Resolusjonar frå Setesdalstinget 2011

Share

Setesdalstinget vedtok resolusjonar. Dei vart lagde ut på moisund.com, men eg kopierer dei hit og du finn dei nedanfor. Moisund.com skriv at det var fire heradstyre som vedtok resolusjonane, men det var bare teori, eg veit ikkje kor mange frå kommunestyret i kvar kommune som var til stades, men det var nok litt ulikt. Ikkje minst skuffa var eg over Valle kommunestyre, som kanskje bare hadde fem-seks av kommunestyremedlemene til stades. Det lovar ikkje så godt for komande valperiode at mange av dei som satsar på ny periode, og var borte, fleire av dei utan å melde forfall, etter det eg forstod.

Men her er resolusjonane:
Res. 1
Styret i regionrådet formaliserar og kallar inn til nytt Setesdalsting tidleg i neste valperiode.
Res 2
Uavhengig av fylkesstruktur ønskjer ein fullverdige sjukehus på Agder, der Sørlandet sjukehus Arendal har akuttfunksjonar – er utfyllande og likeverdig v.s. Kristiansand.
Res 3
Setesdaltinget utfordrar styresmaktene til å lokalisere minst ei større offentleg verksemd desentralisert til Setesdal innan 2012.
Resolusjonar til Handlingsprogrammet for 2011
Res til pkt 2: om vegar

Rv 9 er det prioriterte vegprosjektet i Setesdal.
Styret blir bedt om å arbeide videre med miljøtunellar på Brokke- Suleskardvegen i Setesdal vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Res. til pkt 6 om vidareutvikling av sams og koordinert reiselivssatsing:
Setesdalstinget går inn for eit felles løft for Landeskogen som internasjonal freds- og ungdomsarena.
Setesdal skal løftast fram som rekreasjons- og ”ladestasjon” for både den nasjonale og europeiske ferie-, fritids- og reiselivsmarknaden.
Setesdalstinget legg vekt på at merkenamnet Setesdal nyttast i alle naturlege samanhengar og alltid i lag med destinasjonsnamna.
Res til pkt.8 om arbeidet med næringsutvikling
Setesdalstinget ber styret føreslå korleis ein kan forsterke regionrådet som samlande aktør for plan- og næringsutviklingsarbeidet med førstelineteneste i kommunane.
Res. til pkt 12 om helseprosjekta og samhandlingsreforma.
Setesdalstinget går samla inn for etablering av Lokalmedisinsk senter på Evje og styrking av DPS Byglandsfjord i samarbeid med Sørlandet sjukehus. Dette òg som kompetansebase for desentraliserte helsetenester i kommunane.