Skulesaka i kommunestyret

Share

I kveld var det møte i kommunestyret i Valle, og eg trur nok den saka dei fleste var interesserte i, var skulesaka.

Skulegruppa hadde lagt fram to tilrådingar, og etter det eg skjøner frå Facebook var det alternativ 1 som vart vedteke. Difor skriv eg det her:

Alternativ 1
Punkt 1.

Skulegruppa har tidlegare ikkje teke omsyn til alternativet med berre ein skule i kommunen, ein bed difor kommunestyret sjå på dette alternativet og inntil det føreligg ei utgreiing/ sak vil ein tilrå noverande struktur og den planlagde utbygginga ved Valle skule.

Punkt 2 gjekk ut etter det eg skjøna på Annette då ho la fram saka.
Punkt 3
Nasjonale prøver
Skulegruppa har vore i kontakt med skulane ved to høve. Båe skulane har verktøy som dei arbeider etter målretta for å oppnå betre læringsresultat, t.d. nasjonale prøver.
Punkt 4
Skulegruppa har ikkje utreda spørsmålet vedk. 4- eller 5-dagars skuleveke. Ein bed difor kommunestyret sjå på dette når det vert lagt fram ei vurdering.

Eg fekk ikkje høyre voteringa, for i pausen fall Internettoverføringa mi ut. Men det var eit framlegg frå Olav Hovet som i realiteten var utsetting, og etter det ba Steinar Kyrvestad om gruppemøte. Dei hadde så 15 minutt gruppemøte, men det vart nok noko lenger, og midt i musikken fall overføringa ut for meg, og etterpå kom eg ikkje inn att. Men ut frå det eg les på Facebook, trur eg at det framlegget fall, og dermed vart det votering mellom dei to. Etter det eg skjønar fekk Alternativ 1 11 røyster og vart difor vedteke. Kommunestyret i Valle har 21 representantar når alle er til stades. Men kven dei 11 var, er eg ikkje sikker på.