Når kommunen ikkje dukkar opp – Regjeringa sin tiltakspakke

Share

For det meste fungerer lista over Kommunen informerer, men eg skal ikkje stikke under stolen at nokre gonger fungerer det ikkje. Det er leiar for Velkomstsenteret, Jorunn Tveiten som lagar lista på vegner av rådmannen. Ho har fortald meg at ho har ein heil jobb med å minne folk om at det er deira tur til å gå i radioen.

Onsdag var ein dag då ingen dukka opp. Det var møte i formannskapet og mange var opptekne med å skulle gjere greie for aktuelle saker for politikarane. Det var Bygg, eigedom og anlegg som stod på lista, og etter det eg høyrde frå Torhild, som var teknikar denne kvelden, hadde dei tala om korleis dei skulle løyse det at dei hadde in halv time frå 19:00 til 19:30 å dekke i radioen.

Då ingen dukka opp, valde eg å lese frå formannskapspapira. Her er vedtaket som formannskapet gjorde i saka om disponering av Regjeringa sin tiltakspakke, der rådmannen hadde innstilt på at ein kunne nytte ein million ekstra kroner til ulike oppgåver i kommunen. I møtet kom det opp fleire gode tiltak som vart plussa på, slik at samla sum var 1.262.000. Dei to nye tiltaka var lys i Åsan grendefelt, kr. 100.000, som var etter forslag frå ordføraren. Det andre var 162.000 ekstra til opprusting av Hylestad barnehage, som alt var inne med 100.000 på rådmannen sitt forslag. Dermed vart det ikkje noko att til å setje på fond, og vedtaket ser då slik ut:

Formannskapet vedtek å bruke kr. 1.262.000,- av regjeringas tiltakspakke til fylgjande tiltak:
1. Rehabilitering av ein omsorgsbustad i Leite, 400.000,-
2. Forlenging av eksisterande vassleidning på Helle, 200.000,-
3. Gymsal Hylestad – rehabilitering og vedlikehald av garderobar, 100.000,-
4. Hylestad barnehage, tilbygg mm. 262.000,-
5. Kommunale vegar – vedlikehald, grøftereinsk mm. 200.000,-
6. Ljos i Åsan (I), 100.000,-

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.