Har det på tunga

Share

Har du opplevd at du har ein melodi i hovudet og ikkje klarar å få tak i namnet eller teksten? I kveld måtte eg ta ein telefon til søster Jorunn i Lyngdal for å få hjelp. Eg song i telefonen, og svaret kom med ein gong: Å Betlehem, du vesle by.

Du vil nok få høyre melodien i Valle Radio kanskje både ein og fleire gonger i adventstida vi no er inne i. Vi bør jo ikkje bruke opp alle julesangane lenge før jul, men på den andre sida har vi så få sendingar at det er fristande å bruke nokre av dei i det minste, kanskje dei som vi ikkje brukte å gå rundt juletreet å syngje.

Det er vel slutt på juletrefestar  snart, samlingar der ein song julesongar, åt julebakst og gjekk rundt juletreet. I Grendi gjekk dei til og med rundt juletreet i kyrkja, det trur eg ikkje er så mange plassar dei gjer i tradisjonelle kyrkjer. Noko anna blir det med arbeidskyrkjene, der kan ein ha ein kyrkjelydssal for slikt. Men i år blir det vel lite, for i år er sosial kontakt bannlyst av styresmaktene på grunn av korona.

I morgon skal Siri ha dette programmet i radioen:

Tirsdag 1. desember

Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein (Norea)

18.15 Over en åpen bibel fra Norea
18.30 Sangtimen

19.30 Aktuell time om kalendere, kunst og mer med Gerd Fosse Hovden (Bykle), Lisbeth Dalquist Homme (Valle) og Ewald Assman og Astrid Kyte om brukskunst i Valle Handel

20.30 Postludium med Kjell Ertresvåg, kantor i Moss kirke
21.00 Kyrkjebakken
Og onsdag er det min tur med dette programmet:
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
  • 19.00 Tankar frå Bibelen med Torleif Harstad
  • 19.30 Kommunen informerer med Aud Sunniva Fuhr
  • 20.00 Aktuell time med lyrikar Olav Mosdøl, Olav Magnus Iversen, John A. Horve og Tarald Rike
  • 21.00 Opi sending med Jorunn Lund Harstad, Kåre Rike og Ingeborg Åkre Løyland

Stormenes tid

Share

Dei siste dagane har eg gjennom romanen Stormenes tid av Ken Follett, den er på nesten 1000 sider, vore nesten 900 år bakover i tida. Det var ei stormfull og lovlaus tid i England, og forfattaren tek oss med til den fiktive byen Kingsbridge og folka som held til der.

Eigentleg er det knapt ein by, men heller eit kloster med ein landsby utanfor bymurane. Her vil munkane byggje ein katedral og får med seg muraren Tom som har ein draum om å byggje ein katedral, det ypperste byggverket ein mann kan lage.

Forlaget omtaar det slik:

Vi er i England på 1100- tallet. Folk stimer gjennom gater og streder- små og store er på bena for å overvære en henrettelse. Den dømtes gravide hustru sender en grusom forbannelse mot bødlene og løper vekk. Det hviskes at hun heter Ellen og at hun hører til blant de fredløse. Vi er i middelalderens England med borgerkrig og uro, og møter fredløse og adelige, rikdom og fattigdom, vakre kvinner og sterke lidenskaper. “Stormenes tid” er utgitt på norsk i to bind: “Sverdet og korset” og “Katedralen”.

I 2020 kom desse to bøkene ut i eitt bind. Eg har tidlegare skrive om kva boka som kom ut ny i år og som skildra noko av det som skjedde i området før denne boka tek til. Men no er det nok på tide å kome seg til biblioteket og finne neste bok i serien.

Stormenes tid: sverdet og korset - katedralen | Ken Follett

Lokalmedisinske tenester

Share

Tysdagskvelden hadde Siri Johannessen med seg ein representant frå Lokalmedisinske tenester, Gro Berit Straum. Dei snakka om at tida vi no er inne i er ei vanskeleg tid for barn og unge, for mørketid og juletid fører ofte til større konsum av alkohol. Senteret arbeider med spørsmål knytt til rusproblem og er eit ressurssenter som alle kommunane i Setesdal kan hente hjelp frå.

