Meir om folkehøgskulen

Share

Komande onsdag klokka 18 skal formannskapet ha møte. Der skal dei handsame ei sak om igangsetting av hovudprosjekt i folkehøgskolesaka. Rådmannen si tilråding er slik:

Det vert løyvt kr 100.000 til delvis finansiering av prosjektleiarstillinga- løyvinga disponerast av interimsstyret. Det skal setjast av midlar til prosjektarbeidet i budsjettet for 2010. Det vert løyvt inntil kr 450.000 til kommunalt førebuingsarbeid.

Kr 550.000 vert dekt slik:

Fond leigeinntekter Åraksøyne kr 400.000
Ubruka lån Åraksøyne

I saksutgreiinga skriv han mellom anna:

Den nyskipa folkehøgskulen vil føre til ei styrking av skulemiljøet og ha monalege positive økonomiske verknader for lokalsamfunnet. Folkehøgskulen skal drivast gjennom eigen juridisk person, truleg ei stifting. Drifta av folkehøgskulen er regulert i folkehøgskulelova.

Av di det er særs kort tid fram til oppstart hausten 2010, er det viktig med tydeleg rolledeling og ei rask start på naudsynte førebuingar.

Det er lagt opp til at kommunen yter tenester og stiller bygg til rådvelde gjennom leigeavtaler og tenesteavtaler.

I går skreiv eg at noverande Hylestad skule kunne nyttast som stad for teoriundervisninga om skulen på Nomeland ikkje lenger skulle vere grunnskule. Det vil gi skulen ein eigen og tydeleg identitet. No har Lene oppretta ei eiga gruppe på Facebook for skulen. Gruppa har alt fått 178 medlemmer, den er open, slik at alle kan lese innlegg. Ta gjerne turen innom gruppa og bli medlem. Det har eg gjort.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.