Hald ut

Share

Valle er visst den einaste av kommunane i Setesdal som ikkje har folk som har blitt koronasmitta, etter det eg fekk med meg frå programmet i Valle Radio i kveld. Solveig Kyrvestad, som er einingsleiar for open omsorg og styrar på Valle bygdeheim, var i studio.

Men dei har ikkje unngått karantene, 17 av 60 tilsette var i karantene ein periode, det var krevjande å få turnusplanar til å gå i hop under slike tilhøve. Framleis har ein besøkslister, dei blir makulerte etter to veker, men folk kan kome på besøk på heimen som før. Best er det når dei ringer på førehand.

Men Solveig håpte at erfaringane frå koronatide kunne førast vidare i det minste på eitt område. Som leiar hadde ho mykje reising, men det var sterkt redusert, no nytta dei mykje meir digital kommunikasjon og det var eit gode. -Det er vanskeleg for folk frå kysten å stille på møte i Valle klokka 08, det skjer vel ikkje, men vi har ofte møter ved kysten som startar så tidleg og reiser på morgonen, sa ho.

Det kunne nok verke som om det var lenger frå byen til Valle enn omvendt, men vegane er blitt mykje betre, så det er noko som er godt for både liv og helse.

På heimen er det i dag 15 langtidsplassar og 5 korttidsplassar. Det gir betre kapasitet på rom. I tillegg kjem omsogsbustader av ulike typar, så ein har god dekning i høve til det som trengs, meinte ho..

I kveld hadde Siri også besøk av Astri Rysstad og Olav Mandt. Dei fortalde om Kari Margrethe Okstad og Magnhild Bjørnarå, som begge hadde sett store spor etter seg i Setesdal. Kari var æresmedlem i Setesdal spelemannslag og i mange andre samanhengar der ho la ned ein stor innstas. Magnhild var sterkt involvert i idrettsmiljøet i Bykle, der ho var pådrivar for turar og særleg toppturar.  Magnhild var også ein stor entusiast for Bykle Radio og hadde alltid opptakaren med seg når ho var ute på sine mange reiser.

Og pandemien er ikkje over, så det gjeld å halde ut og fullføre løpet slik at smitten ikkje får ta overhand og ta både liv og helse frå folk.