Valle Radio årsmøte 2017

Share

Valle Radio hadde årsmøte i går kveld. Det kolliderte med tysdagssendinga, men tolv frammøtte fekk ei fin samling, ser det ut til frå Kåre Rike sitt referat som eg fekk tilsendt saman med årsmelding for å legge ut på bloggen. Her kjem referatet: 

Valle Radio hadde eit sers gildt årsmøte på Sølvgarden i jerkveld, der det var 12 frammøtte.  Vart avslutta med god pizza & brus + gamle arkivopptak

Oppsumera:
– God økonomi og stabil medarbeidarstab.  Kanskje ein liten manko på ein tekniker eller to.

–          Vedlagd aktuelle protokollar/dokument

-Høgdepunktet stod Jørund Georg føre, då han fann fram lydfiler tilbake til då radioen starta, og spela av desse.

– Her ligg ein stor, stor kulturskatt , takka vere Valle Radio

– Elles orientera Jørund om at opptak/lydfiler heretter vil vere tilgjengelege via Valle Radio si nettside, der spelaren er sentralt plassera.

Og her er årsmeldinga, som det også var Kåre som hadde skrive: 

Styret for Valle Radio i 2016 har vore samansett slik: Ørnulf Hasla leiar Britta Lise Homme nestleiar./facebook ansv. Helge Homme kasserar Jørund Georg Jore teknisk leiar Kåre Rike styremedlem Rolf Erik Homme Møtande varamedlem Rekneskapsførar: Halvor Rike Revisor : Hallvard Holum Valnemnd : Ronny Stavsholt & Øyvind Jakob

Styret har hatt 5 formelle styremøte, der 23 saker er protokollera. Årsmøte og dedikera planleggingsmøte med omsyn til påskesendingane kjem i tillegg. Styremøta vert normalt avvikla i radioen sine lokaler.

Sendeplan: Valle Radio har sendingar tysdag kl.18-21.30 (Siri) og onsdagar frå kl 19 —22.30 Kommunestyremøta vert og overførde, og erstattar då ordinær onsdagssending. Fyrste fredag annankvar månad er der samsending/koordinering med Radio Evje I tillegg kjem sending liste joleptdagen frå Valle sentrum med intervju av heimvendte bygdefolk og trekning i det store sentrumslotteriet. Tiltaket har vist seg å ha stor oppslutning

Aktivitet, økonomi m.v. Det store lyftet og hovudinntektskjelde — påskesendingane, radiobasaren skjærtorsdag&1.påskedag, krev stor innsats og velvilje både av medarbeidarane og andre friviljuge som stiller til innsats under desse maratonsendingane. Ein må vel kunne seie at nettopp desse sendingane har vore med på å byggje og spreie merkjenamnet «ValleRadio» langt utover det geografiske nærområdet,til noko som både bygdefolk og tilreisande påsketuristar berre må ha med seg. Det har difor heller ikkje vore vanskeleg å få tilslag på sponsorar i påska. Med ein stor lyarskare i Setesdal, og i regionen og landet elles via nettradio, og ei god merkjevare som Valle Radio etter kvart har opparbeidd seg, er det attraktivt å verte assosiera med Valle Radio.

Siste års påskesendingar gav oss ei brutto innkome på kring 255.000, og økonomien i Valle Radio må seiast å vere sers god. Planleggings-og oppstartsmøte etter sommarferien vart etter tradisjonen halde på Sølvgarden på Rysstad, der innspel på oppsett/programplanen og anna vart lufta og tilpassa individuelle ynskje så langt som råd , inklusive ein god middag.

Medarbeidarar/ personell/ hendingar Valle Radio har i mange år hatt ein stor og solid medarbeidarstab, noko som truleg har vore avgjerande for at ikkje folk misser motivasjonen og gleda over å yte ein slik efter måten stor frivillig og uløna innsats. Truleg er det dei gode og positive tilbakemeldingane frå lyarskaren , med få unntak, som gjer at me i2017 kanfeire 20 runde år. Harald som i alle år har vore leiar og general for tysdagssendingane, hadde si siste sending ijuni i samband med at han flutte heimatt til Mandal. Valle Radio takkar Harald for den store innsatsen han har lagd ned for Valle Radio, inklusive hans makker på musikkfronten — Niklos Besteland. Heldigvis for Valle Radio, hadde Siri Johannessen både ynskje og kapasitet til å overta etter Harald på tysdagane. Me takkar henne så mykje for dette! Fyrste helga i november arrangera me ein sosial tur til Kr.sand for medarbeidarane, med ovematting på Hotel Norge, middag på Sjøhuset og triveleg samver. Rolf-Erik var stødig sjåfør!

Framtid Som kjent er det vedteke å sløkkje FM-nettet i samband med digitaliseringa av NRK sine program. Lokalradioane, herunder Valle Radio, harimidlertid fått lov til fortsatt å sende på FM-båndet, i alle fall fram til 2022. Vegen vidare er noko meir usikker, så me får berre avvente. I 2017 kan Valle Radio markere 20-års jubileum og det er ingen sjølvsagd ting for ei dugnadsbasera verksemd som Valle Radio, som kvar einaste veke krev innsats og energi, og ikkje minst tid frå alle våre medarbeidarar. Samhald, humør og gode tilbakemeldingar gjer likevel at me fortsatt har tru på mange og gode år for Valle Radio!

Til slutt Valle Radio vil takke alle medarbeidarar, friviljuge elles, sponsorar og andre som stør Valle Radio i ulike samanhengar, for all innsats, velvilje og hjelp siste året.

Kåre 31.03.2017

Helge Homme og Britta Lise Homme var på val som styremedlemmer og vart attvalde, det same vart styreleiar Ørnulf Hasla. Valkomite med Øyvind Jacob og Ronny Stavsholt vart også attvalde, det same vart revisor Hallvard Holum.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.