Pendling

Share

I dag brukte eg oppslaget i Fædrelandsvennen tysdag til å lage ein artikkel om Arbeidspendling i Setesdal på Setesdalswiki. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Arbeidspendling_i_Setesdal

Eg er ein av dei 137 som pendlar inn til Valle kommune. Oversikten syner at det er 179 som pendlar ut, det vil seie at 14% av folketalet i kommunen pendlar ut for å få seg arbeid, noko som er litt under gjennomsnittet for Agder. Om ein ser på heile Agder, så pendlar om lag 16 prosent ut av eigen kommune for å få seg arbeid, i alt vel 45.000. Truleg merkar knapt dei som pendlar frå nabokommunane til Kristiansand at dei dreg ut av eigen kommune for å tene til det daglege brødet. Folk som bur i Setesdal vil som oftast ha lenger veg når dei pendlar. Men dei som pendlar i tettbygde strok har ein heilt annan trafikk å forhalde seg til. Å pendle mellom Kristiansand og Mandal dagleg ville gitt meg lenger køyring enn når eg pendlar mellom Mandal og Valle kvar veke. Og truleg ville eg brukt ein del lenger tid i bilen, for tettleiken i trafikken er så mykje større. Difor er det viktig å få på plass betre vegar både på E18 og E39, sjølv om det for oss i Setesdal er viktigare med Gul midtstripe til Hovden.

Når folk pendlar ut av eigen kommune, er det nok fordi dei synest den jobben dei pendlar til er verdifull for dei, at den er meir verdifull enn ein jobb nærare heimstaden ville vore. For meg er det å arbeide i miljøet i Valle ein rikdom som gjer at eg held fram som vekependlar og komande skuleår. Dermed kan eg få vere med i Valle Radio også komande semester, og tysdagssendingane vil starte 13. september. Onsdag 7. september blir det valsending frå kommunestyresalen. Om nokon pendlarar kjem til å vere med der, er nok tvilsamt, men det er sikkert nok av andre aktuelle emne å ta opp.