Årsmøtet 30. mars 2009

Share

Årsmøtet i år vart svært tidleg, men det var kanskje like greitt å få det unna før påskesendingane.

14 stk møtte opp på Valle Motell klokka 19:30. Eit par timar seinare hadde Valle Radio sitt styre fått ny leiar, Ørnulf Hasla tok over etter Harald Haugland, som hadde sagt frå seg attval. I staden for han kom Britta Lise Homme inn i styret, vald for to år. Og ny varamann vart Rolf Erik Homme, Anna Rysstad held fram. Hallvard Holum vart vald til revisor.

Årsmeldinga og rekneskapen vart samrøystes godkjende.

Over ein nydeleg pizza snakka vi så om dei komande påskesendingane og om aktuelle emne som gjaldt radioen. Anne Lise Harstad hadde mange innspel til oss.

Til slutt takka Harald Haugland for to år som leiar og ynskte lukke til med arbeidet i året som ligg framom.