Komande onsdag er det tanken at John Horve skal bli med i sendinga i radioen og informere om personvern, GDPR er eit EU-direktiv som Norge er forplikta på når det gjeld personvern.

Det minner meg på at Setesdalswiki hadde eit tilfelle i så måte, for vi fekk brev frå Datatilsynet om ei sak i samband med dette. Men Setesdalswiki er eit leksikon og kom inn under eit unntak for journalistiske formål.

Men det skal bli interessant å snakke med John Horve om dette.

 

Boklån til inga nytte

Share

I kveld fekk vi Margunn og Stein på besøk. Tidleg i veka hadde eg ein prat med Margunn og fortalde at eg las Aftentid og morgengry av Ken Follett. Så skulle ho ta med Stormenes tid frå biblioteket til meg. Men då ho kom i kveld, hadde eg alt lese over 300 sider i den, ho var til salgs for ein hundrelapp på bokhandelen.

Eg trur ho vart litt lang i maska, for det var boklån til inga nytte. Men på den andre sida var det to utlån, og så kunne ho ta dei med heim. Ho fekk også den boka eg nettopp hadde lese med seg, biblioteket kunne trenge eit eksemplar til. Så då var det kanskje litt til nytte likevel.

Som du skjøner, så er eg i lesemodus for tida. Det har vore godt å gå djupt inn i ei bok og leve med dei personane som blir skildra, sjølv om tilhøva var heilt annleis i England på 1000-talet.

Det blir ofte sagt at bøker er den beste julegave. Den gaven er jo eit problem når hyllene er fulle av bøker. Men prinsippet om at ein kan ta inn ei ny bok om ein tar ut ei gammal eller helst ti gamle, burde kunne gi rom for ikkje bare å kjøpe bøker, men også å låne bøker. Og då kan dei kanskje vere til nytte likevel.

Postludium til Domssundagen

Share

Tysdag hadde Niklos K. Besteland Postudium i Valle Radio. Der presenterte han tre verk med musikk til Domssundagen, siste sundag i kyrkjeåret.

  1. Giusieppe Verdi (1813-1901): Dies Irae et Tuba Mirum frå Missa de Requem. Det ungarske stats operakor og -orkester, bassolist Carlos Colobare. Naxos 8.503147

2. Marcel Dupré (1886-19971): Le Monde dans L’attendedu Sauveur frå Symphonie Passion, opus 23. Organist Stefan Engels på orgelet i St. Heilig Geist Katholische Kirche, Mannheim. Naxos 5.553920

3. Peter Møller (1947-1999): Largo over sekvensen Dies Irae frå verket Forvandling. Organist Birgitte Ebert på orgelet i Vor Frue domkirke i Ribe. Paula CD 150

Neste år

Share

I kveld handsama Valle kommunestyre neste år. Det var budsjettet som skulle bli vedteke, og det var mange som hadde innlegg i debatten. Budsjettet var gjort opp med overskot, og dermed var det mange som kunne tenke seg å bruke litt av overskotet på ulike gode føremål.

Mange av desse gode føremåla vart presenterte før matpausen, men budsjettet vart ikkje vedteke før folk hadde fått seg kaffi og vaflar. Vedtaket førte i alle fall til at Valle Radio får 25.000 kroner i tilskot frå kommunen.

Her er det endelege vedtaket:

