Verneverdiar

Share

I siste kommunestyremøte løyvde kommunestyret 100.000 kroner til eit prosjekt for kartlegging av verneverdiar knytt til botanikk og kulturlandskap i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Det er store verneverdiar i området, men dei er lite kartlagde. Det er heller ingen samordna strategi for å ta vare på og skjøtte desse verdiane. Prosjektet som det no vart løyvd pengar til skal dokumentere desse verdiane slik at den nye forvaltningsplanen kan ta omsyn til dei. Ein skal kartlegge naturtypar som slåttemark, slåttemyr og haustingsskog.

Arbeidet skal gjerast i feltsesongane 2013 og 2013. Det skal leverast rapportar for arbeidet innan 1. desember kvart år. Ein skal prioritere fem tiltak i kvar kommune, Bykle, Valle og Bygland. Ein skal og kartlegge verneverdiar knytt opp mot bygningar og bygningsmiljø, noko som fell inn under arbeidsområdet til fylkeskonservatoren.

I planen Et godt varp heiter det:

Gårdene i Setesdal har en særegen tunstruktur. Tettheten av kulturhistorisk verdifulle bygninger i et kulturlandskap med stor tidsdybde, gjør at dalen har en rekke nasjonalt viktige kulturmiljø. Det er behov for å få kartlagt disse. Gårdsanleggene med hus og innmark er kulturmiljøer som har vært i kontinuerlig utvikling siden middelalder.

Høyt tempo knyttet til utbygging og utvikling av fritidsbebyggelse i regionen, legger press på kulturminner i dalen. Den eldre bebyggelsen er truet fra flere hold. På den ene siden er verdifulle bygninger er truet av riving og flytting. Flytting av bygninger ut av landsdelen, forekommer i mindre grad enn tidligere, men fortsatt er det aktuelle problemstillinger knyttet til flytting av loft og andre bygninger internt i landsdelen. På den andre siden er det mange konsesjonspliktige eiendommer i Setesdal som ikke er i bruk, og hvor husene står tomme store deler av året.

Driftsendringer og nedleggelser av bruk/fraflytting truer både kulturlandskapet og husene. Erfaring og statistikk viser at bygninger som brukes, blir ivaretatt, mens de som står tomme, forfaller. Istandsetting og tilpassning til dagens krav er en særlig aktuell problemstilling for våningshusene, som er bolighuset på gården, og slik sett tunets hjerte.

Det er behov for bevisstgjøring knyttet til de nasjonale kulturminneverdiene i Setesdal. Dette gjelder i særlig grad politikere og kommune, men også eiere og allmennhet. Det er behov for en kartlegging av verdifulle kulturmiljø i dalen.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.