Siste veke i mars 2015

Share

Eg fekk ikkje lagt ut programmet for siste veke i mars 2015 tidlegare, så eg gjer det i kveld, slik at programma vi har i Valle Radio er nemnde her på bloggen:

Tysdag 24. mars
Inga tysdagssending denne veka

Onsdag 25. mars

Teknikar: Jørund Georg Jore

18.00 Kommunestyremøte

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no

Programmet i går kveld var kommunestyremøte, eg høyrde noko av det frå starten, mellom anna Tarjei Haugen si orientering om å gjere landskapsverneområdet Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane om til Nasjonalpark. I kommentarane etter orienteringa tok Bjørgulv T. Berg opp problemet med at det ikkje er parkeringsplassar langs Suleskarvegen, dermed er det ikkje lett for publikum å nytte heia i særleg grad. Om ikkje dette vert endra, vil ideen om ein nasjonalpark ikkje ha særleg stor sjanse for å kunne realiserast, for målet med ein nasjonalpark må jo vere å få folk som vil oppleve parken til å kome dit.

Deretter var det førespurnader. Eg siterer frå protokollen:

Bjørgulv N. Berg:
Korleis er framdrifta no når det gjeld bygging av renseanlegget på Rysstad i høve
Rådmann:
Arbeidet er påbegynt.

Kim Pedersen:
Eg meiner det hadde vore ein god idè og plassert Frivilligsentralen i sentrumsbygget på Rysstad, dette i samband med evt. flytting av biblioteket opp på museet. Korleis stiller ordføraren seg til den lokaliseringa?
Ordførar:
Ordførar viste til saksutgreiinga for frivilligsentralen der det vart drøfta aktuelle lokaliseringar/møteplassar. Ein tok ikkje stilling til fast lokalisering men vurderte om ein kunne bruke ulike lokalitetar til ulike aktivitetar. Ordførar viste til at det no er valt eit styre som skal drive frivilligsentralen og ordføraren har ingen formeining om korleis sentralen organiserer seg eller kor den vert plassert.

Kim Pedersen:
Er det forsvarleg i høve tryggleiken til dei eldre heimebuande i kommunen med å bruke teknisk vakt som «ambulerande sjukepleiarar» når tryggheitsalarmen går?
Rådmannen:
Vakthavande på bygdeheimen som mottek tryggheitsalarm og avgjer kven som rykker ut. Det er ikkje krav om noko tidsfrist, berre at det skal kome ein person innafor rimeleg tid.

Kim Pedersen:
Vil ordføraren gå god for at det som no skjer i administrasjonen i forhold til overtallige. Er dette etter lovverket i Arbeidsmiljølova, og er ordføraren klar over at det er han som til sjuande og sist stilles til ansvar visst det vert reist krav eller sak mot kommunen for usakleg framferd og oppseiing av arbeidstakarar.
Ordføraren:
Det tykkjest vere ulik forståing for grunnlaget for enkelte av kriteria som har blitt vedtatt. Ordføraren er kjent med at det er korrespondanse mellom arbeidstakarar og personalavdelinga vedkomande dette. Ordførar og varaordførar følgjer prosessen tett for å sjå til at det er i samsvar med vedtak og intensjonane med desse. Ordføraren vil be om ei gjennomgang av prosessen i fyrstkomande møte i Administrasjonsutvalet.

Rådmann:
Nedbemanning:
Overtallige som er kvalifisert for annan ledig jobb i Valle kommune får tilbod om dette. Dette er formelt ein endringsoppseiing, og vert dermed innkalt til drøftingsmøte i hht Aml. §15-1. Desse blir oppmoda om å ta med seg tillitsvald.

Tilsette som har alder for å kunne få AFP blir invitert til møte for å få tilbod om sluttpakke som dei kan velje å takke ja til. Dette er ikkje eit formelt drøftingsmøte men dei kan sjølvsagt ta med seg tillitsvalde om dei ynskjer. Rådmannen streker under at arbeidsmiljølova vert følgd til punkt og prikke.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.