Vedtak:
1. Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som framgår av skjema § 5-6
Økonomisk oversikt – drift i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
2. Rammer fordelt til dei ulike tenesteområda slik det framgår av skjema § 5-4 Sum
bevilgningar – drift, netto.
3. Investeringar i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering.
4. Låneopptak i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering, på inntil 27,964 mill. kroner, jf kommuneloven §14-15, med avdragstid på 30 år.
5. Lån til utlån gjennom Husbanken si ordning for formidlingslån med 2,0 mill. kroner, avdragstid på inntil 30 år.
6. Endring i gebyr- og betalingssatsar slik det framgår av gebyrregulativet i vedlegg, og med desse endringane:
Pris for plass i barnehagen for 2021 vert vidareførd med same pris som i 2020. Matpris som i dag. Finansiering minka driftsramme økonomiavdelinga.
Ordninga vidareførast 2022 og 2023. Finansiering minka driftsramme økonomiavdelinga.
Pris på SFO vert sett til kr 1500 pr månad for 100% plass, kr 1100 t for 80% plass og kr 700 for 60 % plass. Med verknad frå 01.09.2021. Matpris som i dag. Finansierast med reduksjon i driftsramme teknisk.
7. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt – skattøre – for personlege skattytarar og andre skattytarar skal det for 2021 nyttast maksimale skattesatsar slik desse vert fastsette av Stortinget.
8. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3c på kraftverk mm vert skrive ut innfor
kommunen sine grenser. Skattesatsen i høve § 13 på 7 promille av takstverde vert nytta. Det skal nyttast maksimale satsar. Eigedomsskatten er delt i fire terminar, jf § 25, med forfall 1. april, 1. juni, 1. august og 1. oktober i budsjettåret.
 Riving av tidlegare Valle menighetshus/tilrettelegging av parkeringsplass kr 200.000,- i 2021. Finansiering utsatt innkjøp av flishoggar kr 200.000,-
 Innkjøp av flishogger i 2022. Finansiering redusere innkjøp av lift i 2022 med kr 200.000,- Lift vert da satt opp i økonomiplanen med kr 300.000,- i 2022
 Tiltaket klatrevegg vert kalla Klatrevegg og ikkje klatrevegg Vallehalli
 Turstiar langsmed åne. Det vert sett i gang arbeid med turstiar i Valle og på Rysstad langsmed åne i henhold til høyringsuttalen om Otra Elvepark frå Valle kommune. Dette skjer i samarbeid med Midt
Agder friluftsråd. Det vert satt av kr 1.mill til arbeidet. Det er ein føresetnad at det og arbeidast med å hente inn framande midlar.
Finansiering kr 1 mill frå fond allmenne interesser 25 199 003
 Kommunestyret er einig i at det vert laga ein plan for pleie og omsorg og at dette vert og å ta opp i planstrategien.
 Det utarbeidast plan for oppgradering/oppussing av Valle bygdeheim. Planen er grunnlag for løyvingar i budsjettet for 2022
 Kommunestyret vil at rådmannen følger konkret opp dei anbefalingane som kjem fram i BDO rapporten vedrørande kommunehelse 7.4 Anbefalingar .
– Innføre en klarere struktur i styringsgruppemøtene. Kommunene bør avgjøre hvor ofte det er hensiktsmessig at styringsgruppen skal møtes, samt sette konkrete agendaer og saksliste.
– Etablere et system for årlig evaluering og rapportering av kommunesamarbeidet, basert på oppsamlet informasjon om finansiering, aktivitet og ressursbruk, samt tjenestetilbud –
kvalitet og – behov fordelt på kommunene.
– Bli enige om, og konkretisere, en plan for hvordan Valle kommune skal involveres i budsjettprosessen i helsetjenesten.
– Konkretisere hva som er forventet av og hvilke arbeidsoppgaver tjenesteleder i Bykle skal ha overfor Valle kommune.
– Det bør utarbeides klare rutiner for ansvar – og oppgavefordeling i samarbeidet mellom psykisk helse og rus i helsetjenesten og pleie – og omsorgstjenesten i Valle kommune. Dette arbeidet bør innvolvere tjenesteledere fra begge områder, samt koordinerende enhet
 Teknisk
Rådmannen vurderer ordninga med teknisk vakt. Om ordninga er naudsynt heile veka, berre i helga eller om teknisk vakt kan fjernast som ordning. Rådmannen si vurdering vert lagd fram for formannskapet innan mars 2021.
 Teleslynge
Det må utarbeidast ein plan for korleis offentlege bygg kan tilretteleggjast for hørselshemma. Td ved bruk av teleslynge.
 Vidareførar tilskot til Valle Radio og kulturmidlar.
 20 % funksjon på stiar og løyper, fortset. Finansiering driftsramme rådmann.
 Rådmannen legg inn oppussing/oppgradering av kommunestyresalen. Kostnader leggast inn som prioritera tiltak i budsjett 2022.
 Kommunestyre meiner at fokus på miljø er viktig og ber rådmannen vurdere bruk av el-biler i Heimesykepleien.
 Kommunestyre ber rådmannen legge fram eiga sak med tømmestasjon for bobiler. Anlegget vert plassert på den tidlegare Meinigheitshus tomta. Saka vert lagd fram for kommunestyre i mai 2021.
 Framskunde rehabilitere skulekjøkken Valle skule til 2021 : 250.000kr. Finansiering : ubundne investeringsfond.

