens strev. Sendinga vil inspirere til å tenkje litt på korleis ein har det med det åndelege livet og med sin neste. Difor høyrer vi Sondre Bratland, som nyleg feira 70 år, syngje Det finnes en dyrebar rose som er på plata med namnet Kvilestein.

Sendinga denne tysdagskvelden hadde så ein andakt av Arvid Hunemo i serien Over ein open Bibel. Deretter fekk vi interessante tankar frå Janne Haaland Matlary i programmet Møteplassen. Du finn meir om henne på wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Janne_Haaland_Matlary Deretter fekk vi høyre eit opptak av Misa Campesina framført av elevkoret på Soltun folkehøgskole, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Soltun_Folkeh%C3%B8gskole Dette er ein musikal eller ei messe med norske tekstar av Edvard Hoem http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Hoem som er arrangert av Arne Dagsvik, som er komponist og organist, men som på den tida var lærar på Soltun. Misa Campesina er sidan spelt inn av SKRUK på CD. Eg hadde stor glede av musikken og songen, det var amatørar som gjorde stykket til ei stor oppleving.

Klokka 20 kom Sissa i studio for å fortelje om Valle kyrkjelyd sitt engasjement i Kulturveka 2008. Valle kyrkje var lånt ut til konsert laurdag med Kingelvev, ei gruppe som Kim André Rysstad, Laila Buer Storli og Jon Ole Morken er med i. Det kom 70 tilhøyrarar til ein fin konsert. Sissa fortalde og om Veronica Akselsen http://no.wikipedia.org/wiki/Veronica_Akselsen som kjem til Valle sundag for å ha konsert i Valle kyrkje klokka 17.

Kyrkjelyden står som arrangør saman med Folkeakademiet for å markere Mangfoldsåret 2008 i Valle. Det skjer på Soknehuset laurdag frå 13 til 17. http://no.wikipedia.org/wiki/Mangfolds%C3%A5ret_2008

Kulturveka 2008 i Valle Radio

Share

Tysdag 7. oktober

Ansvarleg:Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Møteplassen
19:00 Missa Campesina med elevkoret på Soltun Folkehøgskole
20:00 Aktuelt frå kyrkje- og kristenliv
20:30 Postludium med Niklos K. Besteland
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 8. oktober

Ansvarleg: Ørnulf Hasla/ Ronny Stavsholt
Teknikar: Harald Haugland
Telefonvakt: Ingunn Uppstad

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer. Velkomstsenteret ved Jorunn Tveiten
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Musikk med Ronny
21:00 Open sending ved Ronny Stavsholt

Telefon: 397 37577

Vårt program går sin gang, men det blir nok nokre innslag som relaterer til Kulturveka 2008 onsdagskvelden. Tysdagskvelden vil vi snakke litt om orgelkonserten fredag med Martin Pearson.

Ein lang sykkeltur – og litt til

Share

Nina Irslinger, organisten på Evje, sykla sommaren 2005 frå Nordkapp til Lindesnes. Ho er ikkje den einaste som har gjort det, men trule den einaste som fortel om det med bilete og levande korsang. Det skjer i morgon kveld i Spelestoga i Valle, og det er Syngjandi som er koret ho har med seg. Sjølv spelar Nina piano til bileta.

Turen til Nina tok 38 dagar, i snitt sykla ho 98 km kvar dag, det er om lag så langt som ho køyrer når ho måndag dreg frå Evje for å halde foredraget sitt. Totalt sykla ho 3500 km, og ho la turen om Vesterålen og Lofoten, ho sykla langs kysten frå Trondheim til Bergen før ho tok turen gjennom Setesdal og til Lindesnes. Litt sør for Bodø var ho innblanda i ei ulukke som førte til brist i skulderblad og ribbein. Då måtte ho ta ein pause eit par veker før ho kunne halde fram.

Eg veit ikkje kor mange andre setesdølar som har teke den turen. Det var eit sykkelmiljø som dreiv med konkurransesykling tidlegare, men då Jan Olsen tidlegare i haust var i Valle Radio og snakka om Syklar til Cuba, sa han at det var tre frå Valle som hadde vore med på Color Line Kristiansand-Hovden. Men det er og konkurranse, å sykle for å oppleve er ei anna greie.

I programmet for Kulturveka 2008 var det i dag, sundag, bare sett opp spasertur frå Preststøyl øvst i Leite, nord til Tveitebø og attende til Valle sentrum langs vegen. Ein kunne ta ein stopp hjå Sissel Åkre for kaffirus. Til Setesdølen fortalde Sissel at eit slikt tiltak minner henne om miljøet hennar heime i Oslo, der sundagstur i Nordmarka med innlagt stopp på ein serveringsstad for kaffe og vaflar. Det er slikt ein kallar kul tur.

Sjølv har eg avrunda haustferien med å seie farvel til barnebarn som har vore på besøk nokre dagar. Og så har eg skrive om Pierre Nkurunziza på wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza Han er president i Burundi og er på offisielt besøk i Norge i morgon. Historia om han er ganske spesiell, han var ein av mange som vart påverka av Aril Edvardsen sine evangeliseringskampanjar. Du kan lese meir om det via lenkene i artikkelen om han.

