Svaret til Datatilsynet

Share

Dette svarte vi til Datatilsynet 15. august 2018:

Jeg viser til Deres brev av 29. juni 2018.
Jeg kan bekrefte at jeg er ansvarlig for nettsiden. I brevet ber dere om svar på to spørsmål:
Til spørsmål nr. 1
Nei, Setesdalswiki har kun innhentet samtykke til publisering av personopplysningene i noen få tilfeller. I noen tilfeller har personer gitt personopplysningene til oss direkte i personlig samtale, på telefon eller via E-post el. I de fleste tilfellene er samtykke ikke innhentet.
Til spørsmål nr. 2
Privatpersonene er i hovedsak ikke aktivt informert om at det er publisert personopplysninger om dem på Setesdalswiki.
Utfyllende kommentarer
Setesdalswiki er et privat prosjekt, startet opp og gjennomført av undertegnede, på idéelt grunnlag. Den bakenforliggende årsaken var at mange deltakere på «Setesdalskonferansen» i 2009, arrangert av Setesdal Regionråd for næringslivet i Setesdal, oppfordret meg til å starte opp et slikt prosjekt. Driften av Setesdalswiki er ikke basert på fortjeneste. Det er praktisk talt ingen inntekter i prosjektet, men derimot noen utgifter til serverleie m.v.
I forhold til personopplysningsloven drives Setesdalswiki under forutsetning av at behandlingen av personopplysningene har utelukkende «kunstneriske, litterære eller journalistiske formål», jf. 2000-lovens § 7. Lovens alminnelige regler for behandling av personopplysninger (2000-loven §§ 8 m.fl.) gjelder derfor etter mitt syn ikke for virksomheten.
Dette kan nærmere og underbygges ved at Setesdalswiki har til formål å lage et nettsted med artikler om (sitat fra wikien) «personar, bedrifter, organisasjonar, stader, geografi og anna i regionen. Det vil også vere naturleg å ta med relevante ting utanfor Setesdal. Men vi er også langt på veg ei nettavis. Kvar dag er det hendingar som vi nemner gjennom datoartiklene våre.» Setesdalswiki er både et leksikon for Setesdal og Indre Agder, og et journalistisk produkt.
I personregisterforskriften § 2-13 til personregisterloven av 1978 var det gjort unntak fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 for forlagenes personregistre til bruk ved utgivelse av leksika, mens § 2-14 unntok dags- og ukepressens personregistre til bruk i journalistisk virksomhet. Det var et klart signal om at lovgiveren oppfattet utgivelse av leksika, og innsamling av personopplysninger i
den sammenheng, som et litterært eller journalistisk formål, og at lovens generelle bestemmelser følgelig ikke skulle gjelde ved utgivelse av leksika.

Senere ble personregisterloven og personregisterforskriften opphevet, og erstattet av personopplysningsloven av 2000. Nå er også 2000-loven opphevet, og erstattet av ny personopplysningslov i sommer. Jeg kan ikke finne noen holdepunkter i verken lovene eller forarbeidene til disse som tilsier at det har vært meningen å unnta utgivelse av leksika fra «kunstnerisk, litterær eller journalistisk virksomhet» for ettertiden.
Konklusjon
Ut fra dette er det altså etter min mening slik at utgivelse av Setesdalswiki, et nettleksikon, må falle inn under «kunstneriske, litterære eller journalistiske formål», jf. 2000-loven § 7, og at de bestemmelser dere viser til i brevet ikke gjelder for oss.
Setesdalswiki skal være en seriøs informasjonskilde på lokalt nivå og drives etter samme prinsipper som leksikon på nasjonalt nivå.
Vennlig hilsen