Oppe att

Share

Etter å ha hatt problem med epost nokre dagar var det godt å vere oppe att. Då fann eg dette programmet for sendinga i Valle radio i kveld:

Tirsdag 24. november

Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein (Norea)

18.15 Over en åpen bibel fra Norea ved Svein Anton Hansen
18.30 Siris time med Gro Berit Straum fra LMT Setesdal og Lillesøster, også kjent som Thora-Lise Borge Nilssen.

19.30 Country Gospel-timen med Per Govertsen

20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 25. november
Tekniker: Jørund Georg Jore
18.00 Møte i Valle kommunestyre
Eg må etter kvart avklare kva eg skal ha med i radioen onsdag 2. desember også. Det ser ut til å bli ei sending der mange vil vere med, så eg håpar å få plass til alle. Meir om det finn du på sida på Setesdalswiki der eg samlar stoffet eg skal ha.

Aftentid og morgengry

Share

I nokre dagar no har eg hatt stor glede av å lese Aftentid og morgengry av Ken Follett. Det er ein roman om tida i England for 1000 år sidan. Boka blir presentert slik av forlaget:

Aftentid og morgengry er en mesterlig fortelling om ambisjoner og rivalisering, død og fødsel, hat og kjærlighet. Året er 997 og England er under angrep fra alle kanter. Kongens grep om landet er svekket, de mektige utnytter de svakeste, og blodsutgytelser er dagligdagse. I denne kaotiske tiden følger vi tre personer: Edgar, Ragna og Wilf, gjennom deres vanskeligheter, håp og drømmer.
For tretti år siden møtte vi første gang Kingsbridges innbyggere i Stormenes tid. Med Aftentid og morgengry tar Ken Follett oss nå med på en unik reise tilbake til de dramatiske hendelsene før Stormenes tid.

Eg hugsar at eg las Stormenes tid for svørt lenge sidan. Her får vi forteljinga om det som hendte før den romanen tok til. Det er eit interessant forteljargrep, eg trur Edvard Hoem også brukar det i den boka han gjev ut i år, der han fortel historia om det som skjedde før det han fortalde i bøkene omfolka frå Romsdal som utvandra til Amerika.

Men eg må nok lese om at den boka som kom etter også etter kvart.