Eg tenkjer av og til at wikipedia bør ha stoff om noko som er aktuelt i Noreg, for då er det mange som slår opp på Internett for å få vite meir. Dermed rota eg litt og utvida den artikkelen. Men no er det tid for å kome i gang att etter haustferien. Lukke til.

Sauesjåsending

Share

Ein triveleg epost frå Britta-Lise gjev meg grunnlag for å fortelje om Open sending på sauesjåsendinga:

Hei Harald.

Hadde ei triveleg opi sending ihop med Kåre Rike i studio og Knut Olav Tveiten i teknikken.

Tlf-vakter var Gudrun Nomeland og Geir Uppstad -som heldigvis og tilfeldigvis kom innom.

Tema for rebusane var om tradisjonsmat frå Valle, av sau/lam. Alt frå fårikål-flotmylje-kurv-rullepylse-nepespa-setesdalssuppe…osv Hadde i den forbindelse gjort opptak med Ingrid Espelid Hovik, http://no.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Espelid_Hovig
der ho sente helsing til alle lyarane og yngste lykke til med saueutstillinga, rebusane og radioen.
Ho kunne også fortelje at ho hadde vore i Setesdalen og at ho skulle ha fårikål til middag på sundag 🙂 http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5rik%C3%A5l

Mellom rebusane hadde vi desse innslaga :

– Tlf. ned til motellet for å høyre stemninga på “sauedansen”. Tala med Tor Kjelleberg i 23.30 tida,som sa at der då var 220 pers. og god stemning.

– Tlf til Oslo og tala med Grethe L.Brokke Lundebrekke,som i samarbeid med ein annan jobbar for å gje ut ein cd til jol. Ho sjølv komponerer melodiane. Vi spelte 2 smakebitar av songar dei alt har spelt inn. “Stille varme” og “Veggen mot vest”

– Hyggeleg besøk av Vidar Toreid og Gunnar Homme i studio. Dei fortalte om skulejubileumet dei skal ha på Bergtun laurdagskvelden.

– Hadde avtala med Ørnulf før han reiste til haustfesten i Minot at vi skulle ringe han opp under sendinga. Fekk desverre ikkje tak i han, prøvde fleire gonger.

Vi avslutta sendinga ca 00.15. Her ser du gevinstfordelinga :

Rosa -Torhild Lunden som gav den til Linda Myrvang
Valle Radio-kruset – Jorunn Bø Andersen
Toleiv Harstad, Valle – Sprettball/trimball
Magnhild Bø, Rysstad – 5 stk Skinkebokser (gjeve av Gyro.K.Homme)
Ove Løvland, Kr.sand – Bok om tradisjonsmat i Valle (gjeve av bygdekv.laget)
Grethe Tveit, Evje – Digitalt sjakkspel
Kristin Nomeland,Valle- 2 stk lommelykt
Arnfinn Thulin, Kr.sand – herreklokke
Inger Marie Godfredsen, Evje – badgolvteppe
Heidi Homme, Grimstad – Oppskriftshefte om tradisjonsmat i Valle (gjeve av bygdekv.laget)
Åslaug Lidi ,Bygland – Oppskriftshefte (gjeve av bygdekv.laget)
Ellen Helene Skaar, Kr.sand – Oppskriftshefte (gjeve av bygdekv.laget)

Her kan eg bare seie takk til alle som var med og laga sendinga til ein triveleg kveld.

Sauesjåprogrammet

Share

Programmet for sauesjåsendinga i kveld er slik:
Ansvarleg:Øyvind Jacob
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Gudrun Nomeland og Berit Homme

18:00 Aktuell time med gjester i studio
19:00 Kommunen informerer ved BEA
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Gladmusikk
21:00 Open sending ved Britta Lise Homme

Sjølv er eg i Mandal denne helga og får ikkje høyre sendinga, men eg fekk ein epost frå Britta Lise som var innom for å teste at utstyret fungerte. Ho fortalde at det skletta og var lite triveleg ver, noko som jo ikkje er så uvanleg på sauesjået. Desto meir får dei vel seld av suppe og eplekaker i Menighetshuset på basaren til Bygdekvinnelaget.

Programmet for sauesjådagen er rikhaldig og startar klokka ni med vurdering og kåring av verlam. Dette vil jo gå føre seg heile dagen. Klokka 10 opnar ordføraren arrangementet, og 10:15 er det Sentrumsvandring ved Setesdalsmuseet. Klokka 11 er det demonstrasjon av korleis ein vurderer verlam, og 11.30 er det gjetarhundoppvisning ved gjetarhundinstruktørar frå Telemark. Klokka 12:00 startar barneaktivitetane ved Erla 4H, og kvarteret etter er det ny sentrumsvandring.

