6 timar politikk

Share

Denne onsdagen gav Steinar Kyrvestad 6 timar med politkk i Valle Radio. Først som leiar i Setesdal Regionråd, som hadde møte frå klokka 10 til 14, deretter som ordførar i Valle kommunestyre, som hadde møte frå 18 til 2015.

Regionrådet brukar å invitere ulike folk til å halde innlegg om aktuelle saker. Denne gongen var det innlegg om Tre i Setesdal-prosjektet, som no er avslutta, Av-og-til, som inviterte kommunane i Setesdal til å bli med, det var visst bare Evje og Hornnes som var med og så Tom Egerhei frå Midt-Agder Friluftsråd, som orienterte om arbeidet. Han var også med på møtet i Valle kommunestyre og hadde ei orientering der som bare tok opp saker som gjaldt Valle.

Han snakka mellom anna om elvestrengen frå Byfjorden til Bjåen. Det er laga ein rapport på nesten 200 sider som lister opp 309 tiltak som kan legge betre til rette for friluftsliv langs Otra. Området var ein kilometer på kvar side av elva, eg tenkjer at då er ein langt inne på heia mange stader. Tiltaka har dei kome fram til etter folkemøter både i Kristiansand, Vennesla, Evje og Valle og Tom Egerhei meinte at kommunane måtte huske på friluftslivsinteressene i samband med revisjon av konsesjonane til kraftproduksjon slik at ein kunne få pengat til tiltaka.

Han snakka også om Sykkelrute 3 på denne strekningen. Den må rustast opp og han tok til orde for å kalle den vannkraftruta og meinte at ein kunne presentere korleis vannkraft blir produsert. Mange turistar veit lite om det som er sjølvsagt for oss som bur her. 4 milliardar KWH er like mykje som all vindkraft produsert i Danmark. Men Agder Energi var reservert til å gå inn med støtte til noko slikt, dei hadde mest fokus på å tene pengar til eigarane.

Likevel meinte han at ein Otra-app kunne vore interessant, med informasjon om attraksjonar langs heile elva. Også fiskestellet meinte han burde vitaliserast, ikkje minst med å få på plass lettare salg av fiskekort og nye kart.

Sjølve sakshandsaminga gjekk rimeleg raskt i regiontrådet, det vart litt meir plunder i kommunestyret, der reglementa for barnehage og SFO måtte reformulerast i nokre punkt. Då trong dei ein pause, og dei som ikkje var med på reformuleringa nytta då høvet til å få seg kaffe og vaflar i staden for å ta det etter møteslutt. Men så kunne protokollen skrivast under og ordføraren ta kvelden etter 10-12 timar med politisk arbeid.