Riksveg 9

Share

Krisepakka som vart presentertt i dag, hadde pengar til Riksveg 9. Ikkje så mykje at folk i dalen dansar, men nok til at ein ser at det er på rett veg.

Aust-Agder
10 millioner kroner er foreslått bevilget til vegprosjektet riksveg 9 Tveit – Langeid. Bevilgningen vil sikre anleggsstart på strekningen i løpet av høsten 2009. Den foreslåtte bevilgningen har sammenheng med tilsagn fra lokalt hold om å bidra med konsesjonskraftmidler til utbyggingen. Videre utbygging av gjenstående strekninger på riksveg 9 vil bli vurdert i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Det er satt av 23 millioner kroner til gang- og sykkelvegtiltak i Aust-Agder, alt ved kysten.

Til trafikksikkerhetstiltak på veg er det satt av 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv – Temse (E18).

Til rassikring er det satt av 5,5 millioner kroner, fordelt med 1,5 millioner kroner til tiltak i Sandfløddtunnelen (Rv 9) og 4 millioner kroner til tiltak i Byklestigtunnelen (Rv 9). 18 millioner kroner er satt av til utbedringstiltak i form av forsterking ved Fennefoss bru (Rv 9).

Totalt vert det 33,5 millionar til RV 9-relaterte prosjekt og 43 til vegar ved kysten.

Så er det bare å få ferdig prosjekteringa.