Erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter

Share

3. mai fall dommen i saka som Torgeir Bjørnarå, Thor K. Lunden, Svein K. Røysland, Vidar Nomeland og
Tone Rysstad hadde mot Otra Kraft om erstatning ved ekspropriasjon av fallrettar i Bjørnarå og Fjellskarå. Lokalt er det bare Valle Radio som har omtalt denne saka i media. Det skjedde første gongen i april, då dagleg leiar i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, var med på telefon i aktuell time. Då gjekk saka i retten, og han fortalde om inntrykk direkte frå rettssalen.

No er dommen komen, og tysdag 28. mai var Knut Olav Tveit igjen med på telefonen frå Oslo for å fortelje om dommen. Grunneigarane tapte, kunne han fortelje, men det var lagt grunnlag for at ein seinare kunne få erstatning på den måten som saka prosederte på. Grunnen til at dei ikkje fekk det i denne saka, var at det ikkje var godtgjort at det var ein marknad der denne retten kunne omsetjast i det aktuelle tilfellet, mellom anna fordi vassdraget er så gjennomregulert frå før.

I dommen heiter det:

Etter endringene i energilovgivningen på 1990-tallet har det utviklet seg et marked for omsetning av fallrettigheter der utbygging til småkraft er påregnelig. Dette er bakgrunnen for at Høyesterett i Rt. 2008 side 82 (Uleberg) uttalte at den såkalte naturhestekraftmetoden ikke lenger er anvendelig som verdsettelsesmåte ved utmåling av ekspropriasjonserstatningen for slike fallrettigheter. Etter denne avgjørelsen har det vært et uløst spørsmål om metoden også har utspilt sin rolle ved verdsettelse av andre typer fallrettigheter.

Saka gjaldt prinsippa for fastsetting av erstatning ved ekspropriasjon av fallrettar der ein ikkje kan rekne med å få konsesjon for separat utbygging til småkraftverk.

I dommen kommer Høyesterett enstemmig til at naturhestekraftmetoden fortsatt er anvendelig ved verdsettelsen av fallrettigheter som ikke er separat utbyggbare, men som likevel kan utnyttes til kraftproduksjon ved overføring til reguleringsmagasin i allerede utbygde vassdrag. Det er ikke utviklet noe marked for omsetning av denne type fallrettigheter, og det finnes derfor ingen pris som det etter ekspropriasjonserstatningsloven § 5 er naturlig å sammenlikne med.

Anken frå grunneigarane vart difor forkasta.

Knut Olav Tveit gjorde greie for dommen og var takksam for at grunneigarane hadde stilt opp. No var Småkraftforeninga på leiting etter ei sak som kunne vinne gjennom bygd på prinsipp frå den dommen i saka som setesdølane tapte.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.