Kommunestyremøte 20. juni 2012

Share

I kveld var det overføring av kommunestyremøte i Valle Radio. Siste møte før sommarferien hadde godkjenning av rekneskapen for 2011 og ei rekke andre saker på programmet:

PS 33/12 Referatsaker
PS 34/12 Førespurnader
PS 35/12 Brøyting, rydding og strøing av vegar og plassar som kommunen har driftsansvar for – val av tilbod for perioden 2012/2013 til 2017/2018
PS 36/12 Søknad om endring av fylkesgrense mellom Aust-Agder og VestAgder
PS 37/12 Endring i organiseringa av Valle kommune
PS 38/12 Rekneskap 2011, Øyne Industribygg Valle KF
PS 39/12 Søknad om utvida salsløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1
PS 40/12 Saksframlegg: Trekking av motsegn – reguleringplan Skjellestøyl
PS 41/12 Årsmelding og rekneskap 2011
PS 42/12 Tertialrapport pr. 30.04.2012
PS 43/12 Søknad om fritak frå verv som jordskiftemeddomar og val av ny
PS 44/12 Høyringsuttale – Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

Programleiar var ordførar Tarald Myrum og teknikar var Jørund Georg Jore.
PS 45/12 Samarbeidsavtalar med SSHF – godkjenning av delavtalar (ekstrasak)