Aftentid og morgengry

Latter på lørdag

Share
Litt latter på lørdag kveld eller søndag morgen kan passe bra. Torbjørn Greipsland delte tre predikanthistorier om predikanten Edin Løvås på Facebook i dag,
Jeg har med noen Løvås-historier i boken «Tid for å le. 333 preste- og predikanthistorier fra virkeligheten», Lunde Forlag.
Reisen til de årlige predikantmøtene har alltid hatt stor betydning for Misjonsforbundets pastorer og misjonærer. I min ungdom var det nesten ingen av oss som hadde bil. En broder hadde en T-Ford, og ble meget beundret av den grunn. Et år predikantmøtet var lagt til Skien, kom svært mange med tog fra Oslo. I en lang rekke gikk vi fra stasjonen i Skien til Betania, hvor samlingene skulle være. Vi var svart- og gråkledde, og hadde store, svarte eller grå hatter. Ettersom vi var svært autoritative, gikk vi ute i gaten. Trafikken var heller ikke så stor at vi ble hindret av den. Vi samtalte antakelig om alvorlige emner og så vel svært høytidelige ut. Jeg var nokså langt framme i toget, en ung, svartkledd, blek og radmager Herrens tjener. På fortauet sto en fyllik vendt mot gaten. Da jeg kom på høyde med ham, tok han av seg hatten, henvendte seg ærbødig til meg og spurte: – Når kommer liket?
Svensk mester
En svensk kollega hadde hatt sin mest intense virksomhet før min tid. Han var en kjent idrettsmann og hadde blant annet vært svensk mester på 110 meter frisvømming. Denne mannen var ansatt som såkalt riksevangelist og arbeidet mye med teltkampanjer om somrene. En gang hadde han plassert teltet slik at det stod med åpningen mot et tjern, og baksiden til et villastrøk. En varm sommerkveld kom han tidlig til møtet. Ikke et menneske var å se, og badevannet fristet sterkt. Han gikk inn i teltet og til et avlukke som ble brukt som bønnerom og var plassert ved plattformen. Her kledde han av seg og spankulerte splitter naken ned midtgangen og ut på stranden og kastet seg i vannet. Men han ble litt for lenge uti, for da han kom tilbake, satt det to gamle damer i teltet. Hva skulle han gjøre? Han tenkte som så: –De to gamle, kjære søstrene er sikkert så sene i oppfatningen at dersom jeg springer så fort jeg bare kan, greier de ikke å registrere hva som skjer. Dermed satte han opp et høyt tempo opp midtgangen og fram til avlukket. Der kledde han på seg og steg høytidelig ut i teltet hvor damene satt. Til historien hører at evangelisten var en mørkhåret, kraftig kar. Damene vinket på ham. De satt oppskaket og skalv av redsel. – Vi må be til Gud, pastor, sa de i munnen på hverandre. — Det kommer til å bli et forferdelig møte, for vi har sett djevelen!
Bønn foran kjøleskapet
Jeg var på Justøya Bibelcamping for å tale på møtene der. Losji fikk jeg hos venner som har en villa i området. En dag fikk jeg beskjed om å ordne med formiddagsmaten selv. Da tiden var inne, gikk jeg ut på kjøkkenet og åpnet døren til kjøleskapet. Det var stappende fullt. Bokser, esker og pakker med mat lå stablet på hverandre i et eneste rot. Da kom fruen inn på kjøkkenet og stilte seg bak meg. Etter som jeg ikke foretok meg noe annet enn å stirre på alt sammen, stilte hun meg følgende spørsmål: – Hva gjør du? – Jeg ber til Gud, svarte jeg. – Hva ber du om? sa hun så. – Jeg ber om at Den allmektige og allvitende Gud i sin barmhjertighet og nåde må vise meg hvor osten er!

Internatmøtene i Valle

Share

Tidlegare i år la eg ned ein god del arbeid i å få til ein artikkel om Internatmøtene i Valle på Setesdalswiki. Desse møtene starta i 1945 og var faste årlege arrangement på ettersommaren heilt til eg kom til Valle i 1991. Det året vart møtet flytta til Hovden Høyfjellshotell og sidan døydde dei ut.

Finn Emanuel Olsen var initiativtakar og han hadde med seg toppar frå Indremisjonsselskapet som talarar, ikkje minst var det mange bibelskulelærarar som gjesta bygda i desse åra.

Difor var det underleg å sjå bilete frå det første internatmøtet i Valle i 1945 som dukka opp på Facebook i dag. Det var publisert av Sigmund Lidi, og var jo henta frå eit album med gamle bilder. Etter det eg veit, var Alfred Hagnor hovudtalar den gongen, han var då landsungdomssekretær i Indremisjonselskapet. Du kan lese meir om møtene på Setesdalswiki.

Internatmøtene i Valle

Her er bildet frå det aller første Internatmøtet i Valle:

Bildet kan inneholde: en eller flere personer

Kanskje finst det bilder frå andre møte også?