Årsmøte 2011

Share

Eg lova å skrive om Finndøla i kveld. Men eg var på årsmøtet for Valle Radio i kveld, og då vart eg vald til å skrive referat frå møtet. Så eg får gjere det i kveld og kome attende til onsdagssendinga seinare.

Årsmøtet var på Valle Motell torsdag 14. april 2011. Det møtte 10 personar. Møtet godkjente innkallinga valde Ørnulf Hasla til ordstyrar og Harald Haugland til referent. Saklista vart godkjent uten merknader. Ein gjekk så gjennom årsmeldinga for 2010, det var nokre få kommentarar til den: Direktesendingar på sauesjådagen og lisle jolekvelden. Facebooksida vart teken i bruk påska 2010 og har 2204 medlemmer. Den og bruken av setesdalswiki som nettstad burde nemnast i årsmeldinga. Som reklameartiklar har ein kjøpt inn t-skjorter og minepennar. I tillegg til sponsorar har vi om lag 25 annonsørar.

Rekneskapen for 2010 vart så opplesen av styreleiar, då korkje kasserar eller rekneskapsførar hadde høve til å møte på årsmøtet. Rekneskapen balanserte med inntekter på 310.760 i inntekter og 385.066 i utgifter, noko som gav eit resultat på 74.306 i underskot før finanspostar og 68.049 etter finanspostar. Balansen var på 769.846, og alt det tekniske utstyret er nedbetalt. Rekneskapen vart samrøystes godkjent.

I styret var Ørnulf Hasla, Britta Lise Homme og Helge Homme, samt varamedlem Rolf Erik Homme på val. Alle hadde sagt seg viljuge til å ta ein ny periode og vart attvalde. Jørund Georg Jore, Inga Flateland og varamedlem Anna Rysstad var ikkje på val. Men det vart vald ny valnemnd. Øyvind Jacob og Niklos K. Besteland vart takka for jobben dei har gjort og Henri Tore Viki og Ronny Stavsholt vart valde til ny valnemnd. Revisor Hallvard Holum vart attvald.

Etter at dei faste sakene var gjennomgått, vart det servert pizza til dei frammøtte. Under eventuelt vart det snakka om påskesendinga som står for døra. Ørnulf Hasla takka alle medarbeidarane for jobben dei gjer og for oppmøtet på årsmøtet og ønskte lukke til med storsendinga i neste veke.