13:00 er det oppvisning i agility (hinderløp for hundar). Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Agility for meir informasjon om dette. Det er Rolf Moseid, som er Noregsmeister i agility som skal ha dette programmet. Klokka 14 er det konsert i Valle kyrkje, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Valle_kyrkje ved Kingelvev, folkemusikkgruppa med Kim André Rysstad sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Kim_Andr%C3%A9_Rysstad saman med Jon Ole Morken frå Røros og Lajla Buer Storli frå Lofthus skal spele. Dei spelte og på Setesdalskappleiken i august og fekk svært stor respons. Plata til Kim Andé har fått svært gode kritikkar, http://no.wikipedia.org/wiki/Tak_hardt_uti_hand her er det meir om den.

Så rundast Sauesjådagen av klokka 15 med premieutdeling til vinnarane av fotokonkurranse, den som tippa vekt på verlam og premie for beste verlam, som så skal auksjonerast. Klokka 17 er det trekking i basaren på Menighetshuset, og så er ein rikhaldig dag over.

Amerikatur og Amerika-tankar

Share

Medan Norsk Høstfest sjå http://www.hostfest.com/ går føre seg i Minot, sjå http://da.wikipedia.org/wiki/Minot_(North_Dakota) (vi hadde ikkje artikkel på norsk, så du får klare deg med den danske og kanskje gå frå den til den engelske) med folkemusikk, Bjøro Håland, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8ro_H%C3%A5land fårikål og sal av smykke (Ørnulf Hasla er der i år og) startar Kulturveka i Valle med konserten PLAY PIANO PLAY med Øystein Kikut i Spelestoga i morgon klokka 19:30. Det er der lagt opp til at ein skal gjette fire til fem av stykka som Øystein spelar og som ikkje er sett namn på på programmet, og så kan ein vinne tur til USA til verdi av 5000 kroner. Han spelar populærmusikk frå hundre år tilbake og fram til vår tid, men så var det å hugse kva stykka heiter.

Konsertar i Spelestoga er gjerne intime opplevingar, ofte kjem det 20 til 50 personar på dei. Dette er altså opninga av Kultuveka 2008, og ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund skal markere det. Eg veit ikkje om det vert direkte overføring til Valle Radio, men det er bare dei som møter opp i Spelestoga som får vere med i konkurransen. Billetten kostar 100 kroner, det er Folkeakademiet som står for dette arrangementet.

Det er åtte år sidan Valle Radio arrangerte Amerikatur. Det var eit svært populært tiltak, framleis snakkar folk om turen med glød og glede. Så får det våge seg at det meste ein høyrer om i media om USA er bankkrise og økonomiske problem. USA er mykje meir enn det, og Norsk Høstfest har halde på i 31 år. År etter år møtest folk frå USA og Canada med folk frå dei skandinaviske landa til nokre dagar saman. Konsertane der er ikkje intime saker med få tilhøyrarar, dei samlar tusenvis, særleg når Bjøro syng, men gjennom åra har det vore hundrevis av artistar som har gledd publikum med sin musikk.

Om du får ein fersk rapport frå Ørnulf sin tur til USA i Valle Radio fredag kveld, står att å finne ut. Men det kan godt tenkjast at det kjem ein rapport i år og.

Oktober

Share

Så er det blitt oktober, og sjølv om haustferien på skulen ennå held fram, er det slutt på haustferien på bloggen. Eg har unna meg nokre dagar utan å skrive blogg denne første delen av haustferien, men no får ein starte for fullt att.

Samstundes har eg gått og tenkt litt på bloggen og funne ut at eg vil skrive om litt fleire emne enn det eg tidlegare har hatt som rettesnor. Denne bloggen har frå eg starta å skrive, vore knytt til Valle Radio. Men då eg starta, hadde eg ikkje oppdaga wikipedia på internett. Sidan har de jo sett at dei fleste artiklane eg skriv, gjerne får ei lenke til wikipedia når det høver slik. Difor har eg tenkt å utvide interesseområdet for bloggen litt, no vil eg og skrive om wikipedia når det høver slik.

Fyrste laurdagen i oktober er det sauesjå i Valle. Det er og starten på kulturveka, ei veke med eit omfattande innhald der mange aktørar skal i elden. Torunn Charlotte Lund var i radioen hos meg og fortalde om opplegget midt i september, og fredagskvelden står Torleiv Jore til rådvelde for Øyvind Jacob si sending i Valle Radio til å fortelje om sauesjået til heile dalen. Sendinga den kvelden er til heile dalen, og Britta Lise skal vere vert i Open sending frå klokka 21.

Fredagskvelden er det og opning av kulturveka. Det skjer i Spelestoga klokka, der Øystein Kikut skal halde ein konsert med tittelen Play, piano, play. Der vil han servere musikk frå amerikansk underhaldningsmusikk frå 1850 til 1980. På dette arrangementet vert Kulturveka 2008 opna av ordførar Bjørgulv Sverdrup Lund, og så går det slag i slag med eit utvida kulturomgrep sine mange arrangement. Alt fredagskvelden er det eit nytt arrangement, den årvisse Sauedansen på Valle Motell.

Eg kjem attende til kulturveka 2008