Kommunestyremøte for april 2010

Share

Kommunestyremøte for april 2010 var både eit temamøte om økonomi og eit ordinært kommunestyremøte med saker å handsame. Fekk du ikkje høyre kommunestyremøtet og temamøte om økonomien i Valle, så kan du høyre det med hjelp av desse lenkene:
Kommunestyremøte: mms://159.171.56.27/arkiv/2010/stream.100428.1.mp3
Temamøte om økonomien: ms://159.171.56.27/arkiv/2010/stream.100428.2.mp3

Utanom dei faste sakene med referat og orienteringar var desse sakene til handsaming:

*Satsar for elevavgift i kulturskulen – vaksenkor og dans
*Partnerskap for folkehelse – tilslutning frå Valle kommune
*Revidert avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om pedagogisk-psykologisk teneste mellom kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.
*Søknad om støtte til krypsivtiltak i øvre Otra 2010
*Ramme avtaleverk mellom Valle og Hylestad sokneråd og Valle kommune

Det var tre spørsmål i saka Førespurnader.

1. Toralf Andersen spurde om retningsliner for kva som skjer når kommunestyret øyremerker pengar til noko og administrasjonen brukar dei til noko anna.

2. Pål Dale spurde om Valle kommune vurderte å hengje seg på eit møte med politimeisteren som Bykle ynskjer i samband med planane om politireform.

3. Liv Tanche-Larsen spurde om det kunne vere aktuelt å opne Brokke-Suleskarvegen tidlegare når det no er så lite snø i heia.

Svara får du om du klikkar på lenka over.