Kommunestyremøte februar 2020

Share

Onsdag er det igjen tid for overføring av kommunestyremøte i Valle Radio. Det startar klokka 18 og har desse sakene på programmet:

PS 1/20 Referatsaker
RS 1/20 Regjeringen skrinlegger kraftskatteutvalget!
RS 2/20 Oppsummering frå møte mellom pol. leiing og adm 19.12.19
RS 3/20 Oppsummering frå møte angåande byggesaker på Dale
RS 4/20 Møteprotokoll representantskapsmøte 18.12.19 – Setesdal brannvesen IKS
RS 5/20 Reglar for tildeling av kommunalt utdnningsstipend for skuleungdom – gjeldande frå skuleåret 2020/2021

PS 2/20 Førespurnader
PS 3/20 Ordførar orienterer
PS 4/20 Endring av marginavsetning i skatterekneskapen
PS 5/20 God kostnadsstyring – prosess for gjennomgang av tenesteområda i Valle kommune
PS 6/20 Framlegg til nye vedtekter for barnehagane i Valle kommune
PS 7/20 Framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga i Valle kommune
PS 8/20 Kloakkanlegg Nomeland – prinsippgodkjenning av utbyggingsalternativ. Godkjenning av avtale med Otra Kraft DA vedr. anleggsbidrag
PS 9/20 Rysstad brannstasjon – justering av finansieringsplan og godkjenning av anbod
PS 10/20 Høyring av forslat til endringar i motorferdsellova og forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagde vassdrag

Som vanleg er det også sending tysdagskvelden, då med Siri Johannessen som programleiar og teknikar. Den sendinga tek til klokka 18. Bildet er henta frå Valle kommune. Her ser ein skulen i Valle og lokala til skulefritidsordninga, som skal få nye vedtekter i sak nr. 7.

Valle skule frå Kvernhusvegen