Kulturpengar

Share

For eit par veker sidan hadde eg besøk av kulturrådgjevar Torunn Charlotte Lund i Valle Radio. Ho fortalde om tildelinga av støtte til lag og organisasjonar i Valle. Ho las opp heile lista, men det er jo ikkje lett å få med seg alt når ein høyrer ei slik opplisting. Difor ba eg henne om å få lista på papir, slik at eg kunne legge det ut på bloggen. Vona var at eg skulle kome før Setesdølen, som pleier å lage ei slik oversikt. Til no har eg ikkje sett lista i Setesdølen, så kanskje kjem eg før avisa, sjølv om det no er ei stund sidan informasjonen var i radioen.

Lista er delt opp i fleire avdelingar.

Aktivitetstilbod barn og unge – budsjett: 15.000
Jentegjengen ved Lisbeth Hurti Homme 2000
Gutteklubben ved Ingunn Røysland 1000
Valle Danse-og leikarring ved Tove Hilde Åmlid 5000
Erla 4H ved Gunn Lien 12000
Valle Gathering ved Olav Stanley Kyrvestad 10000
Vallebø Sundagsskule ved Lisbeth Hurti Homme 1000

Kunstformidling – budsjett 25.000
Syngjandi ved Liv Bratli Løyland 2000
Valleutstillinga ved May Lis Flateland 7000
Setesdal spelemannslag ved Torleiv Løyland 9000

Tilskot til andres idrettsanlegg – budsjett 64.000
Valle allidrettsklubb ved Ingunn Røysland 2000
Valle jakt- og fiskelag ved Frøydis Unneland 7000
Hylestad snøskoterklubb ved Tron Støle 20000
Valle idrottslag ved Tarald Myrum 35000

Andre kulturaktivitetar – budsjett 64.000
Broderheimen ved Svein Brokka 2000
FAU Valle skule ved Inger Lise Homme 3000
Fjellblomen ved Åse Rike 500
Fjellro Grendelag ved Guro Nordli Solbakk 2000
Folkeakademiet Valle ved Malmfrid Nyborg Homme 8000
Gardane Grendelag ved Tor Brokke 2000
Homme og Tveitebø grendelag ved Torleif Homme 1000
Hylestad Bedehuslag ved Torleiv Bjørgum 2000
Hylestad bygdekvinnelag ved Marit Bergland Rysstad
Hylestad FAU ved Knut Haugen 3000
Kvinneforeningane i Valle/Hylestad NLM 1000
Oveinang grendelag ved Frøydis Unneland 2000
Rysstad grendelag ved Tone Å. Rysstad 2000
Treungen Grendelag ved Tarald Helle 2000
Valle BSF ved Eli Føreland 1000
Valle bygdekvinnelag ved Inga Flateland 3000
Valle Hagelag ved Øyvind Jacob 2000
Valle jordbruksklubb ved Lisbeth Dalquist Homme 1000
Valle menighetshus ved Torleif B. Harstad 2000
Valle mållag ved Lisbeth D. Homme 6000
Valle og Hylestad helselag ved Ingebjørg Sagneskar 2000
Valle pensjonistforening ved Anne Lise Harstad 4500

Det disponible beløpet var 168.000 kroner. Til saman vart det delt ut 168.000 kroner medan det var søkt om 328.700. Nokre kapittel fekk meir enn det som stod på budsjettet, andre kapittel fekk mindre enn det som stod på budsjettet. Men ein gjekk ikkje ut over den totale ramma.

Løyvinga vart gjort av formannskapet, som fylgde innstillinga frå administrasjonen dette året.