Skuledebatt

Share

Tysdag kveld 11. mai frå klokka 17 var det overføring av orienteringsmøtet om skulesaka på Soknehuset på Rysstad. I nærare to timar la administrasjonen fram synspunkt og vurderingar som er gjort når det gjeld spørsmålet om Hylestad skule. Skal skulen leggjast ned og elevane verta overførte til Valle, eller skal ein halde fram som no, eventuelt med justeringar av opplegget?

Eg fekk med meg ein god del av dette programmet, for eg skulle jo ha sending frå klokka 19. Ole Birger Lien tok bilete og skreiv om møtet i Setesdølen og gav oss eit godt bilete av eit møte som nok kunne vore tydelegare i profilen, men som synte føresetnader som ligg til grunn for diskusjonen.

Hovudproblemet er at elevtalet går sterkt ned, så sterkt at ein alt no kan huse alle elevane i kommunen ved Valle skule, Det går truleg ei smertegrense ein stad, når elevtalet ved skulen vert så lite at dei ulike årskulla kan teljast på ei hand, altså rundt tretti elevar, då er grunnlaget for å ha ein eigen skule sterkt redusert. At ein nok har det nokre stader, er så sin sak, oftast skuldast det transportsituasjonen. Men det er jo alt etablert skuleskyss der svært mange av borna som går på Hylestad skule alt er med bussen på grunn av trafikkfarleg skuleveg. Hylestad skule må leggje opp si verksemd etter skulebussen til og frå Valle, noko som fører til venting både før og etter skulen.

Åse Streitlien frå Telemarksforskning gjekk gjennom situasjonen for ein del kommunar som har same problem som Valle. Rapporten ho leverer til kommunen, går inn på nokre vurderingar som er gjort i andre kommunar, men ho har ingen konklusjon. Det er det politikarane som må ta gjennom å vurdere di ulike argumenta. Etter det eg skjøna Setesdølen, var ikke alle politikarane nøgde med ein slik rapport. Dei ville ha ei tilråding, som dei så kunne ta stilling til. Men den kjem nok seinare. Det vert interessant å sjå korleis det går.

Å høyre innlegga på det møtet i Valle Radio var lokalradio på sitt beste, etter mi meining.