Siste sending før ferien

Share

I dag var det sending i Valle Radio frå klokka 18. Det var kommunestyremøte som vart overført, og Torhild Sandnes var teknikar. Her er oversikta over sakene:

PS 35/13 Referatsaker
-RS 18/13 Særutskrift kontrollutvalet
-RS 19/13 Endeleg rapport – Tilsyn opplæringslova kap. 9A – Valle…
PS 36/13 Drøftingssaker
PS 37/13 Førespurnader
PS 38/13 Årsmelding og rekneskap 2012
PS 39/13 Tertialrapport pr. 30.04.2013
PS 40/13 Finansiering av trafo Rysstad industriområde
PS 41/13 Søknad om delfinansiering til prosjektet “Gulli Åkkås”
PS 42/13 Etiske retningsliner for folkevald og tilsette i Valle…
PS 43/13 Områdeplan for Valle sentrum – slutthandsaming
PS 44/13 Konsolidering av musea i Aust-Agder
PS 45/13 Søknad om salsløyve – Coop Valle BA
PS 46/13 Søknad om salsløyve – Forbrukersamvirke sør BA
PS 47/13 Søknad om skjenkeløyve Systog Dale
PS 48/13 Søknad om skjenkeløyve Brokkestøylen Cafe
PS 49/13 Søknad om skjenkeløyve – Valle motell og Camping AS
PS 50/13 Søknad om skjenkeløyve – Sølvgarden hotell og feriesenter
PS 51/13 Søknad om salsløyve Andersen`s Kolonial AS

Innkallinga var på 360 sider. Så kom det ei ekstrasak på 10 sider. Det er godt at det ikkje er papirbaserte møte lenger. Her er lenke til kommunen si side for møtet:
http://www.valle.kommune.no/councilmeeting.aspx?ObjectType=ePhorteCommitteeMeeting&ePhorteCommitteeMeeting.ID=555

Du må klikke på symbolet under Innkalling for å lese innkallinga.