Villreinens rike

Share

Onsdag 10. februar famna vidt i Valle Radio. Eg starta med eit intervju med John Jastrey, som er prosjektleiar for fylkesdelplan om heiane. Det er eit prosjekt som skal lage ein plan som er over kommuneplanane. Den skal femne om 18 kommunar og fem fylker, og villreinen er sentral i dette. Heile Valle, Bykle og Bygland kjem til å vere omfatta av planen. Her er heimesida: http://www.heiplanen.no/ Der heiter det:

Miljøverndepartementet har i sitt bestillingsbrev 12. april 2007, vist til det nasjonale målet om at det skal opprettes ni nasjonale villreinområder (fra Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) “Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”)

Bern konvensjonen forplikter. Vi skal redusere tapet av biologisk mangfold. Vi har eit internasjonalt ansvar i å ta vare på villreinen. Vi har erkjent at dersom vi skal ta vare på villreinen, må det fokuseres på arealforvaltning og ikke bare på hvor stor eller liten stammen er – fra stamme til areal.

Jastrey hadde møte i Valle i går med om lag 30 tilhøyrarar. I kveld var han i Bygland. Grunnen er at dei gjennomfører ein runde no for å presentere dette planarbeidet. Han starta måndag i Bykle og sluttar i Åseral torsdagskvelden. Neste veke er det møte i Sirdal, Bjerkreim, Gjesdal og Forsand. I løpet av året skal planprogram bli vedteke. Så skal ein utarbeide planen neste år og vedta den i 2012. Deretter skal den innarbeidast i dei kommunale planane.

Ikkje alle er så nøgde med dette og mange meiner at eit nytt planverk som kjem ovanfrå ikkje er forankra i folk som bur i bygdene. Det har blitt ein del protestar på det villreinkartet som Villreinsenteret på Skinnarbu har utarbeidd. Lokale folk meiner dei har lagt alt for store område inn i villreinområdet og at ein ikkje har halde løftet om politisk handsaming før kartet vert lagt til grunn for sakshandsaming i miljøavdelingane rundt om i fylka.

Om målet er å ta vare på villreinstamma, som er den sørlegaste i Europa, må ein og ofre noko. Planen skal seie noko om kor ein kan ha turistanlegg og andre aktivitetar i kommunane og kor ein på grunn av villreinen må unngå slike anlegg.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.