Prestesaka ein gong til

Share

Arne Skare vart onsdag dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 25 000 kr. Retten meinte at tiltalte ikkje var truverdig og at han har løyet og fortidd ei rekke opplysningar som gjer hans truverde svært liten.

I sendinga i går kveld tok Ørnulf opp dommen i prestesaka med Ole Birger Lien. Etter at dei hadde snakka saman ei stund, ringte dei til biskop Olav Skjevesland og snakka med han i eit kvarter.

– Prestetjenesten lever av tillit, sa biskopen, som meinte at Arne Skare ikkje lenger hadde tillit. Eg kan ikke sjå at det er nokon veg tilbake, sa han og fortalde at han skulle til Oslo i neste veke for å samrå seg om vegen vidare med kyrkjedepartementet.

Ørnulf las opp dommen i radioen. Den er ennå ikkje rettskraftig. Det kom fram at Skare ville anke dommen, det hadde forsvararen hans sagt.

I samtalen med biskopen tok dei opp spørsmålet om prestetenesta i Bykle og Valle. No er det vikar for geistlege tenester og kyrkjeverja i Bykle står for konfirmantundervisninga. Spørsmålet om utlysing av stillinga er vanskeleg, for som arbeidstakar har presten visse rettar, så Skjevesland kunne ikkje seie noko om kva tid det ville skje.

Her er domsslutninga:
SLUTNING
I Arne Emil Skare, født 18. april 1974, dømmes for:
2 – to – overtredelser av straffeloven § 171 nr 1 Gjerningstidspunkt: 24.04. og 06.06.2009

Straffen settes til fengsel i 30 – tretti – dager. Fullbyrdelsen av straffen utsettes i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på 2 – to – år. Han dømmes videre til en ubetinget bot på 25.000 – tjuefemtusenkroner, subsidiært fengsel i 15 – femten – dager.

Straffutmålingsbestemmelser: straffeloven § 62 første ledd
II Arne Emil Skare, født 18. april 1974, betaler saksomkostninger med kr 5.000 – femtusen.

Retten hevet
Marit Thorvaldsen
Malmfrid Nyborg Homme , Fredrik Langfeldt
Dommen forkynnes for domfelte i samsvar med det som fremkommer av rettsboken.

Kopi av dommen sendes til forsvarer, advokat Sveinung S. Johnsen.

Her er lenke til heile dommen: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article742121.ece