Skulesaka ein gong til

Share

I dag har eg fått høyre at mi framstilling i går ikkje var heilt rett. Då dei kom tilbake etter gruppemøtet og skulle stemme, sette ordføraren opp alle tre framlegga til ei prøvevotering. Då stemte alle frå Høgre for framlegget til Olav Hovet. Dei andre stemte for Alternativ 1 i innstillinga frå skulegruppa, og ingen stemte for Alternativ 2 i innstillinga. Dermed var tre framlegg til vedtak redusert til to, og prøvevoteringa stod fast.

Dei tilrår altså noverande struktur inntil det føreligg ei utgreiing om eit alternativ som til no ikkje har vore med i planane: Alternativet med ein skule for heile kommunen.

Spørsmålet vert då om administrasjonen ser på dette som ei sak dei må greie ut og kor lang tid dei vil bruke på det. For slik vedtaket er forma, vil kanskje ei slik utgreiing endre på romplan og difor forseinke oppstart av neste byggetrinn.

Eg trur difor at siste ord ikkje er sagt i denne saka, det skal verte spanande å sjå kva budsjettframlegget for 2010 legg opp til.

Spørsmålet om firedagars veke eller femdagars veke har gruppa ikkje sett på. Så dei bed kommunestyre handsame det når det vert lagt fram ei vurdering. Om den skal kome frå skulegruppa eller frå administrasjonen, veit eg ikkje. Truleg vil skulegruppa heller starte joleførebuingane enn å ta saka om dagetal opp att i gruppa.